Distriktspolitikk

Vi vil redusere forskjellene både sosialt og geografisk - mellom fattig og rik, mellom by og land.

Arbeiderpartiet vil dette med distriktspolitikken:

 • Styrke kommuneøkonomien, sørge for at kommunenes inntektssystem brukes til å utjevne de økonomiske forskjellene mellom kommunene, og sikre at forholdet mellom inntekter og faktiskeoppgaver samsvarer bedre.
 • Utvikle «regionavtaler» mellom staten, kommuner og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.
 • Satse stort på lokale utdanningssentre over hele landet. Utdanningssentrene skal få et utvidet og særlig ansvar for å tilby utdanning til folk der de bor, basert på lokale kompetansebehov.
 • Sørge for at hele landet får tilgang på høyhastighets internett.
 • Videreføre og utvikle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
 • Igangsette et pilotarbeid i form av nærtjenestesentre, for økt tilgang til statlige tjenester,eksempelvis utstedelse av pass og førerkort, og kort vei til tjenester som juridisk rådgivning gjennom etablering av lokale servicetorg.
 • lnnføre en pilotordning med bygdevekstavtaler, langsiktige avtaler mellom staten og distriktskommuner med særlig behov for støtte til næringsutvikling.
 • Utvikle lokaldemokratiet gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner.
 • Havbruksnæringa er en svært viktig distriktsnæring. Næringa har potensial for å bidra med enda mer verdiskaping som gir et godt grunnlag for bosetting og lokale ringvirkninger. Vår ambisjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.
 • Opprettholde et godt, desentralisert nett med kortbaneflyplasser og sørge for at disse brukes i arbeidet med elektrifisering av luftfarten.
 • Ressursene i distriktene må brukes slik at de gir arbeidsplasser i distriktene, enten det er kraft, fisk, mineraler, skog eller jordbruk.
 • Sørge for et godt og helhetlig føde- og barselstilbud.
 • Halvere fergetakstene.
 • Ha en mer aktiv stat for ny industri, og stiller krav om at mer av våre naturressurser som fisk og skog bearbeides i Norge, slik at det gir flere arbeidsplasser.
 • Legge nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet.
 • Bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet.

By og land – hand i hand

Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Vi vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse velferdsoppgaver. 

Arbeidsplasser i hele landet. Velferdstjenester nært der folk bor. En rettferdig klimapolitikk som skaper klimavennlige jobber i hele landet.

Lenge har det foregått en sektorvis sentralisering i staten, uten at det er tatt hensyn til helheten og konsekvensene for lokalsamfunn og regioner. Som en følge av sentraliseringen har statlige arbeidsplasser forsvunnet ut av stadig flere lokalsamfunn, og viktig kompetanse har blitt borte.

Det trengs politikk og politisk styring som motkraft til sentraliseringen. Her står Arbeiderpartiet i første rekke fordi vi som parti mener at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre. Norge skal fortsatt være et nasjonalt fellesskap der folk i alle deler av landet, og alle typer lokalsamfunn, opplever respekt og medbestemmelse i samfunnsutviklingen.

Arbeiderpartiets svar på den økende sentraliseringen er en sektorovergripende distriktspolitikk. Alle sektorer har et distriktspolitisk ansvar. Derfor er Arbeiderpartiets politikk gjennomgående opptatt av distriktspolitikk på alle områder.

Aktiv næringspolitikk

Framtidsrettede arbeidsplasser, basert på ressursene og styrkene til norske distrikter, er forutsetningen for en vellykket distriktspolitikk. Norge er mangfoldig, og de ulike regionene har forskjellige fortrinn og muligheter. Fylkene kan drive aktiv næringspolitikk med utgangspunkt i regionale forhold og kunnskap, men viktige verktøy som regionale utviklingsmidler har under Høyreregjeringen blitt kraftig redusert. Arbeiderpartiet vil la fylkene få større frihet og reell mulighet til å utvikle arbeidsplasser sammen med regionale bedrifter.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Differensiert arbeidsgiveravgift reduserer kostnaden ved å ansette personer i distriktene, og er et svært viktig enkelttiltak som utgjør om lag 14 milliarder kroner årlig. Dette er viktig for verdiskapingen. Ordningen revideres med jevne mellomrom og Arbeiderpartiet skal være garantisten for å sikre at den differensierte arbeidsgiveravgiften videreføres. 

En storsatsing på utdanning der folk bor

Lokale utdanningssentre over hele landet skal gjøre livslang læring mulig der folk bor. Vi vil gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og utdanning av flere lærere og sykepleiere, på steder som ikke er dekket av de etablerte utdanningsinstitusjonene.

Velferd og vekst i hele landet

Der folk velger å bosette seg på grunn av arbeid, må også kommunen ha midler og mulighet til å gi gode velferdstjenester til sine innbyggere. Da er det særlig to hensyn som er viktig: Nok penger til kommunene og rettferdig fordeling av pengene kommunene imellom. 

Arbeiderpartiet vil sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi for å sikre vår felles velferd og vekst og bosetting i hele landet. Kommuneøkonomien er nemlig avgjørende for det lokale velferdstilbudet – bl.a. skoler, helsetjenester og eldreomsorg

Klimapolitikken må behandle distriktene og byene ulikt

Kollektivtrafikk og reduksjon i utslippene fra transport er det viktigste tiltaket i bynære strøk.  I distriktene ligger fokuset på hvordan ressursene og den industrielle kompetansen i Distrikts-Norge kan brukes både for å redusere utslipp og for å produsere de produktene vi trenger i framtidens klimavennlige samfunn. 

I distriktene handler grønn transport om elektrifisering og omlegging til klimavennlig drivstoff. Arbeiderpartiet vil bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Distriktspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker