Boligpolitikk

Arbeiderpartiet vil legge til rette for at det bygges nok boliger

Dette er våre mål for boligpolitikken:

  • Vi vil sette klare mål for boligbyggingen. 
  • Kommunene skal sørge for areal til boliger, rask byggesaksbehandling og bygge kommunale utleieboliger.
  • Knytte infrastruktur til boligbygging og øke boligbygging rundt kollektivknutepunktene.
  • Styrke startlånordningen slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig. 
  • Likestille boligformål med andre hensyn i pressområder. Generelt skal boligbygging gis større vekt i forhold til andre hensyn.
  • Sørge for at flere kan få startlån ved å ha en egen startlånsordning i Husbanken for unge og førstegangsetablerere med betalingsevne, men uten egenkapital, og ved å øke Husbankens lånerammer fra 16 til 25 milliarder kroner. 

Trygge, gode boliger

Bolig er – ved siden av arbeid, utdanning og helse – det viktigste for folks velferd. De fleste i Norge bor godt og eier sin egen bolig. Norsk boligpolitikk har vært vellykket. På begynnelsen av 1900-tallet bodde vi trangt og dårlig. I dag har vi verdens høyeste boligstandard. 

Arbeiderpartiet er opptatt av å bygge videre på det som fungerer godt. I tillegg er det behov for å ta nye grep, fordi situasjonen i boligmarkedet har endret seg. At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål for Arbeiderpartiet. 

Boligpriser

Økte boligpriser har gjort det vanskeligere for mange – særlig unge – å etablere seg i egen bolig. Det har også ført til et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger. 

Husbanken er det viktigste verktøyet i den statlige boligpolitikken. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av boligpolitikken, og gjennom Husbanken legger staten til rette for at kommunene skal kunne lykkes. 

Under den rødgrønne regjeringen ble derfor Husbankens låneramme økt fra 13,5 milliarder kroner i 2005 til 25 milliarder kroner i 2013. Styrkingen av Husbanken bidro til økt boligetablering for varig vanskeligstilte og til flere energieffektive og universelt utformede boliger og bygg

Høyre/FrP-regjeringen har kuttet i lånerammen til Husbanken flere ganger, og lånerammen er nå redusert til 16 milliarder kroner. 

Dette er svært uheldig i en tid hvor boligprisene i de store byene er svært høye. Vi mener det nå er svært viktig å utvide lånerammen for å legge til rette for økt boligbygging.

Husbankens startlån - bolig for vanskeligstilte 

Husbankens startlån skal bidra til å senke terskelen for etablering i egen bolig for vanskeligstilte. 

Men fra 1. april 2014 innførte regjeringen innstramminger i startlånsforskriften og unge med liten egenkapital, men gode inntektsutsikter, er ikke lenger i målgruppen for startlån. I 2015 ble det gitt under 6 000 startlån, noe som er under halvparten av nivået i 2012. 

Vi mener det er uheldig at virkemidlene for unge til å skaffe seg egen bolig er svekket, og at flere unge bør få muligheten til å få startlån. Vi frykter at flere unge tvinges til å bli i et dyrt leiemarked istedenfor å få mulighet til å etablere seg i eiermarkedet. 

Arbeiderpartiet mener derfor at innstrammingene i startslånsforskriften må reverseres, og at kommunene må få mulighet til å tildele startlån til unge med liten egenkapital og gode inntektsutsikter. 

Leie eller eie? 

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietakere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. 

Arbeiderpartiet ønsker derfor at det skal bygges flere utleieboliger og studentboliger.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Boligpolitikk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!