Arbeiderpartiets skoleløfte

Flere lærere er en forutsetning for en bedre skole, der alle elever opplever god læring, får nok hjelp, er trygge og trives. Derfor er 3000 flere lærere en sentral del av vårt nye skoleløfte.

3000 flere lærere i en skole der alle kan lykkes

– Det er en fallitterklæring å være fornøyd med en skole der hver fjerde elev ikke gjennomfører. Vi trenger flere lærere slik at alle elever blir sett, vi trenger læreplass til mange tusen som står i kø og en god skolehelsetjeneste for de som sliter med psykiske problemer. Dette er grunnen til vi sier et klart nei til skattekutt for de som har mest.

Vi legger nå fram en konkret og omfattende plan for å styrke barn og unges opplæringstilbud, fra barnehage til videregående. Dette er det vi skal gjennomføre hvis vi får flertall for en ny regjering ved valget, sier partileder Jonas Gahr Støre. 

– Høyre/FrP-regjeringen planlegger milliarder i skattekutt til de som har mest fra før. Da blir det mindre penger til å skape en bedre barnehage og skole for barna våre. Vi skal gjøre det viktigste i livet til det viktigste i politikken. Derfor skal vi sørge for at barna våre møter en barnehage, en skole og en skolehelsetjeneste med ansatte som har tid og kompetanse til å gi alle den oppfølgingen og den kunnskapen de trenger.

Vårt skoleløfte består av 18 konkrete tiltak, i seks deler, for bedre kvalitet og mer læring i norsk skole.

Del 1: Garantert hjelp fra første dag - en god start for alle barn

 • Lese-, skrive- og regnegaranti: Sikre alle elever tidlig hjelp og gi intensivundervisning til de som sliter, slik at alle kommer på et godt nivå i lesing, skriving og regning. Skolene skal ha egne spesialister og tilgang på spesialteam som bidrar til at garantien innfris. Spesialundervisning må settes inn tidligere, og byråkratiet må reduseres. God overgang mellom barnehage og skole skal bidra til at elevene får riktig hjelp fra første skoledag.
 • Kvalitet og kompetanse i barnehagen: Innføre en bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere. Utvide retten til barnehageplass og stille like krav til private og kommunale barnehager. Fjerne kontantstøtten og stimulere til barnehage blant innvandrerbarn med lav deltakelse.  
 • Reformere SFO: Gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole i hele landet med en nasjonal standard for innholdet og innføre makspris. AKS kan blant annet gi enda mer tid til kultur, fysisk aktivitet og tettere oppfølging av elever med særskilte utfordringer. 

Del 2: Tid til læring - en skole som ser hver enkelt elev

 • 3000 flere lærere: Vi vil gi kommunene rammer for 2000 ekstra undervisningsårsverk ut over de om lag 1000 som trengs for å dekke økende elevtall. Dette for å gjennomføre en norm for lærertetthet, i første omgang for 1. til 4.klasse. Ordningen skal sikre mest hjelp til de som trenger det mest, og at alle opplever lærere med tid til alle elever. 
 • Kutte tidstyver: Vi vil kutte tidstyver, fjerne unødvendig byråkrati og rapportering, gjennomføre en tillitsreform og innføre mer konkrete læreplaner med færre og tydeligere mål.
 • Flere yrkesgrupper i skolen: Vi vil styrke kommunenes mulighet til å sørge for nok voksenpersoner i ulike yrkesgrupper i skolen, som barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Dette vil både gi elevene mer hjelp og gi lærerne tid til å være lærere.                     

Del 3: Bedre lærerutdanning og god skoleledelse

 • Forbedre lærerutdanningen: Innenfor en 5-årig masterutdanning for lærere vil Ap ha mer praksis, mer pedagogikk og en mer intensiv opplæring. Vi vil også gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for å rekruttere flere lærere. 
 • Mer etter- og videreutdanning: Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, utvide til flere fag og styrke kompetansebygging i tidlig innsats. Gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte som underviser i skolen.  
 • God skoleledelse og skoleeierskap: Kommunene skal være gode skoleeiere. Vi vil styrke skolefaglig kompetanse på alle nivåer, og skoleledere skal være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi vil stille klare krav til kvalitet i skolen og sørge for tett oppfølging av skoler og kommuner som sliter. 

Del 4: Trygge elever lærer best

 • Bedre skolehelsetjeneste: Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet. Vi vil utarbeide en strategi for hvordan vi skal nå målet om en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig og møte ungdom på deres premisser og arenaer.  
 • Styrket kamp mot mobbing: Etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, og gjennomføre stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for alle ansatte i skolen. 
 • Psykisk helse på pensum: Integrere psykisk helse i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse,  og gjøre psykisk helse til en del av innholdet i lærerutdanningene. 

Del 5: En mer moderne og praktisk skole

 • Utvikle og dele gode læringsmetoder: Tilrettelegge for en god kultur og system for utvikling og deling av gode undervisnings- og læringsopplegg mellom skolene. 
 • Styrke praktisk læring: Innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever lære på en mer praktisk måte og innføre en ny, sjette grunnleggende ferdighet i å utforske og skape. 
 • Koding for alle: Innføre koding i skolefagene og øke lærernes IKT-kompetanse, gjennom å utvikle og gjennomføre en nasjonal plan for digitalisering i skolen. 

Del 6: Flere fagarbeidere og et løft for yrkesfagene

 • Flere læreplasser: Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass gjennom forpliktende avtaler med arbeidslivet. Vi vil stille sterkere krav til at kommuner og helseforetak tilbyr praksis- og læreplasser, og øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.  
 • Innføre praksistilskudd: Få på plass en ordning med praksistilskudd slik at flere elever får lære gjennom praksis fra første skoleår i videregående opplæring. 
 • Et utstyrsløft: Vi vil oppdatere utstyr slik at opplæringen på yrkesfagene blir mer relevant for det arbeidslivet elevene vil møte.