Biologisk mangfold

Arbeiderpartiet vil ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur.

Dette vil vi gjøre for å ivareta biologisk mangfold:

  • Ta vare på vår felles natur og stanse tap av naturmangfold.
  • Sikre en jordbrukspolitikk som gir biologisk mangfold.
  • Sørge for at Norge får unntak fra et eventuelt regelverk i EU som åpner for fri flyt av bier i EØS-området. 
  • Etablere et program for fullskalaovervåking av insekter for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag om status for insekter i Norge og for å prioritere mellom ulike tiltak for å hindre insektdød.
  • Styrke og utvikle arbeidet med regionale frøblandinger ved å etablere regionale sentre for produksjon og salg av «stedegne» frø for blomstereng.
  • Prioritere forskning på biologisk mangfold, for å bedre forstå årsakssammenhengene og kunne fremme kunnskapsbaserte tiltak for å motvirke insektsdød.
  • Innføre en støtteordning for testing av selvstyrte landbruksroboter for mer effektiv og målrettet bruk av gjødsel og plantevernmidler.

Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene i dag, i tillegg til klimaendringene. Naturmangfoldet gir grunnlaget for menneskenes liv på jorda. Naturen tilhører oss alle, og i fellesskap skal vi ta vare på mangfoldet av dyr og planter for framtidige generasjoner. Arbeiderpartiet mener at en bærekraftig bruk av økosystemene er avgjørende for å forebygge konsekvenser av klimaendringene.

Insekter er i tilbakegang/er utrydningstruet som følge av menneskelig aktivitet som nedbygging av areal og endrede driftsformer i jordbruket.

Insekter er avgjørende for hele det økologiske samspillet, med en viktig plass i næringskjedene. Minst en tredjedel av all mat som blir produsert, er avhengig av pollinerende insekter som bier og humler. Insekter spiller også en vesentlig rolle i nedbryting av biologisk materiale, gjødselomløp og jordforbedring Skulle insektene forsvinne, vil det kunne medføre kollaps i matproduksjon og samspillet i naturen. Skal vi bevare insektene, må flere tiltak iverksettes. Arbeiderpartiet mener man må gå mer systematisk til verks med tiltak enn hva regjeringen per nå har planer om å gjennomføre.

En betydelig del av utfordringen er at semi-naturlige slåttenger/slåttemark, som tidligere var en naturlig del av landbruksarealet, gror igjen. Det er derfor viktig med tiltak som stimulerer til skjøtsel av denne typen areal.

Blomsterenger viktig for å ta vare på biene og humlene

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har iverksatt produksjon av regionale blomsterfrø som kan benyttes til å etablere blomsterenger med lokalt tilpassede arter over hele landet. Etablering av blomsterenger er et viktig tiltak for å gjenopprette blomsterrike arealer og er et tiltak som mange aktører kan benytte seg av. Særlig viktig er det for de pollinerende insektene (som bier og humler), som mangler steder å oppholde seg. Arbeiderpartiet ønsker å motvirke insektsdøden ved å styrke arbeidet med å etablere regionale frøblandinger for etablering av blomsterenger.

Det er viktig å styrke artsmangfold, og sikre miljø og leveområder for pollinerende insekter. Derfor må det føres en landbrukspolitikk som i langt større grad vektlegger driftsformer som tar vare på biologisk mangfold og et variert, artsrikt kulturlandskap. Arbeiderpartiet ønsker å føre en landbrukspolitikk som tilrettelegger for variert bruksstruktur, aktiv bruk av beiteressurser og bevaring av kulturlandskap over hele ladet. Det må vernes mer skog og offentlig eide-arealer må forvaltes på en måte som gir rom for et yrende insekts og planteliv.

Nei til fri flyt av bier

I Norge har det til nå vært lite import av bier, noe som kanskje er den viktigste årsaken til at helsa til den norske biebestanden er i verdenstoppen. I 2019 er det fremmet forslag for EU-kommisjonen om å tillate fri flyt av utenlandske bier inn til Norge. Arbeiderpartiet ønsker ikke å tillate fri flyt av utenlandske bier inn til Norge og krever unntak fra EU-regelen for å sikre en videre trygg matproduksjon.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Biologisk mangfold?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker