Distriktspolitikk

Vi vil redusere forskjellene både sosialt og geografisk - mellom fattig og rik, mellom by og land.

Arbeiderpartiet vil dette med distriktspolitikken:

 • Sikre en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi.
 • Gjennomføre en bo-trygt hjemme-reform med aktivitetsgaranti for eldre, én dør inn til kommunale tjenester, satsing på velferdsteknologi, god ernæring, flere tilrettelagte boliger og en organisering som gir faste team, styrt etter overordnede kvalitetsmål istedenfor stoppeklokke.
 • Halvere fergetakstene. 16. august 2023 er ferjeprisene halvert siden 1. januar 2021. 
 • Bedre bredbånd. Vi vil at bredbånd skal være en rettighet på lik linje med strøm.
 • Bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet.
 • Flere hurtigladere.
 • Ha en aktiv næringspolitikk for hele landet og gjenreise den statlige industripolitikken.
 • Styrker landbrukspolitikken, og slår fast at jordbruket er en bærebjelke for bosetting og arbeidsplasser i hele landet.
 • Gjennomføre regjeringens veikart for grønt industriløft.
 • Etablere lokale nærtjenestesentre ute i distriktene. Regjeringa har invitert kommuner med service­torg til et pilotsamarbeid med samlokalisering av statlige og kommunale publikumstjenester, slik at innbyggerne får et sted der de kan møte representanter for offentlige etater fysisk.
 • Skjerpet retningslinjene for lokalisering av arbeidsplasser.

By og land – hand i hand

Alle innbyggere, uansett bosted, skal ha et godt tjenestetilbud i sitt nærmiljø. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at folk kan bo der de vil, gjennom å sikre gode grunnleggende tjenester i hele landet. Kommunene må sikres ressurser og handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver. 

Det trengs politikk og politisk styring som motkraft til sentraliseringen. Her står Arbeiderpartiet i første rekke fordi vi som parti mener at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre. Norge skal fortsatt være et nasjonalt fellesskap der folk i alle deler av landet, og alle typer lokalsamfunn, opplever respekt og medbestemmelse i samfunnsutviklingen.

Velferd og tjenester der folk bor

Kommuneøkonomien er avgjørende for det lokale velferdstilbudet, som skole, helsetjenester og en trygg eldreomsorg. Arbeiderpartiet vil sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi for å sikre vår felles velferd og vekst og bosetting i hele landet.

Mange som bor i distriktene opplever at statlige tjenester og kontorer blir flyttet lengre og lengre unna. Vi ønsker å etablere lokale nærtjenestesentre ute i distriktene, og regjeringa har invitert kommuner med service­torg til et pilotsamarbeid med samlokalisering av statlige og kommunale publikumstjenester, slik at innbyggerne får et sted der de kan møte representanter for offentlige etater fysisk.

Statlige virksomheter bidrar til å skape mer solide arbeidsmarkeder i regionene de ligger i, og gir økt attraktivitet for tilflytting. Arbeiderpartiet vil styrke innsatsen for at statlige arbeidsplasser også skal lokaliseres utenfor Oslo og de største byene.

En aktiv næringspolitikk

Framtidsrettede arbeidsplasser, basert på ressursene og styrkene til norske distrikter, er forutsetningen for en vellykket distriktspolitikk. Norge er mangfoldig, og de ulike regionene har forskjellige fortrinn og muligheter.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk for hele landet, og gjenreise den statlige industripolitikken. Staten har en stor verktøykasse, bestående av kapital, eierskap, regelverk og offentlig anskaffelser. Denne verktøykassen må i større grad brukes på en måte som skaper arbeidsplasser og næringsmuligheter der Norge har store fortrinn.

Norge skal gjennom en storstilt grønn omstilling.  Dette gir store muligheter for utvikling av nye næringer og arbeidsplasser i distriktene i tiden fremover. Regjeringens veikart for grønt industriløft inneholder viktige tiltak og satsingsområder innen havvind, batteri, hydrogen, CO2-håndtering, prosessindustri, maritim industri, skog- og trenæringen og bioøkonomi. Dette er fremtidsrettede næringer som bygger på ressurser og kompentasemiljø i hele landet.

Transport og internettilgang som binder landet sammen

Vi har de siste årene hørt sterke historier i mediene om familier som vurderer å flytte fordi de må betale flere titalls tusen i fergebilletter i året. Det er urettferdig, og kan ikke fortsette. Regjeringen har sørget for at ferjeprisene er halvert siden 1. januar 2021

Bredbånd skal være en rettighet på lik linje med strøm. Regjeringa har som mål at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om brebånd med minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet innen utgangen av 2025.

Alle skal ha mulighet til å være med på overgangen til utslippsfrie biler. Derfor vil vi legge til rette for flere hurtigladere. I 2022 gjorde Enovas støtte til 58 hurtiglader og 12 normalladere at antall kommuner uten hurtigladere gikk fra 70 til 15.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Distriktspolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker