Sikkerhet og beredskap

Arbeiderpartiet prioriterer sikkerhet og beredskap.

Vi lever i en beredskapsmessig brytningstid. Trussel-, risiko- og sårbarhetsbildet må forstås på en annen måte i dag enn for bare få år siden. Arbeiderpartiet satte derfor i gang arbeidet med en Totalberedskapskommisjon nesten umiddelbart etter at vi inntok regjeringskontorene. Kommisjonen leverte sin rapport 5. juni 2023.

Kommisjonen trekker frem fire faktorer som treffer Norge bredt; Stormakts rivalisering, teknologisk utvikling, klimaendringene og demografiske endringer. Dette vil kreve mye mer av beredskapssystemet og -ressursene enn vi tidligere har lagt opp til. Samtidig står vi overfor knapphetsutfordringer som gjør at vi må sikre effektiv bruk av samfunnets ressurser.

De globale utviklingstrendene, risiko- trussel- og sårbarhetsbildet gjør det nødvendig å endre hvordan Norge innretter beredskapen. Vi må sikre at samfunnsressursene brukes mer effektivt. Vi må endre den offentlige beredskapsstrukturen samtidig som vi tar vare på – og forsterker – det som fungerer godt. Alle relevante beredskapsressurser, også næringslivet, må integreres i det nasjonale beredskapsarbeidet.

Beredskap bygges på et fundament av tillit mellom folk og mellom folk og myndigheter på alle nivåer. I en beredskapssituasjon er det derfor avgjørende at ulike aktører har tillit til hverandre. Arbeiderpartiet vil derfor sikre at beredskap ikke opereres i isolerte siloer, men at vi har en tydelig samhandling som sikrer den beste totalberedskapen.

Arbeiderpartiets viktigste løsninger for styrket beredskap:

  1. Følge opp Totalberedskapskommisjonens anbefalinger for å bedre beredskapen.
  2. Sikre at politiet som vår viktigste beredskapsressurs har nødvendige ressurser til å styrke beredskapen og skape trygghet for folk der de bor.
  3. Sikre at Direktoratet for sikkerhet og beredskap har nødvendige ressurser til å koordinere beredskapen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sikkerhet og beredskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker