Boligpolitikk

At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet.

Ap's fire satsninger for en aktiv boligpolitikk:

 • Legge til rette for å bygge flere boliger.
 • Flere skal få mulighet til å eie egen bolig. 
 • Utvikle gode bomiljø.
 • En mer klimavennlig byggenæring.

Vårt mål er:

 • Å legge til rette for å bygge flere boliger. Arbeiderpartiet har trappet opp byggingen av studentboliger, og vi vil etablere et eldreboligprogram slik at flere eldre har bolig de kan bo lenge i. Vi jobber også med å digitalisere og forbedre plan- og byggesaksprosessene, gjøre byggteknisk forskrift mer brukervennlig og fjerne flaskehalser i byggesaksbehandlingen.
 • At flere skal få mulighet til å eie egen bolig. For å få flere som trenger bolig inn i boligmarkedet har Arbeiderpartiet styrket Husbankens startlån, og vi vil forbedre regelverket slik at flere kan gå fra å leie til å eie. Kommunene skal få verktøy til å hjelpe flere inn i boligmarkedet.
 • Å utvikle gode bomiljø. Vi vil styrke og gjennomgå bostøtten, sørge for investeringstilskudd til trygghetsboliger og revidere husleieloven med mål om å styrke leietakere sine rettigheter og at det skal bli enklere å føre tilsyn og kontroll hos utleiere.
 • Sørge for en mer klimavennlig byggenæring. Arbeiderpartiet har strammet inn på klimakrav i teknisk forskrift og gitt kommunene sterke verktøy til å håndtere overvann. Vi vil innføre innmeldingsplikt for grunnundersøkelser for å forebygge skred og en lovhjemmel for at kommunene skal kunne kreve at private utbyggere har nullutslipps byggeplasser. Vi vil inngå klimapartnerskap med byggenæringen for å få ned utslipp, og bidra til å knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene.

Trygge, gode boliger til alle

Arbeiderpartiet mener det er en viktig politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger. Et eget sted å bo til en overkommelig pris er for mange avgjørende for å kunne leve et selvstendig og godt liv. Arbeiderpartiet mener det er et offentlig ansvar at alle skal ha mulighet til en god bolig av god kvalitet.

Boligpriser

Den norske boligmodellen bygger på at folk skal kjøpe og eie egen bolig. Men det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisen steget kraftig, og det er blitt vanskelig for mange å etablere sin egen bolig. 

Husbanken er det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken, og gjennom Husbanken legger staten til rette for at kommunene skal kunne lykkes. 

Ved å styrke kommunenes rolle i boligbyggingen, og sørge for at det bygges nye boliger over hele landet kan vi også få gjort noe med boligprisene.

Leie eller eie?

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietakere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at det skal bygges flere utleieboliger og studentboliger, og at rettighetene til de som leier bolig og er i en presset situasjon, skal styrkes. Skal vi nå klimamålene, må nye boområder bringe innbyggerne effektivt og klimavennlig til og fra jobb. Nye boligområder må ivareta klima og naturhensyn både når det gjelder selve utbyggingen, transportløsninger, materialbruk og gjenbruksløsninger. Vi vil ha en mer miljøvennlig byggenæring slik at vi tar større klimahensyn i boligpolitikken.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Styrket bostøtten i en krevende tid med høye strømpriser for mennesker med lave inntekter og høye boutgifter. 21 777 flere husstander fikk bostøtte i 2022 med en ny regjering, sammenlignet med 2021.

 • 2023

  Økt verdsettelsen av sekundærbolig til 100 %, og verdsettelsen av dyre primærboliger til 70%.

 • 2023

  Trappet opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.

 • 2023

  Økt utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån.

 • 2023

  Opprettet tilskuddsordning for boligetablering i distriktene.

 • 2023

  Nedsatt et husleielovutvalg som skal gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.

 • 2022

  Styrket startlånene slik at flere vanskeligstilte mottar startlån enn under Solberg-regjeringen.

 • 2022

  Strammet inn på klimakrav i teknisk forskrift og gitt kommunene sterke verktøy til å håndtere overvann.

 • 2016

  Arbeiderpartiet foreslo en rekke tiltak for å styrke boligpolitikken, blant annet å styrke Husbanken, etablere nye tilskuddsordninger, forbedre startlånet, ha flere leie-til-eie-prosjekter og lage en modell for beregning av fremtidig byggebehov.

 • 2005 - 2013

  Økte Husbankens låneramme, noe som bidro til økt boligetablering for varig vanskeligstilte og til flere energieffektive og universelt utformede boliger og bygg. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Boligpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker