EØS

EØS-avtalen skaper trygghet for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. 

Vi vil dette med EØS-avtalen:

  • Sikre markedsadgang og trygge norske bedrifters muligheter til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet.
  • Bruke handlingsrommet aktivt for å sikre ordnede forhold på arbeidsplassene og bekjempe sosial dumping.

Forutsigbar og trygg økonomi

Siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, har Norge hatt økt verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting. 

Avtalen er en viktig årsak, fordi norsk næringsliv har nytt godt av samme forutsigbare markedstilgang og standardregler som EUs egne medlemsland. 

Som et lite land med åpen økonomi er Norge avhengig av et fungerende internasjonalt regelverk. 80 prosent av vår handel skjer med EU, og seks av ti norske eksportarbeidsplasser er avhengig av EU-markedet. 

Avtalen gir Norge innflytelse på beslutningsprosessene som gjelder i det indre markedet.     

EØS-avtalen har trygget vår økonomi og tjent oss vel i 25 år. Men vi får også utfordringer i arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil bruke vårt handlingsrom bedre, hvor mye mer kan gjøres for å sikre ordnede forhold på arbeidsplassene og bekjempe sosial dumping

Brexit-avtalen dårligere enn EØS-avtalen

Britenes handelsavtale med EU gir dårligere vilkår for handel enn vår EØS-avtale. Britene slipper toll og kvoter på varer, men avtalen dekker ikke tjenester, som er en viktig del av britisk økonomi.

Handelsavtaler har frem til nå blitt til for å gjøre handel mellom land enklere. Dette er den første handelsavtalen i historien som legger nye hindringer i veien for handelen mellom partene. 

Avtalen illustrerer godt forskjellen på å være i det indre marked, som EØS-avtalen innebærer for Norge, og være utenfor som tredjeland, slik Storbritannia er. Britenes mulighet for å arbeide og bo i nabolandene er vanskeligere, og britiske ungdommer får ikke lenger muligheten til å være med i utvekslingsprogrammet Erasmus for studenter.

Påstander og svar om EØS

«Det finnes gode alternativer til EØS» 

Vi er uenig. Den gamle frihandelsavtalen gjelder kun tollfrihet for de fleste industrivarer. Verken de andre delene av det indre marked, som den viktige tjenestehandelen, eller vernet mot «skjulte handelshindre», er inkludert. Det er heller ikke de mange andre programmene, som utdanningssamarbeidet. 

Skal man «reforhandle», må man først si opp dagens EØS-avtale. Sveits brukte nærmere ti år på å få løsningen de nå har. Det kan ikke Norge og norsk næringsliv risikere. Norge vil ha en langt svakere posisjon enn under EØS-forhandlingene. Da forhandlet seks EFTA-land mot 12 EU-land. Nå vil det være snakk om Norge, Island og Liechtenstein mot et EU på 27 land. Som har sitt fokus på forhandlinger med land nummer 28, Storbritannia.   

«EØS er EU-medlemskap uten innflytelse» 

Det er feil. Viktige politikkområder for EU er ikke omfattet av EØS-avtalen. Det gjelder blant annet det meste av landbruks- og fiskeripolitikken - to viktige årsaker til flertallet mot EF/EU-medlemskap i 1972 og 1994. 

I EØS kan Norge delta i arbeidet med direktivene, men ikke stemme ved endelig behandling. Til gjengjeld blir de behandlet i Stortinget, mens EU-land må innføre dem automatisk selv om de skulle ha stemt i mot.   

«EØS gjør at EU bestemmer over Norge» 

Det bestemmes mye i EU med betydning for Norge. Men EU er såkalt overnasjonal, EØS-avtalen mellomstatlig. Alle direktiver må derfor vedtas av Stortinget, og Stortinget kan reservere seg mot at de innføres i Norge. 

I praksis sitter reservasjon langt inne, da det kan svekke avtalen på det aktuelle saksfeltet. 

