Avslutning av varslersaker

Varslingsakene mot Trond Giske er avsluttet

Arbeiderpartiet mottok 23. oktober 2018 Trond Giskes tilsvar på varslingssakene som ble behandlet 25. januar 2018. Partiet har i dag sendt svarbrev til Giske, og anser med det saken som avsluttet.

Se også: LDO refser ikke Ap for håndteringen av varslingssaker

Vedlegg:

Vedlegg 1: Sluttføring av mottatte varslingssaker mot Trond Giske - pressemelding av 25.1.2018 (LINK)

Vedlegg 2: Brev til Trond Giske av 7 februar 2019

Til Trond Giske

Vi viser til ditt brev av 23 oktober 2018, «kontradiksjon til varslingssaker».

Vi merker oss at du legger frem din skriftlige kontradiksjon med ny informasjon til varslingssakene, og at du er kritisk til håndtering av sakene. Du har også klare innvendinger til konklusjonene som ble trukket.

Varslersakene ble behandlet i tråd med gjeldende retningslinjer i desember 2017 til januar 2018. Partiet hadde på kort tid en rekke saker å håndtere. Vi ser at det kan være sider ved håndteringen som kunne vært gjennomført bedre. Det førte til en gjennomgang av retningslinjene og håndteringen av dem. De nye retningslinjene for håndteringen av varlingssaker gir partiet bedre rutiner for fremtiden.

I ditt brev understreker du ditt syn om at «ingen av sakene innebærer noen form for trakassering.» Samtidig tar du «ansvar der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon i enkelte sosiale og private sammenhenger». Vi tar ditt synspunkt til etterretning.

Partiet har i sin behandling lagt partiets retningslinjer til grunn. Vi vil presisere at handlinger som retningslinjene er ment å ramme, kan variere betydelig i alvorlighetsgrad. Partiet har i sin behandling av sakene ikke gitt noen gradering av alvorlighetsgraden, og har heller ikke sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon.

Partiet har forholdt seg til partiets retningslinjer slik de var utformet i 2017, og formidlet i pressemelding av 25. januar 2018 vår konklusjon om at disse var brutt. Varslere ble orientert om dette og vi anser sakene som ferdigbehandlet og avsluttet. Utover det har vi ikke behov for å karakterisere hverken sakene eller deg, og vi har ønsket å kommunisere konklusjonene på en nøktern måte.

Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.

Oslo, 7 februar 2019

Jonas Gahr Støre

Kjersti Stenseng

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!