Boligpolitikk

Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det bygges nok boliger

Dette er våre mål for boligpolitikken:

  • Sørge for at flere unge og førstegangskjøpere kan få startlån i Husbanken.
  • Sørge for at kommunene bidrar med areal til boliger, rask byggesaksbehandling og at det bygges kommunale utleieboliger.
  • Knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene.
  • Styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig. 
  • Likestille boligformål med andre hensyn i pressområder. Generelt skal boligbygging gis større vekt i forhold til andre hensyn.

Trygge, gode boliger

Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste for folks velferd. De fleste i Norge bor godt og eier sin egen bolig. Norsk boligpolitikk har vært vellykket. På begynnelsen av 1900-tallet bodde vi trangt og dårlig. I dag har vi verdens høyeste boligstandard. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å bygge videre på det som fungerer godt. I tillegg er det behov for å ta nye grep, fordi situasjonen i boligmarkedet har endret seg. At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet. 

Boligpriser

Økte boligpriser har gjort det vanskeligere for mange – særlig unge – å etablere seg i egen bolig. Det har også ført til et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. 

Husbanken er det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken, og gjennom Husbanken legger staten til rette for at kommunene skal kunne lykkes. 

Da vi satt i regjering ble derfor Husbankens låneramme økt. Styrkingen av Husbanken bidro til økt boligetablering for varig vanskeligstilte og til flere energieffektive og universelt utformede boliger og bygg

Høyreregjeringen har dessverre kuttet i lånerammen til Husbanken flere ganger.

Dette er svært uheldig i en tid hvor boligprisene i de store byene er svært høye. Vi mener det nå er svært viktig å utvide lånerammen for å legge til rette for økt boligbygging.

Husbankens startlån skal også bidra til å senke terskelen for etablering i egen bolig for vanskeligstilte. 

Leie eller eie? 

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietakere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at det skal bygges flere utleieboliger og studentboliger.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Boligpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker