Bompenger og veiprising

Arbeiderpartiet ønsker å utrede en mer rettferdig innkreving av bompenger. 

Vi vil dette med bompenger/veiprising:

  • Utrede om det er mulig å erstatte innkrevingen av bompenger med for eksempel en mer rettferdig GPS-basert veiprising. Veiprising kan baseres på hvor langt, når på døgnet og hvor du kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser.
  • At bilistene er med på å betale slik at veier og kollektivtilbud kan bygges ut og forbedres raskere enn hva som ellers ville vært mulig, og at klimautslipp og forurensing fra biltrafikken reduseres.
  • At staten skal bidra med inntil 70 prosent av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de største byene.
  • Vi må sikre god kostnadskontroll over statlige vegutbygginger og kollektivprosjekter, slik at ingen må betale mer bompenger enn nødvendig.
  • Innrette avgiftssystemet slik at det er rettferdig og bidrar til kutt i utslipp av klimagasser.
  • Arbeiderpartiet støtter bomrabatter for elbiler, men også at elbiler gradvis bidrar mer gjennom å betale bompenger.

Arbeiderpartiet støtter bompenger som virkemiddel for a) brukerfinansiering av vegbygging, og b) begrense biltrafikken i de store byene. 

Arbeiderpartiet er for at bilistene skal være med å betale for vegutbygging og bedre kollektivtilbud i byene. Over hele landet har bompenger bidratt til nye og bedre veger og økt kollektivtilbud til folk.

Veiprising

Arbeiderpartiet vil utrede en mer rettferdig veiprising som erstatning for bompengeordningen. GPS-teknologien har gjort tiden moden for å starte utprøving.

Med veiprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider. Inntektene kan gå til vei, kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak i området det kjøres i.

Hvorfor erstatte bompenger med veiprising?

Arbeiderpartiet er for at bilistene er med på å betale for veiutbygging og bedre kollektivtilbud. Men bompenger slår ulikt ut for ulike bilister. Noen betaler mye, mens andre betaler ingenting. Særlig i byområdene er bompengene nå på et nivå som slår sosialt skjevt ut. Dette er et sosialt problem vi vil løse. Vi vil unngå at enkeltpersoner får urettferdig høye kostnader bare fordi de for eksempel bor på «feil side» av bommen, eller får barnehageplass på andre siden av byen.  

Arbeiderpartiet er for et nytt og rettferdig system som fordeler kostnadene mellom alle som bruker veien, ikke bare de som tilfeldigvis passerer en bom. Vi er også for at de som kjører elbil skal være med på spleiselaget. 

Lokal tilslutning

Ingen bompengeprosjekter gjennomføres uten at det er lokal tilslutning i form av kommunestyrevedtak og fylkestingsvedtak. Endelig beslutning skjer i Stortinget.

Ap støtter nullvekstmålet som sier at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det betyr at vi trenger virkemidler for å redusere biltrafikken i byområdene. Bompenger er en slik mulighet.

Bompenger og FrP

Før valget i 2013, lovte FrP at samferdselsbevilgningene skulle bli dobbelt så høye som de har blitt, samtidig som alle bomstasjoner skulle fjernes. Det siste skulle ikke være forhandlingstema, bompenger var tvert i mot forutsetning for FrPs regjeringsdeltakelse.  

I stedet satte høyreregjeringen, der FrP hadde både finansminister og samferdselsminister, tidenes bompengerekord med innkreving av 29,6 millioner kroner hver dag (TV2 16. oktober 2018).

Det er snakk om et gigantisk løftebrudd fra FrP, på noe som er svært viktig for mange av deres velgere. Det er viktig også for mange av Arbeiderpartiets velgere, men i motsetning til FrP er vi ærlige på nødvendigheten av at de som bruker veien også må betale noe for det. Med bompenger sikrer vi bedre veier, og bedre kollektivtransport.

Dette har vi gjort:

  • 2018 - 2019

    Fremmet forslag om å å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter. Forslaget ble nedstemt av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bompenger og veiprising?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker