Politi

Vi vil ha et nært og synlig politi med god responstid over hele landet.

Vår politipolitikk:

  • Styrke politiets nærvær i hele landet, inkludert hensynet til lokalt nærvær i byene, mer ressurser til politidistriktene og økt grunnbemanning.
  • Vi har opprettet nye, faste politistillinger som fordeles på politidistriktene. Disse skal gå til mer synlig, tilgjengelig og operativt politi. Vi har også styrket budsjettene for politi- og påtalemyndigheten for å få enda flere politifolk og påtalejurister i hele landet.
  • Bygge ut politidistriktenes selvstendighet og kapasitet, samt sikre politidistriktene mer av ressursene, blant annet gjennom økte frie driftsmidler og økt grunnbemanning.
  • Sørge for at det utdannes nok politi ved Politihøgskolen.
  • Etablere et nasjonalt organ som koordinerer og utvikler praksis for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Legge til rette for økt bruk av sivile med faglig relevant bakgrunn i etterforskningen.
  • Arbeide målrettet for en bedre varslerkultur i politiet og etablere et eget varslingsombud
  • Styrke arbeidet mot menneskehandel og organisert kriminalitet, og sørge for at ofre for menneskehandel får god oppfølging.
  • Bekjempe organisert kriminalitet, kriminelle nettverk og gjengkriminalitet gjennom en styrket dedikert innsats i politidistriktene.
  • Bedre kunnskapen om hatkriminalitet gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag.

Politi og lokal trygghet

Tryggheten i samfunnet starter hjemme, i nærmiljøene og i lokalsamfunnene.

Politiet er vår fremste beredskapsressurs. Politiet må ha god lokal forståelse og være der for folk når de trenger det. Å skape trygghet er et felles og offentlig ansvar. Arbeidet må være forankret lokalt og understøttet nasjonalt. Vi er stolte av vårt politi, deres sivile preg og deres fokus på forebyggende arbeid. 

Vi mener at tilstedeværende politi har en forebyggende effekt og at synlig politi i gatene er et viktig virkemiddel. Arbeiderpartiet ønsker å styrke politikraften i Norge, gjennom å prioritere nytt utstyr og et ytterligere kompetanseløft både for etterforskning og påtale i politiet. Sterke fagmiljøer er en viktig del av det moderne politiet, og Arbeiderpartiet skal være en garantist for at disse miljøene ikke skal deles opp ved nye omorganiseringer.

Arbeiderpartiet mener det er helt essensielt at vi arbeider videre med å få bukt med køene i straffesakskjeden, som gjorde at ofrene tidligere stod i kø og at gjerningspersonene fikk strafferabatter. Arbeidet med viktige saker som vold i nære relasjoner, økonomisk kriminalitet, overgrep mot barn og gjengkriminalitet er saker som blir styrket med Arbeiderpartiet i regjering.  

Trygge lokalsamfunn skaper vi sammen. Flere samfunnsaktører spiller en viktig rolle, blant annet helsevesen, skole, frivillige organisasjoner, politi, sivilforsvar, brann- og redningsvesen og kommunene. Arbeidet må være forankret lokalt og understøttet nasjonalt. Vi mener det er viktig å rette den forebyggende innsatsen mot barn og unge. God forebygging avhenger av kompetanse, tilstedeværelse og systematisk samhandling mellom disse aktørene over tid.

Politihøgskolen

Vi vil ha en sterk faglig politiutdanning, med nok studenter som sikrer en fremtidig god politistyrke over hele landet. Vi har derfor økt antall studieplasser ved Politihøgskolen, og vil vurdere fortløpende om det bør økes ytterligere for å sikre nok utdannede politifolk i fremtiden. Det var galt av høyreregjeringen å kutte drastisk i opptaket, fra 720 plasser til bare 400 studieplasser årlig. 

Politiets driftsbudsjett

Politiets driftsbudsjett ble nedprioritert over flere år med høyreregjeringens kutt og underfinansieringen av nærpolitireformen. Mange steder har politiet derfor slitt med å gi alle like god trygghet eller like gode tjenester over hele landet. Nærpolitiet ble ikke styrket slik Stortinget vedtok i 2015, og responstiden var ikke god nok. Dette holder Arbeiderpartiet nå på med å rette opp.

Påtale i politidistriktene var også underfinansiert slik at påtalejuristene ble sittende med mange saker som det var vanskelig å behandle effektivt nok til at sakene ikke hopet seg opp i køer. Mange påtalejurister sluttet på grunn av den ekstremt store belastningen de ble utsatt for. Alt dette utfordrer rettsikkerheten til vanlige folk, og gjør at henleggelser blir mer og mer vanlig for mindre alvorlige lovbrudd. Dette er ikke en god strategi for å sikre et trygt og godt samfunn på lang sikt.

Dyrtid og økte priser har også påvirket politiet. Derfor har vi i regjering styrket politiet med varige økninger i statsbudsjettet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Politi?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker