Rus

Arbeiderpartiet mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp og sosiale tjenester, ikke bøter og straffeforfølgning. 

Dette vil vi med ruspolitikken:

  • Gjennomføre en omlegging av norsk ruspolitikk, hvor de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres.
  • Narkotika skal fortsatt være forbudt. Rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff.
  • Gi ruspasienter persontilpasset oppfølging knyttet til jobb og bolig.
  • Tilbudet til ruspasienter skal organiseres som helhetlige og godt koordinerte pasientforløp uten unødige forsinkelser. Behandlingsforløpet skal inkludere ettervern med forpliktende oppfølgingsavtaler mellom helseforetakene og kommunene.
  • Sørge for bedre måling av kvaliteten på rusbehandling og sørge for at resultatene av ulike behandlingstilbud lettere kan sammenlignes.
  • Gi sårbare mødre tilbud om oppfølging og utredning på spedbarns- eller familiesenter.
  • Som for andre pasientgrupper, sørge for at det er medisinfaglige og forskningsbaserte vurderinger som legges til grunn for hva slags medikamenter og behandlingsmetoder, herunder heroinassistert behandling, som benyttes i helsehjelp til rusavhengige.       
  • Innføre brukerrom som skal utvikles i retning av helsehjelpssentre. Inntil dette er på plass, må det bli tillatt å røyke blant annet heroin på dagens sprøyterom
  • Styrke tiltakene rettet mot barn som vokser opp i hjem med rusutfordringer.

Kunnskapsbasert ruspolitikk

Alkohol og andre rusmidler forårsaker hvert år store problemer og lidelser for mange enkeltpersoner og deres nærmeste. Derfor er det viktig å ha en sterk og kunnskapsbasert ruspolitikk som forebygger rusproblemer.

Vi mener at det er behov for en større endring av ruspolitikken i neste stortingsperiode. En omlegging skal innebære at de helse-, justis- og strafferettslige sidene av dagens politikk reformeres. Reformen innebærer at dagens sanksjoner mot rusbruk erstattes av alternative reaksjoner som tar som utgangspunkt at rusmiddelavhengighet er et helseproblem som må møtes med nødvendig helsehjelp.

Alternative reaksjoner

Vi vil endre reaksjonene mot narkotika til eget bruk. Dette vil innebære at narkotika fortsatt vil være ulovlig, men at rusavhengiges overtredelser av loven møtes med alternative reaksjoner, ikke straff, fra samfunnets side.

Alternative reaksjoner vil kunne være helsehjelp, oppfølgingssamtaler, pålagte helse- og sosialfaglige oppfølgingsprogrammer, skriftlige advarsler og i ytterste konsekvens bøter overfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Rus?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!