Distriktspolitikk

Arbeiderpartiet vil at det skal bo folk i hele landet

Dette er våre ønsker for distriktspolitikken:

  • Legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge.
  • Ha likeverdige velferdstjenester over hele landet.
  • Når det etableres nye statlige arbeidsplasser, skal disse plasseres rundt i hele landet. Vi vil vurdere å flytte eksisterende statlige arbeidsplasser der det styrker den regionale utviklingen.
  • Sørge for at hele landet får tilgang på høyhastighets internett.
  • Satse mer på desentralisert utdanning innenfor fagområder de ulike delene av landet vårt har behov for, og styrke mulighetene for å bo i Distrikts-Norge når du er ferdig utdannet.
  • Være garantist for at den differensierte arbeidsgiveravgiften videreføres.
  • Sørge for et godt samspill mellom byene og distriktene. 
  • Styrke de regionale virkemidlene for vekst og utvikling som skaper arbeidsplasser over hele landet. Vi vil gi de statlige virkemidlene en tydeligere distriktsprofil, og ha mer lokal og regional kontroll på midler til forskning, innovasjon og næringsutvikling.
  • Havbruksnæringa er en svært viktig distriktsnæring. Næringa har potensial for å bidra med enda mer verdiskaping som gir et godt grunnlag for bosetting og lokale ringvirkninger. Vår ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.
  • Ressursene i distriktene må brukes slik at de gir arbeidsplasser i distriktene, enten det er kraft, fisk, mineraler, skog eller jordbruk.

Hånd i hånd 

Det er summen av hva vi skaper i hele landet som er grunnlaget for Norges velstand og velferd. Et land med arbeid og bosetting over hele landet er fundamentet for et sterkt fellesskap og for vår felles identitet. Framtidstro lokalt gjør Norge bedre nasjonalt. Derfor er Arbeiderpartiet både byenes og distriktenes parti. I generasjoner har vi vist at Norge lykkes best når vi står sammen - by og land, hand i hand.

Aktiv næringspolitikk

Framtidsrettede arbeidsplasser, basert på ressursene og styrkene til norske distrikter, er forutsetningen for en vellykket distriktspolitikk.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift reduserer kostnaden ved å ansette personer i distriktene, og er et svært viktig enkelttiltak som utgjør om lag 14 milliarder kroner årlig. Dette er viktig for verdiskapingen. Ordningen revideres med jevne mellomrom og Arbeiderpartiet skal være garantist for å sikre at den differensierte arbeidsgiveravgiften videreføres. 

Desentralisering - ikke sentralisering

Hver region har sine muligheter og fortrinn. Vi mener det er viktig å skreddersy utdannings- og forskningsinnsatsen i hver region inn mot fortrinnene den har. 

Det bør etableres flere kompetansearbeidsplasser i distriktene, basert på både behov og muligheter i distriktets næringer og velferdstjenester. 

Dette vil vi gjøre for å motvirke sentralisering. 

Næringsklynger gir et bredere arbeidsmarked. Regionene må gjøre seg attraktive slik at klynger kan etableres. Vi vil også sikre utbygging av bredbånd og annen teknologisk utvikling, som vil gjøre arbeidsplassene mindre stedbundne. 

Gode velferdstjenester over hele landet

Der folk velger å bosette seg på grunn av arbeid, må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere. Da er det særlig to hensyn som er viktig: Nok penger til kommunene og rettferdig fordeling av pengene kommunene imellom. 

Vi vil omfordele midler fra kommuner med høye inntekter videre til kommuner med lave inntekter. Grunnen er at Arbeiderpartiet ønsker et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne over hele landet.

Mindre forskjeller i kommunenes inntekter betyr mindre forskjeller i tjenestetilbud til innbyggerne, og det er bra. Nå har vi en regjering som har varslet at den vil gå i motsatt retning, det bekymrer, fordi det vil kunne bli kutt i velferdstjenestene i mange kommuner. Arbeiderpartiet kommer fortsatt til å kjempe for rettferdig fordeling mellom folk og mellom kommuner. 

Godt samspill mellom byene og distriktene

For Arbeiderpartiet er det viktig å understreke at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre. For oss er det ingen motsetning mellom sterke byer og sterke distrikter. Utbygging av vei og bane må støtte opp om dette.

Klimapolitikken må behandle distriktene og byene ulikt

Kollektivtrafikk og reduksjon i utslippene fra transport er det viktigste tiltaket i bynære strøk.  I distriktene ligger fokuset på hvordan ressursene og den industrielle kompetansen i Distrikts-Norge kan brukes både for å redusere utslipp og for å produsere de produktene vi trenger i framtidens klimavennlige samfunn. 

I distriktene handler grønn transport om elektrifisering og omlegging til klimavennlig drivstoff.  En slik overgang for ferger og hurtigbåter er viktige for å kutte utslipp i Distrikts-Norge.

Distriktsmanifest

Landsmøtet 2019 vedtok et eget distriktsmanifest, som danner grunnlaget for distriktspolitikken vår fremover.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Distriktspolitikk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!