Kriminalitet

Et tilstedeværende politi, bekjempelse av organisert og økonomisk kriminalitet, god forebygging og tiltak mot gjengangerkriminalitet.

Aps politikk på kriminalitet:

  • Tilstedeværende nærpoliti.
  • Styrke det internasjonale politisamarbeidet, spesielt i Norden.
  • Styrke innsats mot organisert kriminalitet, kriminelle nettverk og kriminelle gjenger.
  • Øke straffenivået for organisert kriminalitet.
  • Styrke samarbeidet mellom PST, Økokrim og politiet ute i distriktene.
  • Styrke samarbeidet mellom politi, Nav, Skatteetaten og Tolletaten.
  • Godt samarbeid om rehabilitering av domfelte.
  • Effektiv prosess i hele straffesakskjeden.  
  • Forsterke den nasjonale satsingen på kriminalitetsområder som krever spisskompetanse, som økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

Organisert kriminalitet

De siste årene har vi sett en utvikling av stadig bedre organiserte, grenseoverskridende kriminelle nettverk. De profitterer på narkotika, våpen og menneskesmugling, men også arbeidslivskriminalitet og skatte- og avgiftsunndragelser.

Den organiserte kriminaliteten er en trussel mot vårt åpne samfunn og må bekjempes.

Etterforskning og straffeforfølgning av saker med forgreininger til utlandet er ressurskrevende. For å bekjempe tøffere og bedre organiserte kriminelle, kreves det at nye metoder og tette internasjonale og nasjonale samarbeidsstrukturer tas i bruk.

Styrket deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Med disse avtalene på plass får vi et enklere og mer effektivt samarbeid.

Gjengangerkriminalitet

Rundt halvparten av straffedømte dømmes for ny kriminalitet i løpet av fem år. Etter at samfunnet har brukt ressurser under soning, glipper det i møtet med samfunnet.

For å redusere gjengangerproblemene må det være forpliktende samarbeidsstrukturer mellom kriminalomsorgen og kommunale og statlige etater.

Det lønner seg for samfunnet at folk kommer i arbeid etter endt soning. Vi sørget derfor for å få innført en tilbakeføringsgaranti. Hensikten er å minske tilbakefall til ny kriminalitet og dermed minske kriminaliteten. Dette reduserer også antall ofre for kriminalitet.

Det er omsorg å stille krav. Mennesker som bryter avtalen med samfunnet ved ulovlig og kriminell adferd skal møtes med tydelige krav, forpliktelser og ansvar, men også tilbud om en ny start.

Arbeiderpartiet vil gi et godt helsetilbud og tilbud om skole og arbeidstrening i alle fengsler. Et godt psykiatrisk behandlingstilbud er også viktig. Vi vil kombinere alternative soningsformer for å få mennesker tilbake til samfunnet med strenge regler for permisjoner og prøveløslatelser for de hardest kriminelle.

Forebygging av kriminalitet

Vi vil bekjempe kriminalitet med tydelige reaksjoner og straff. Vi er også avhengig av effektiv straffesakskjede som gir raske reaksjoner på kriminell adferd. Forebyggende tiltak og reaksjoner på kriminalitet må henge sammen med forebygging av ny kriminalitet.

Reaksjonene på ulovligheter må iverksettes raskt. Vi må ha et godt samarbeid mellom stat og kommune om kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Med gode offentlige velferdstilbud kan mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes. Vår kriminalpolitikk skal avdekke og straffe raskt, og rehabilitere godt.

Trygge lokalsamfunn skaper vi sammen. Arbeidet må være forankret lokalt, og understøttet nasjonalt. Flere aktører spiller en viktig rolle, blant annet helsevesen, skole, frivillige organisasjoner, politi, sivilforsvar, brann- og redningsvesen og kommunene. 

Arbeiderpartiet mener det er viktig å rette den forebyggende innsatsen mot alle grupper og aldre. God forebygging avhenger av kompetanse, tilstedeværelse og systematisk samhandling mellom disse aktørene over tid. 

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet unndrar årlig store inntekter fra velferdsstaten. Det trengs derfor kompetanse hos lokale politimyndigheter, og samarbeid med skattemyndigheter, trygdeetat og sosialmyndigheter for å avdekke slik kriminalitet. 

Eksempler på økonomisk kriminalitet er skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på konkurranselovgivningen, korrupsjon, bestikkelser, konkurskriminalitet, økonomisk utroskap, bedrageri og underslag, brudd på regnskapsbestemmelser og misbruk av offentlige støtteordninger. Det er også økonomisk kriminalitet når arbeidsgivere tilbakeholder lønn eller opptjente feriepenger, hvitvasker penger, eller hjelper kriminelle å tildekke egentlig eierskap på eiendommer, selskaper, båter eller luksusbiler.  

Det er viktig for samfunnet at kriminelle ikke får beholde de verdiene de skaffer seg ved ulovlige handlinger, at varsler om hvitvasking fra finansinstitusjoner og andre behandles effektivt og raskt, og at påtalemyndighetene har nok ressurser til at de også kan ta større kompliserte saker med innsidehandling og handler gjennom selskaper i skatteparadiser uten at dette reduserer den vanlige driften. 

Det er også viktig at politiet har anledning og rettshjemler til å benytte informasjon om økonomisk kriminalitet de får fra politiet i andre land. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kriminalitet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker