Røyking

Barn skal ikke eksponeres for røyking - alle skal kunne unngå passiv røyking

Vi vil dette i folkehelsearbeidet:

  • At Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder.
  • At folk flest får flere leveår med god helse og trivsel, samt redusere helseforskjeller i befolkningen.
  • Å skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Bedre folkehelse krever bedre forebygging

Den rødgrønne regjeringen gjorde mye: frukt, grønt og mer fysisk aktivitet i skolen, oppbygging av frisklivssentraler, innstramming i tobakksskadeloven og satsing på sykkelveier, for å nevne noe.

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Det kan forebygges. Over 5 000 nordmenn dør hvert år av røykrelaterte sykdommer. Det er 13 % av alle dødsfall.

Begrenser vi røyking, både aktiv og passiv, gir vi mulighet til mange friske år for mange mennesker.  

Målet er at alle skal kunne unngå passiv røyking. Lovreguleringer er ett av flere virkemidler for å redusere tobakksforbruket i tillegg til kampanjer, avgifter og hjelp til å slutte.

Barndom uten tobakk

Å sikre at barn ikke eksponeres for røyk er et ansvar helsemyndighetene og samfunnet må ta. Vi kan ikke stå og se på at barn utsettes for helserisiko uten å gjøre noe med det. Arbeiderpartiet er opptatt av barns rett til å vokse opp i røykfrihet.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) anslår at 100 000 barn blir utsatt for passiv røyking. Så mange som halvparten av mindreårige tobakksbrukere får kjøpt tobakk selv i butikk. 

Den rødgrønne regjeringen foreslo derfor en bevillingsordning for salg av tobakksvarer. Den skal først og fremst bidra til å redusere ulovlig salg av tobakk til mindreårige. 

Det aller viktigste vi kan gjøre, er å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk. Voksne tobakksbrukere er ofte avhengige (fysisk og psykisk), og kan ikke uten videre ta «frie valg» om å slutte eller ikke.

Mange ønsker å slutte, og gjør en stor innsats for å få dette til. 

Etter hvert som det fremmes nye forebyggende tiltak for et røykfritt samfunn i tobakkskadeloven, får vi henvendelser fra nettopp voksne mennesker som har erfaring og kunnskap om nyttige metoder for røykavvenning

Elektroniske sigaretter

Elektroniske sigaretter faller inn under en forskrift fra 1989 om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter. 

Denne forbyr innførsel og salg av slike produkter. Det er imidlertid en åpning for innførsel til privat bruk på visse vilkår.

De endringer som Stortinget vedtok 19. mars 2013 (Lovvedtak 41 (2012-2013) sier at reklameforbudet, oppstillingsforbudet og aldersgrensen skal gjøres gjeldende for slike produkter. 

Tiltakene skal hindre barns tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Røyking?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker