Nei til "avskilting" av lærere

Arbeiderpartiet vil stanse avskiltingen av lærere.

Vi vil gjøre dette innen lærerkompetanse:

 • Vise tillit til erfarne lærere og fjerne den såkalte avskiltingen av lærere utdannet før 2014.
 • Sørge for at etter- og videreutdanningen holdes minst på dagens nivå.
 • Møte lærermangelen med økt rekruttering, spesielt rettet mot menn.
 • Gjøre det obligatorisk for alle kommuner å lage en plan for videreutdanning for lærerne. 
 • På sikt innføre kompetansekrav i alle fag for nyutdannede lærere.
 • Gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte i skolen.
 • Øke statens andel av finansieringen av videreutdanning i de viktige basisfagene engelsk og norsk til 75 %. (Samme som i matematikk og naturfag)
 • Forskriftsfeste den nasjonale veiledningsordningen for nyutdannede lærere.
 • Opprette en ordning med nasjonale søknadsmidler som skoleledere kan søke om for å drive lokale utviklingsprosjekter for å rekruttere flere lærere til skolene.
 • Erstatte firerkravet i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav som for eksempel snittkarakter.
 • Innføre en tillitsreform i skolen som sørger for at det totale omfanget av kartlegginger, målinger, rapportering og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå reduseres, slik at lærernes tid til eleven og lærernes handlingsrom ivaretas.
 • Sørge for at skoleeier og skoleledelsen tar i bruk attraktive seniortiltak for at lærere skal kunne stå lenger i jobb. Dette skal skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Det viktigste i skolen er elevenes læring og mestring. Arbeiderpartiet ønsker en skole som ser hele eleven, der eleven møter dyktige lærere med nok tid, fordi det er slik elevene lærer best. Det er stor mangel på lærere flere steder i landet, et problem som vil øke i årene som kommer. 

Arbeiderpartiet mener at alle lærere som har fullført og bestått lærerutdanning skal ha sin kompetanse ansett som fullverdig. Derfor mener vi det er riktig å endre opplæringsloven slik at lærere utdannet før 2014 ikke skal avskiltes, så de ikke hindres fra å undervise i norsk, engelsk og matematikk etter 2025.  

Vi vil at lærere som i dag ikke oppfyller nye krav, skal få et bedre tilbud om etter- og videreutdanning i fagene de mangler. Derfor vil vi fortsette arbeidet med kompetanseheving av lærere, og vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen.

Arbeiderpartiet mener det er behov for å utrede mer treffsikre modeller for opptak til lærerutdanningen. Lærere må ha en bred faglig og relasjonell kompetanse, som ikke bare avgrenses til én enkel karakter i ett enkelt skolefag, matematikk. Dette vil bidra til bedre rekruttering og lærere som har god kompetanse i de fagene de faktisk skal undervise i.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Nei til "avskilting" av lærere?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker