Biologisk mangfold

Arbeiderpartiet vil ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur.

Dette vil vi gjøre for å ivareta biologisk mangfold:

  • Ta vare på vår felles natur og stanse tap av naturmangfold.
  • Sikre en jordbrukspolitikk som gir biologisk mangfold.
  • Sørge for at Norge får unntak fra et eventuelt regelverk i EU som åpner for fri flyt av bier i EØS-området. 
  • Etablere et program for fullskalaovervåking av insekter for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag om status for insekter i Norge og for å prioritere mellom ulike tiltak for å hindre insektdød.
  • Styrke og utvikle arbeidet med regionale frøblandinger ved å etablere regionale sentre for produksjon og salg av «stedegne» frø for blomstereng.
  • Prioritere forskning på biologisk mangfold, for å bedre forstå årsakssammenhengene og kunne fremme kunnskapsbaserte tiltak for å motvirke insektsdød.
  • Innføre en støtteordning for testing av selvstyrte landbruksroboter for mer effektiv og målrettet bruk av gjødsel og plantevernmidler.

Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene i dag, i tillegg til klimaendringene. Naturmangfoldet gir grunnlaget for menneskenes liv på jorda. Naturen tilhører oss alle, og i fellesskap skal vi ta vare på mangfoldet av dyr og planter for framtidige generasjoner. Arbeiderpartiet mener at en bærekraftig bruk av økosystemene er avgjørende for å forebygge konsekvenser av klimaendringene.

Insekter er i tilbakegang/er utrydningstruet som følge av menneskelig aktivitet som nedbygging av areal og endrede driftsformer i jordbruket.

Insekter er avgjørende for hele det økologiske samspillet, med en viktig plass i næringskjedene. Minst en tredjedel av all mat som blir produsert, er avhengig av pollinerende insekter som bier og humler. Insekter spiller også en vesentlig rolle i nedbryting av biologisk materiale, gjødselomløp og jordforbedring Skulle insektene forsvinne, vil det kunne medføre kollaps i matproduksjon og samspillet i naturen. Skal vi bevare insektene, må flere tiltak iverksettes. Arbeiderpartiet mener man må gå mer systematisk til verks med tiltak enn hva regjeringen per nå har planer om å gjennomføre.

En betydelig del av utfordringen er at semi-naturlige slåttenger/slåttemark, som tidligere var en naturlig del av landbruksarealet, gror igjen. Det er derfor viktig med tiltak som stimulerer til skjøtsel av denne typen areal.

Blomsterenger viktig for å ta vare på biene og humlene

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har iverksatt produksjon av regionale blomsterfrø som kan benyttes til å etablere blomsterenger med lokalt tilpassede arter over hele landet. Etablering av blomsterenger er et viktig tiltak for å gjenopprette blomsterrike arealer og er et tiltak som mange aktører kan benytte seg av. Særlig viktig er det for de pollinerende insektene (som bier og humler), som mangler steder å oppholde seg. Arbeiderpartiet ønsker å motvirke insektsdøden ved å styrke arbeidet med å etablere regionale frøblandinger for etablering av blomsterenger.

Det er viktig å styrke artsmangfold, og sikre miljø og leveområder for pollinerende insekter. Derfor må det føres en landbrukspolitikk som i langt større grad vektlegger driftsformer som tar vare på biologisk mangfold og et variert, artsrikt kulturlandskap. Arbeiderpartiet ønsker å føre en landbrukspolitikk som tilrettelegger for variert bruksstruktur, aktiv bruk av beiteressurser og bevaring av kulturlandskap over hele ladet. Det må vernes mer skog og offentlig eide-arealer må forvaltes på en måte som gir rom for et yrende insekts og planteliv.

Nei til fri flyt av bier

I Norge har det til nå vært lite import av bier, noe som kanskje er den viktigste årsaken til at helsa til den norske biebestanden er i verdenstoppen. I 2019 er det fremmet forslag for EU-kommisjonen om å tillate fri flyt av utenlandske bier inn til Norge. Arbeiderpartiet ønsker ikke å tillate fri flyt av utenlandske bier inn til Norge og krever unntak fra EU-regelen for å sikre en videre trygg matproduksjon.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Biologisk mangfold?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!