«Det var Ap som fikk Norge inn i EØS» 

Det er delvis riktig. Ap-leder Gro Harlem Brundtland var en av strategene bak EØS, og hennes regjering forhandlet fram avtalen. 

Den ble imidlertid vedtatt i Stortinget med bredt flertall. Høyre, Venstre, KrF og FrP har hele veien støttet EØS-medlemskapet, og gjør det fortsatt.  

«Problemet er fri flyt av arbeidskraft og arbeidsinnvandring» 

Vi erkjenner at Norge og noen andre vesteuropeisk land fikk en utfordring da EU i 2004 og 2007 ble utvidet med flere, relativt fattige land fra Sentral- og Øst-Europa. 

Det gjelder spesielt sosial dumping - press på lønns- og arbeidsvilkår i sektorer med mye utenlandsk arbeidskraft. Vårt svar er kamp mot sosial dumping. Her har Arbeiderpartiet vært i front fra dag en. Mye har lykkes, men mye gjenstår. Det er et argument for ny regjering. En viktig del av arbeidet mot sosial dumping har vært å utnytte rommet EØS-avtalen gir for nasjonale regler som er strengere enn minimumskravene. 

«Fri flyt av arbeidskraft» er en av pilarene i det indre marked, derfor også EØS. Norge kan derfor ikke velge bort denne delen, og fortsatt være del av det indre marked. Det gjelder også spørsmålet om velferdsytelser knyttet til jobb i Norge.  

Muligheten til å jobbe i andre EØS-land har gitt titusenvis av mennesker et bedre liv. Og Norge har i perioder vært helt avhengig av arbeidskraft arbeidsinnvandring fra blant annet Polen har gitt.

EØS viktig for sjømatnæringen 

EU utgjør 80 prosent av eksportmarkedet for fersk sjømat. Toll er et område hvor EØS-avtalen har vært svært viktig. Før EØS var det 12 prosent toll på torsk og 7,5 prosent på sei og hyse. Avtalen gir tollfri adgang for fersk og fryst torsk, sei, hyse, kveite og blåkveite, noe som i stor grad har kommet fiskerinæringen til gode.

Samtidig er andre deler av avtalen vel så viktig, noe Fiskarlagets leder, Kjell Ingebrigtsen, understreket i et debattinnlegg i 2017: «Avtalen sikrer og regulerer en lang rekke forhold av betydning for vår næring, blant annet tekniske standarder og miljøforhold. Veterinæravtalen er sentral i så måte, ved at den legger vilkår for kvaliteten på sjømaten i hele EØS-området. Dette gjør at sjømat kan flyttes over landegrenser uten grensekontroll, et stort konkurransefortrinn for oss inn mot våre handelspartnere i Europa.»

Sjømatprodukter som skal til markeder utenfor EØS-området, må gjennom grensekontroll og følges av et helsesertifikat fra Mattilsynet.  Uten avtalen blir det grensekontroll og krav til helseattester også i handelen med EU. Det innebærer en ressurskrevende oppbygging av et helt apparat, og vil påvirke vareflyt og handelsmønster. 

Fersk sjømat krever kort transporttid, og enhver forsinkelse vil svekke inntjening og konkurransekraft. Sjømat Norge har beregnet at det med dagens handelsmønster må utstedes mer enn 60 000 veterinærattester som så skal kontrolleres på grensen til EU. Derfor er det fattig trøst at frihandelsavtalen fra 1973 automatisk gjelder ved en eventuell oppsigelse av EØS-avtalen, og at Norge fortsatt vil være medlem av Verdens handelsorganisasjon WTO. WTO-avtalen gir bare en minstesikring for næringen. Den vil ikke hindre et kraftig hopp i tollbelastningen på en rekke produkter vi i dag eksporterer til EU-markedet, noe som definitivt vil få følger for norske fiskeriarbeidsplasser.

Er du enig med Arbeiderpartiet om EØS?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker