Arbeidsliv

Folk fortjener et trygt og seriøst arbeidsliv!

Slik vil vi sikre et seriøst og organisert arbeidsliv:

 • Vi styrker det seriøse og organiserte arbeidslivet og har forsterket arbeidsmiljøloven.
 • Styrke fortrinnsretten til økt stilling og styrke retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.
 • Vi har doblet fagforeningsfradraget. 
 • Tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i arbeidsmiljøloven slik at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver.
 • Sørge for at det i offentlige anbud stilles krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger, ryddige lønns- og arbeidsvilkår og maksimalt antall kontraktsledd.
 • Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser for å sikre et seriøst arbeidsliv, der det blant annet stilles krav om tariffavtale.
 • Etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krim) og støtte lokale initiativ for et seriøst arbeidsliv.
 • Utrede muligheter for å gi fagbevegelsen økt myndighet og flere verktøy for å bekjempe arbeidskriminalitet.
 • Sikre at lønns- og arbeidsvilkår ikke svekkes ved anbudsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre endringer i selskapsstruktur.
 • Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret ved å organisere ansatte i egne selskaper, slik som enkeltpersonforetak eller ulike driftsformer som plattformøkonomi og franchise.
 • Som en del av trepartssamarbeidet gjennomgå og styrke kravene til forsvarlig arbeidsmiljø ved bruk av hjemmekontor og oppdatere regelverket for det digitale arbeidslivet.
 • Endre lov om yrkesskadeforsikring slik at alle som av arbeidsgiver tidvis blir pålagt å ha hjemmekontor, er omfattet.
 • Sammen med partene i arbeidslivet styrke kompetansen for å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering i arbeidslivet

Arbeiderpartiet vil ha et trygt og rettferdig arbeidsliv for alle. Sammen med en styrket fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe heltid, og satse på livslang læring og kompetanse.

Norsk arbeidsliv er for de fleste trygt, produktivt og godt organisert. Men det utfordres stadig oftere av useriøse aktører, svart arbeid og av at færre er organiserte, uten at høyreregjeringen har tatt nødvendige grep. Dette undergraver tryggheten og produktiviteten som har vært norsk arbeidslivs fremste konkurransefortrinn.

Arbeiderpartiet går derfor inn for en opprydningsaksjon i arbeidslivet. Slik vil vi sikre at også vi i fremtiden har et produktivt arbeidsliv med trygghet for arbeidstakerne, i tråd med den norske arbeidslivsmodellen. Noen av de viktigste grepene våre er: 

1. Ap til kamp for heltid

Altfor mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. Mange blir tvunget til å jobbe i deltidsstillinger mot sin vilje og må bruke store deler fritiden på å lete etter ledige vakter for å få endene til å møtes. Hele stillinger sikrer den enkeltes økonomiske selvstendighet, styrker likestillingen og gir økt effektivitet og bedre muligheter for arbeidsgivere til å planlegge sin drift. Vi styrker derfor fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må bevise at det er behov for deltidsstilling. Sammen med partene i arbeidslivet vil vi ha en storstilt heltidssatsing. Heltid skal være normen.

2. Styrke fagbevegelsen

Fallende organisasjonsgrad i arbeidslivet truer den norske modellen og svekker Norges konkurransekraft. Høyreregjeringen gjorde det dyrere å være medlem i en fagforening hvert eneste år. Norge trenger at flere organiserer seg, og vi har derfor doblet fagforeningsfradraget. Vi fornyer og forsterker trepartssamarbeidet, og gir det betydelig større samfunnsoppgaver og -ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.

3. Mindre midlertidighet og forbud mot innleie

Innleie, midlertidige stillinger og «kreative» ansettelsesformer der hensikten er å unngå arbeidsgiveransvaret, skaper økte forskjeller i arbeidslivet. Arbeidsfolk opplever å miste levebrødet fordi det er billigere å bruke innleid utenlandsk arbeidskraft på dårlige arbeidsvilkår. Da høyreregjeringen innførte en generell adgang til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven i 2015, innebar dette en svekkelse av retten til fast stilling. Økt bruk av innleie fra bemanningsbyråer er også en utvikling som truer faste stillinger som hovedregelen i arbeidslivet. Ap har fjernet adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven og begrenset muligheten til innleie.

4. Nasjonale seriøsitetskrav

Mange Ap-styrte kommuner gikk foran og utviklet egne modeller med treffsikre krav til offentlige leverandører. Vi bruker disse erfaringene til å samle det beste av det beste og utvikler en nasjonal storsatsing på stolte fagarbeidere, lærlinger og faste ansettelser – «Norgesmodellen». Dette skal bidra til at seriøse bedrifter ikke blir utkonkurrert av de useriøse. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker