Politi

Vi vil ha et nært og synlig politi med god responstid over hele landet

Vår politipolitikk:

  • Styrke politiets nærvær i hele landet, inkludert hensynet til lokalt nærvær i byene, mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning.
  • Vi har opprettet nye, faste politistillinger som fordeles på politidistriktene. Disse skal gå til mer synlig, tilgjengelig og operativt politi. Vi har også styrket budsjettene for politi- og påtalemyndigheten for å få enda flere politifolk og påtalejurister i hele landet.
  • Bygge ut politidistriktenes selvstendighet og kapasitet, samt sikre politidistriktene mer av ressursene, blant annet gjennom økte frie driftsmidler og økt grunnbemanning.
  • Sørge for at det utdannes nok politi ved Politihøgskolen.
  • Etablere et nasjonalt organ som koordinerer og utvikler praksis for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Legge til rette for økt bruk av sivile med faglig relevant bakgrunn i etterforskningen.
  • Arbeide målrettet for en bedre varslerkultur i politiet og etablere et eget varslingsombud
  • Styrke arbeidet mot menneskehandel og organisert kriminalitet, og sørge for at ofre for menneskehandel får god oppfølging.
  • Bekjempe organisert kriminalitet og gjengkriminalitet gjennom en styrket dedikert innsats i politidistriktene.
  • Bedre kunnskapen om hatkriminalitet gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag.

Politi og lokal trygghet

Tryggheten i samfunnet starter hjemme, i nærmiljøene og i lokalsamfunnene.

Politiet må ha god lokal forståelse og være der for folk når de trenger det. Å skape trygghet er et felles og offentlig ansvar. Arbeidet må være forankret lokalt og understøttet nasjonalt. Vi er stolte av vårt politi, deres sivile preg og deres fokus på forebyggende arbeid. 

Trygge lokalsamfunn skaper vi sammen. Flere samfunnsaktører spiller en viktig rolle, blant annet helsevesen, skole, frivillige organisasjoner, politi, sivilforsvar, brann- og redningsvesen og kommunene. Arbeidet må være forankret lokalt og understøttet nasjonalt. Vi mener det er viktig å rette den forebyggende innsatsen mot barn og unge. God forebygging avhenger av kompetanse, tilstedeværelse og systematisk samhandling mellom disse aktørene over tid.

For å oppklare lovbrudd og forebygge ny kriminalitet trengs gode etterforskningsmiljøer i hele landet. Noen kriminalitetsformer krever særskilt oppmerksomhet. For å bekjempe vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er kunnskap, kompetanse, samarbeid og prioriteringer avgjørende. Vi ønsker et proaktivt, tilstedeværende og serviceinnstilt politi.

Nærpolitireformen

Nærpolitireformen innebar at 27 politidistrikter ble slått sammen til 12 nye distrikter, slik at det ble etablert større etterforskningsmiljøer. Reformen skulle gi en lokal forankret polititjeneste ute i distriktene og et styrket nærpoliti.

Det var behov for en reform av politiet, noe den alvorlige Gjørv-rapporten viste. Men høyreregjeringen gjennomførte ikke nærpolitireformen i tråd med Stortingets intensjoner, som var å styrke den nasjonale kriseledelsen og arbeidet med kultur og ledelse i politiet, og ikke minst få et styrket nærpoliti.

I 2015 stilte vi klare krav til lokale og forandrede prosesser i gjennomføringen, la stor vekt på arbeidet med kultur og ledelse i politiet, og ba om en tydelig avklaring av den nasjonale kriseledelsen i politiet og mer nærpoliti.

Forliket som ble inngått ble brutt av en rekke justisministre i høyreregjeringen. Dette til tross for at Stortinget  to ganger vedtok at forliket må følges opp og at gjenværende tjenestesteder skulle styrkes. Folk og politifolk ble holdt for narr.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Politi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker