Rus

Arbeiderpartiet mener at rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Personer med rusavhengighet og rusproblemer skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner. Målet er at færre skal begynne med rus, hjelpen til de som har et begynnende rusproblem skal styrkes og flere skal få hjelpen de trenger for å komme seg ut av rusavhengighet.

Dette vil vi med ruspolitikken:

  • Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrking av kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.
  • Fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
  • Sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.
  • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.
  • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel.
  • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn.
  • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold.
  • Sikre en bedre livssituasjon og verdighet og redusere stigma for personer med rusproblemer.

En helhetlig rusmiddelpolitikk omfatter både et helse- og velferdspolitisk perspektiv og et kriminalpolitisk perspektiv. En moderne ruspolitikk bør balansere forebyggende innsats, behandling og kontrolltiltak for å redusere etterspørsel og tilgjengelighet av både ulovlig alkohol og illegale rusmidler. I den sammenheng legger vi til grunn at straffebudet mot bruk og besittelse av narkotika kan ha en normerende betydning.    

Regjeringen skal tidlig i 2024 legge frem en stortingsmelding om en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Gjennom reformen skal regjeringen ta grep for å forebygge rusmiddelbruk bedre og komme tidligere inn med god hjelp og oppfølging. Personer med rus- og avhengighetsproblemer skal oppleve verdige liv med god tilgang på behandling og oppfølging, samt deltakelse i arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Behandling, tilbud og tjenester som gis, skal være helhetlige, koordinerte, effektive og individuelt tilpasset. Regjeringen vil ikke avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika eller dopingmidler til egen bruk, men samfunnets reaksjoner på ulovlig befatning med narkotika til personlig bruk skal være forholdsmessige.

Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge vil være en sentral del av forebyggings- og behandlingsreformen. Det rusforebyggende arbeidet skal bli mer kunnskapsbasert. Dette skal gjøres gjennom utforming og implementering av et rusforebyggende program der tiltakene skal være kunnskapsbasert. Formålet skal være både å forebygge bruk av rusmidler og forebygge skader ved bruk av rusmidler (skadereduksjon).

Regjeringen har også lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse, og styrket oppsøkende sosialt arbeid som foregår i mange kommuner, for å komme inn tidlig, både ved rusmiddelproblematikk og psykiske helseutfordringer, i utsatte ungdomsmiljøer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Rus?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker