Arbeidsliv

Folk fortjener et trygt og seriøst arbeidsliv

Slik vil vi sikre et seriøst og organisert arbeidsliv:

  • Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven og styrke det seriøse og organiserte arbeidslivet.
  • Sikre flere arbeidstakere faste stillinger fremfor innleie, midlertidighet og korte kontrakter.
  • At det offentlige tar ansvar, blant annet ved å bruke innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.
  • En kraftig opptrappingsplan for tilsynsmyndighetene og arbeidslivskriminalitetssentrene.

Norsk arbeidsliv er for de fleste trygt, produktivt og godt organisert. Men det utfordres stadig oftere av useriøse aktører, svart arbeid og av at færre er organiserte, uten at regjeringen tar nødvendige grep. Dette undergraver tryggheten og produktiveten som har vært norsk arbeidslivs fremste konkurransefortrinn.

Arbeiderpartiet går derfor inn for en opprydningsaksjon i arbeidslivet. Slik vil vi sikre at også vi i fremtiden har et produktivt arbeidsliv med trygghet for arbeidstakerne, et arbeidsliv i tråd med den norske arbeidslivsmodellen. Noen av de viktigste grepene våre er: 

1. Vi vil styrke det organiserte arbeidslivet

Vi vil doble fradraget for fagforeningskontingenten, noe som er spesielt viktig i bransjer med lave lønninger, og hvor fagforeningene trengs mest. I tillegg skal vi fjerne hindre mot organisering, som å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

2. Vi vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og sørge for at vedtaket Ap, KrF, SV, SP, MDG og Rødt fikk gjennom i Stortinget med kraftige begrensninger og sterkere reguleringer av mulighetene til innleie av arbeidskraft følges opp av regjeringen. Gjennom dette vedtaket stanser vi bruken av bemanningsbransjens såkalte «faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag» og sier nei til regjeringens forslag om en utvidet og eksklusiv adgang for bemanningsbransjen til å ansette midlertidig.

3. Vi vil bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser

Vi vil at det offentlige bruker innkjøpermakten sin til å stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

4. Vi vil sikre skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser i alle bransjer

Vi vil gjøre allmenngjøringsordningen mer effektiv ved å snu bevisbyrden ved videreføring av allmenngjøringsvedtak, utvide perioden for varighet av et allmenngjøringsvedtak og senke dokumentasjonskravet. Vi vil også tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret slik at man ikke kan organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret.

5. Vi vil styrke trepartssamarbeidet 

Vi vil sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, og legge til rette for at elevene får kunnskap om organiseringen av arbeidslivet. Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen.

6. Vi vil forsterke tilsynsmyndighetene

Vi vil bygge og forsterke arbeidslivskriminalitetssentre over hele landet, og sørge for bedre opplæring og informasjonsflyt mellom etatene. Vi vil ha en omfattende tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet der vi styrker Arbeidstilsynet, kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim. Tilsynsetatene skal ha de redskapene de trenger i kampen mot de useriøse og kriminelle i arbeidslivet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker