Boligpolitikk

At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet.

Dette er våre mål for boligpolitikken:

 • Gi kommunene sterkere verktøy for å hjelpe folk inn i boligmarkedet, og legge til rette for at kommunene i samarbeid med aktører som boligbyggelagene kan bygge boliger til folk med begrenset egenkapital.
 • Knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene.
 • Trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året.
 • Ta initiativ til et eldreboligprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre.
 • Øke utlånsrammene i Husbanken slik at flere kan få startlån. Husbanken skal kunne brukes som virkemiddel også for førstegangsetablerere.
 • Opprette en ny tilskuddsordning for boligetablering i distriktene.
 • Sikre leietakere mer stabile leieforhold og vurdere husleieloven som forbrukerlov.
 • Fryse BSU-ordningen (Boligsparing for ungdom) på 25 000 kroner i året og 300 000 kroner totalt og begrense ordningen til å gjelde førstegangs boligkjøp.
 • Stimulere til mer energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser.
 • Øke verdsettelsen av sekundærbolig til 100 %, og verdsettelsen av dyre primærboliger til 70%.

Trygge, gode boliger

Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste for folks velferd. Den norske boligmodellen bygger på at folk skal kjøpe og eie egen bolig. Men det er store økonomiske forskjeller i boligmarkedet, både geografisk og mellom enkelthusholdninger. De siste årene har boligprisene steget kraftig, og det er blitt vanskeligere for mange å etablere seg i sin egen bolig. Forskjellen mellom å eie og å leie egen bolig er i ferd med å bli en av de største ulikhetsfaktorene i samfunnet. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å bygge videre på det som fungerer godt. I tillegg er det behov for å ta nye grep, fordi situasjonen i boligmarkedet har endret seg. 

Fire satsinger for en aktiv boligpolitikk

Vi vil at flere skal få mulighet til å eie egen bolig, utvikle gode bomiljø, legge til rette for å bygge flere boliger og ha en klimavennlig byggenæring. 

Klimakravene til byggenæringen må skjerpes samtidig som byggekostnadene holdes så lave som mulig. 

Vi vil gi Husbanken en større rolle enn i dag og et bredere samfunnsoppdrag for at alle skal bo godt og trygt. Husbanken skal hjelpe flere med å skaffe seg og beholde eget bosted, og regjeringen skal også jobbe for å sikre rettigheter og boforhold for leietakere. 

Vi vil ha en helhetlig boligpolitikk, der kommunene får en styrket rolle i arbeidet med å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet. 

Vi vil styrke Husbankens distriktsrettede arbeid og fornye Husbankens prosjekt om boligetablering i distriktene for å stimulere til ulike typer boliger i kommuner med usikkert boligmarked. Det er et mål å få fart på boligbyggingen i distriktene.

Boligpriser

Økte boligpriser har gjort det vanskeligere for mange – særlig unge – å etablere seg i egen bolig. Det har også ført til et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. 

Husbanken er det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken, og gjennom Husbanken legger staten til rette for at kommunene skal kunne lykkes. 

Ved å styrke kommunenes rolle i boligbyggingen, og sørge for at det bygges nye boliger over hele landet kan vi også få gjort noe med boligprisene.

Leie eller eie?

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietakere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at det skal bygges flere utleieboliger og studentboliger.

Dette har vi gjort:

 • 2016

  Arbeiderpartiet foreslo en rekke tiltak for å styrke boligpolitikken, blant annet å styrke Husbanken, etablere nye tilskuddsordninger, forbedre startlånet, ha flere leie-til-eie-prosjekter og lage en modell for beregning av fremtidig byggebehov.

 • 2005 - 2013

  Økte Husbankens låneramme, noe som bidro til økt boligetablering for varig vanskeligstilte og til flere energieffektive og universelt utformede boliger og bygg. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Boligpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker