Bompenger

Vi vet at bompenger er upopulært, men er ærlige på at det er nødvendig. Ellers får vi ikke nok fart på utbyggingen av infrastrukturen som Norge og norsk næringsliv trenger.

Vi vil at bompenger skal være:

  • Et spleiselag mellom det offentlige og trafikantene. Dette gjør det mulig med en raskere utbygging av en rekke prosjekter enn hva som ellers ville gått ann. 
  • Poenget med bompenger er ikke å plage bilistene, men å kunne bygge og forbedre veiene og kollektivtrafikken i Norge. 
  • På sikt erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser.

Lokal tilslutning

Ingen bompengeprosjekter gjennomføres uten at det er lokal tilslutning i form av kommunestyrevedtak og fylkestingsvedtak. Endelig beslutning skjer i Stortinget.   

Pengene samles inn fra bilister ved hver passering og administreres av et bompengeselskap.  

Pengene kan brukes både til veibygging, til investeringer i - og drift av kollektivtransport.  

Bompenger handler også om trygg økonomisk styring

Bedre veier og god kollektivtrafikk er i seg selv viktig både for folk flest og for næringslivet. Men det er samtidig en del av Arbeiderpartiets garanti om trygg økonomisk styring. 

Bruker vi for mye penger over statsbudsjettet, rammer vi nemlig det konkurranseutsatte næringslivet pga. stigende rente og kronekurs. Det er derfor man ikke kan innfri alle krav om veiutbygging, rassikring, tunneler, bruer, gang- og sykkelstier, dobbeltspor, havner, farleder osv. over ett eller to statsbudsjett.  

Bompenger kommer altså inn som en måte å raskere få gjennomført viktige prosjekter på, samtidig som vi sikrer næringsliv og arbeidsplasser.     

Vegprising

Arbeiderpartiet vil jobbe for en ordning med rettferdig vegprising som erstatning for bompengeordningen. GPS-teknologien har gjort tiden moden for å starte utprøving. Med vegprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av vegnettet til bestemte tider. Inntektene kan knyttes opp mot transportformål i det berørte området og kan brukes til kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak.

Bompenger og FrP

Før valget i 2013, lovte FrP at samferdselsbevilgningene skulle bli dobbelt så høye som de har blitt (regjeringen følger opp Stoltenberg II-regjeringens transportplan), samtidig som alle bomstasjoner skulle fjernes. 

Det siste skulle ikke være forhandlingstema, Bompenger var tvert i mot forutsetning for FrPs regjeringsdeltakelse.  

Sommeren 2016 kom det fram at regjeringen, der FrP har både finansminister og samferdselsminister, i stedet hadde satt tidenes bompengerekord med innkreving av 24 millioner kr pr dag (VG 12. juli 2016).

Det er snakk om et gigantisk løftebrudd fra FrP, på noe som er svært viktig for mange av deres velgere. Det er viktig også for mange av Arbeiderpartiets velgere, men i motsetning til FrP er vi ærlige på nødvendigheten av dette. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bompenger?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!