Vei og trafikksikkerhet

Arbeiderpartiet vil ruste opp veiene i hele landet og fortsette arbeidet med en nullvisjon for drepte i trafikken.

Arbeiderpartiet vil dette på vei:

  • Fortsette å ruste opp riks- og fylkesveiene.
  • Sørge for rettferdige avgifter som bidrar til kutt i utslipp av klimagasser, og utrede løsninger som kan erstatte bompenger i fremtiden.
  • Ha en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle strekninger med høy og middels skredfaktor på riks- og fylkesveinettet.
  • Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Økt fremkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt frem, ansattes lønns- og arbeidsvilkår må ivaretas og klimagassutslippene reduseres. Det offentlige må sørge for god infrastruktur som skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser.

Prisveksten ved bygging av vei og jernbane har vært sterk de siste årene. Arbeiderpartiet mener at utbygging av infrastruktur må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene. Arbeiderpartiet vil prioritere vedlikehold og skredsikring av riks- og fylkesveger, større satsning på gang- og sykkelveger, og at vi tar bedre vare på det vi har.

Lavere utslipp

Det er mulig å få til store utslippskutt fra veitransporten. Bilprodusentene lager nå mer miljøvennlige biler, men for å få fart på denne utviklingen er det nødvendig at staten bidrar for å skifte ut bilparken til lav- og nullutslippskjøretøy. Arbeiderpartiet vil derfor at det skal lønne seg å kjøpe og kjøre biler med lave eller ingen utslipp.

Trafikksikkerhet og skredsikring

Norge var tidlig ute med trafikksikkerhetspolitikk, og den har vært effektiv. Ingen andre land i verden har lavere dødstall per million innbyggere. Dette er et resultat av både populære og upopulære tiltak. Likevel er én trafikkdrept, én for mye. Ungdom er mest utsatt. Derfor vil vi fortsette arbeidet i retning nullvisjonen: Ingen drepte og hardt skadde på norske veier.    

Klimaendringene betyr våtere og villere vær, og det får konsekvenser for ferdselen. Derfor må vi sikre veiene våre mot flere og hyppigere skred.

Kontrollvirksomheten på veiene og ved grensen er avgjørende for å stoppe farlige trailere før de kommer inn på norske vinterveier. Kampen mot sosial dumping i transportbransjen er i virkeligheten en kamp også for bedre sikkerhet i trafikken.

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Vi er imot at veiprosjekter finansieres ved lån som belaster framtidige statsbudsjett. OPS (offentlig-privat samarbeid) betyr at staten “låner” penger av private for å bygge vei. Altså må staten – med renter –  betale dette tilbake.  I de aller fleste sammenhenger er det dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant, samt at det offentlige får billigere lån enn private bedrifter. 

I tillegg skal de private OPS-selskapene naturlig nok ha profitt på utbyggingen, noe som fordyrer byggingen ytterligere.

Erfaringene fra andre land som har benyttet seg av OPS, viser at tidligere igangsatte byggeprosjekter nå binder opp en så stor del av statsbudsjettet at dette medfører store økonomiske problemer. 

Flere land har beveget seg bort fra OPS fordi det er en svært dyr måte å finansiere nye veier, sykehus og andre offentlige bygg på.

Arbeiderpartiet mener det er bedre at vi bruker pengene på byggingen av veier og sykehus, fremfor å finne finurlige avbetalingsmetoder som vil gi mindre vei, sykehus og skoler for pengene. 

Ved også å fremover bruke det offentliges penger fornuftig, vil vi ha mulighet til å gjennomføre tidenes samferdselsløft.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vei og trafikksikkerhet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker