Kreft

Flere skal få nytte av den fremste kreftbehandlingen.

Vi vil gjøre dette i arbeidet vårt mot kreft:

  • Jobbe for at kreftomsorgen skal være brukerorientert. Kreftpasienter skal til enhver tid vite hvem de kan henvende seg til om egen sykdom og behandling. Kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt til å forbedre tjenestene.
  • Flere skal overleve og leve lenger med kreft. Den store økningen i antall krefttilfeller i årene som kommer skal møtes med nødvendig kapasitet og kompetanse. Norske pasienter skal ha tilgang til ny, sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv legemiddelbehandling. 
  • Sørge for best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. Det skal legges enda bedre til rette for at frivillige kan delta i kreftomsorgen. Pårørende skal sikres oppfølging og informasjon, og barn som pårørende må ivaretas.
  • Norge skal bli et foregangsland innen kreftforebygging. Det forebyggende arbeidet mot tobakk og alkohol, og for sunne matvaner og mer fysisk aktivitet, skal videreføres. 
  • Sørge for en bedre spesialhelsetjeneste. God spesialisthelsetjeneste er en forutsetning for å kunne få en god kreftbehandling. Vi har derfor i vårt alternative budsjett foreslått betydelig mer penger til spesialisthelsetjenesten.
  • Unngå en todeling av helsetjenesten. Vi vil lage systemer som sikrer at nye teknikker og medikamenter er tilgjengelige i den offentlige helsetjenesten. 
  • Sikre bedre behandling. Bedre behandling fører til at mange lever lenger med kreft. Arbeiderpartiet vil også sørge for at disse får den nødvendige oppfølgingen de trenger utenfor sykehusene.
  • Styrke ettervernet etter kreftbehandling.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Kreft?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker