Boligpolitikk

At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet.

Dette er våre mål for boligpolitikken:

  • At kommunene må legge til rette for kommunale tomter og rimelige boliger for førstegangsetablerere og studentboliger.
  • Knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene.
  • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.
  • Ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre.
  • Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere.
  • Utvide Husbankens mandat, særlig rettet mot leiemarkedet og en «tredje boligsektor».
  • Gi kommunene mulighet til å fastsette flere krav til boligform i boligprosjekter gjennom endring i plan- og bygningsloven.
  • Fryse BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) på 25 000 kroner i året og 300 000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp.
  • Revidere husleieloven med mål om å styrke leietakere sine rettigheter og at det skal bli enklere å føre tilsyn og kontroll hos utleiere.
  • Sikre bedre innløsningsrett for tomtefestere slik at flest mulig kan eie grunn til eget hus eller egen hytte.

Trygge, gode boliger

Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste for folks velferd. Den norske boligmodellen bygger på at folk skal kjøpe og eie egen bolig. Men det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig. Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å bygge videre på det som fungerer godt. I tillegg er det behov for å ta nye grep, fordi situasjonen i boligmarkedet har endret seg. At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet. 

Boligpriser

Økte boligpriser har gjort det vanskeligere for mange – særlig unge – å etablere seg i egen bolig. Det har også ført til et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. 

Husbanken er det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken, og gjennom Husbanken legger staten til rette for at kommunene skal kunne lykkes. 

Da vi satt i regjering ble derfor Husbankens låneramme økt. Styrkingen av Husbanken bidro til økt boligetablering for varig vanskeligstilte og til flere energieffektive og universelt utformede boliger og bygg

Høyreregjeringen har dessverre kuttet i lånerammen til Husbanken flere ganger.

Dette er svært uheldig i en tid hvor boligprisene i de store byene er svært høye. Vi mener det nå er svært viktig å utvide lånerammen for å legge til rette for økt boligbygging.

Husbankens startlån skal også bidra til å senke terskelen for etablering i egen bolig for vanskeligstilte. 

Leie eller eie? 

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietakere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at det skal bygges flere utleieboliger og studentboliger.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Boligpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker