Flyktning- og asylpolitikk

Arbeiderpartiet fører en streng, rettferdig og human politikk

Dette er vår flyktning- og asylpolitikk:

 • En mer rettferdig og bærekraftig asylordning, hvor vi går fra asylsøknader ved grensen til å prioritere kvoteflyktninger. 
 • Hjelpe flere mennesker på flukt med en solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner årlig som skal gå til flyktninger og mottakerland.
 • Stoppe dødsreisene over Middelhavet.
 • Føre en god integreringspolitikk – der de som får opphold og skal bli, kommer i gang med livene sine og blir bidragsytere.
 • Sikre større forutsigbarhet og bedre involvering av kommunene gjennom etablering av flyktningmottak.
 • Forbedre beredskapen langs grensen for å kunne håndtere ekstraordinære asylankomster.
 • Sikre at Norge overholder folkeretten og ivaretar asylsøkeres rettssikkerhet.
 • Stå sammen med Europa i solidaritet for å løse felles utfordringer.

Arbeiderpartiet ønsker å videreføre en streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk. 

For å ivareta asylinstituttet mener Arbeiderpartiet at det er avgjørende med en aktiv returpolitikk; vi skal gi beskyttelse til de som har behov for det og returnere snarest de som ikke har et slikt behov.

For Arbeiderpartiet er det viktig å sørge for kontroll rundt ankomstene til Norge. Dette skal imidlertid ikke gå på bekostning av beskyttelsen til dem som trenger det.

Internasjonale løsninger

Det er viktig å se flyktningpolitikken i en internasjonal kontekst; Norge kan ikke alene løse de utfordringer som er knyttet til ekstraordinære ankomster. Dette må løses på europeisk og globalt nivå. 

En løsning må også svare på hvorfor så mange mennesker legger ut på flukt. 

Arbeiderpartiet mener at Norge bør ta et lederansvar internasjonalt for å bedre livssituasjonen i de viktigste avsenderlandene.

Kvoteflyktninger

Verdens flyktningproblem er internasjonalt. Vi må gjøre en ekstra innsats for å sørge for en rettferdig fordeling av flyktninger innad i Europa. 

Kvoteflyktninger er den sikreste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker som skal ha varig beskyttelse.

Kvinner og barn på flukt er særlige utsatte grupper. Norge skal være en pådriver for at rettighetene til barn på flukt ivaretas.

Når Norge tar sin del av ansvaret så forventes det også at andre europeiske land gjør det samme. 

Vi vil derfor stille klare krav til alle europeiske stater om å bidra på dette området.

Migrasjonsmanifest

Landsmøtet 2019 vedtok et eget migrasjonsmanifest som danner grunnlaget for migrasjonspolitikken vår fremover.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Fremmet forslag i Stortinget om innføring av sårbarhetskriterier for mindreårige asylsøkere. Flertall for dette vil bety mindre bruk av midlertidig opphold, ved at barnets beste, herunder barnets sårbarhet, vurderes og vektlegges i større grad.

 • 2016

  Stemte mot forslag i Stortinget som ville føre til dårligere integrering; innstramming i retten til familiegjenforening, mer midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere, og økning av botidskravet for å få permanent opphold.

 • 2016

  Støttet betydelige innstramminger i asylpolitikken som følge av det økte antallet asylsøkere som kom til Norge.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Flyktning- og asylpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker