Kreft

Flere skal få nytte av den fremste kreftbehandlingen

Vi vil gjøre dette i arbeidet vårt mot kreft:

  • Flere skal få nytte av den fremste kreftbehandlingen. Vi vil bygge protonsentre i Bergen og Oslo, og nye strålesentre i Skien, Drammen, Lørenskog og Østfold.
  • Jobbe for at kreftomsorgen skal bli mer brukerorientert. Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling. Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
  • Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging. Det forebyggende arbeidet mot tobakk og alkohol, og for sunne matvaner og mer fysisk aktivitet, skal videreføres. 
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft. Den store økningen i antall krefttilfeller i årene som kommer skal møtes med nødvendig kapasitet og kompetanse. Norske pasienter skal ha tilgang til ny, sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv legemiddelbehandling. 
  • Sørge for best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. Det skal legges enda bedre til rette for at likemenn og frivillige kan delta i kreftomsorgen. Pårørende skal sikres oppfølging og informasjon, og barn som pårørende må ivaretas. 
  • Sørge for en bedre spesialhelsetjeneste. God spesialisthelsetjeneste er en forutsetning for å kunne få en god kreftbehandling. Vi har derfor i vårt alternative budsjett foreslått betydelig mer penger til spesialisthelsetjenesten.
  • Unngå en todeling av helsetjenesten. Vi vil lage systemer som sikrer at nye teknikker og medikamenter er tilgjengelige i den offentlige helsetjenesten. 
  • Sikre bedre behandling. Bedre behandling fører til at mange lever lenger med kreft. Arbeiderpartiet vil også sørge for at disse får den nødvendige oppfølgingen de trenger utenfor sykehusene.
  • HPV-vaksine skal også tilbys gutter gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet.

Store investeringer i stråleterapi mot kreft

Arbeiderpartiet vil at flere skal få nytte av den fremste kreftbehandlingen og lover store investeringer.

Vi vil sikre rask finansiering av strålesatsingen og styrke den generelle sykehusøkonomien sammenlignet med dagens situasjon.

Da Jonas Gahr Støre var helseminister satte han i gang et arbeid for å kartlegge behov for økt strålekapasitet. Basert på økt kreftinsidens og befolkningsframskrivinger er det tydeliggjort et behov for å øke stråleterapikapasiteten i Norge. 

For å sikre pasienter som trenger stråleterapi et likeverdig tilbud og bedre tilgjengelighet til behandlingen, er det ønskelig at det etableres nye stråleterapienheter i en del områder som i dag ikke har dette tilbudet.

Protonsentre og strålesentre

Det er strålesentre i dag i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Gjøvik og Oslo.

Arbeiderpartiet vil bygge protonsentre i Bergen og Oslo, og sørge for at nye strålesenter bygges i Skien, Drammen, Lørenskog og Østfold.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kreft?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker