Landbruk

Vi skal ha verdens beste og tryggeste mat   

Arbeiderpartiets politikk for norsk landbruk:

 • Vi vil forsterke grunnlaget for arbeidsplasser over hele Norge i jordbruket og næringsmiddelindustrien.
 • Vi har kompensert landbruket for de høye strømutgiftene etter samme modell som for private husholdninger, med en maksgrense på 20 000 kWt/mnd.
 • Redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket og andre i samfunnet.
 • I tilleggsforhandlignene 2021 fikk bøndene 754 millioner kroner i kompensasjon som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • Norsk mat og fôr skal produseres på norske ressurser.
 • Sørge for størst mulig selvforsyning gjennom praktisk og langsiktig klimatilpasning av jordbruket.
 • Sørge for trygg mat av topp kvalitet, biologisk mangfold, levende bygder og kulturlandskap.
 • Sikre et jordbruk med variert bruksstruktur som er tilpasset de mer marginale områdene i distrikts-Norge.
 • 200 millioner ekstra i investeringsstøtte for 2022. Økningen skal blant annet gå til små- og mellomstore melkebruk for å følge opp løsdriftskravet innen storfeproduksjon.
 • Være verdensledende på dyrevelferd og laveste antibiotikabruk.
 • Sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltingen, ha et mål om maksimal årlig omdisponering av matjord på 2000 dekar, og vurdere forbud mot opsjonsavtaler på dyrka eller dyrkbar mark.
 • Øke satsingen på lokalmat og foredling.
 • Sikre nasjonalt og lokalt eierskap til jord- og skogeiedommer.
 • Håndheve priskontroll, personlig boplikt og driveplikt.

Arbeiderpartiets plan for jordbruket

Planen har to deler. Den første delen sørger for at matjorda i Norge blir best mulig tilpasset klimaendringene, med villere, våtere men også tørrere klima. Vi vil øke kvaliteten og mengden av korn, grovfôr, grønnsaker, frukt og bær som vi kan produsere på våre egne arealer.

Når produksjonsgrunnlaget er rustet opp, vil vi ha satt Norge i stand til å kunne øke selvforsyningsgraden av korn, frukt og grønnsaker, ha verdensledende melke- og kjøttproduksjon med tanke på kvalitet, dyrevelferd og ressursmessig bærekraft. Mest mulig av fôret skal være norsk og ikke importert.

Den andre delen av planen handler om virkemidlene vi vil bruke for å utnytte jorda i hele landet best mulig over tid. Slik kan vi produsere riktig mengde mat og dyrke korn og grønnsaker der forholdene ligger best til rette for dette og utnytte arealene ellers til grasproduksjon. Levende bygder og et åpent kulturlandskap gir også grunnlag for bosetting og turisme i hele landet.

Jordbrukets viktige samfunnsoppdrag er å produsere nok, naturlig og trygg mat på norske ressurser som gir folk god ernæring og helse. Arbeiderpartiets plan tar for seg avgjørende prinsipper for å nå de viktigste målene for jordbruket og løse dette samfunnsoppdraget.


Del 1: Klimatilpasning 2021


I behandlingen av jordbruksmeldingen våren 2017 vedtok Stortinget offensive mål for størst mulig selvforsyning og jordbruk i hele Norge. For å nå målene, vil vi sørge for at jordbruket kan tilpasse seg klimaendringene gjennom en rekke konkrete og praktiske løsninger:  

Investering i grøfting, drenering og vannløp


Våtere vær krever mer grøfting, drenering og oppgradering av vannløp for å transportere bort store vannmengder.  Vi vil øke investeringene i grøfting og drenering og gjøre dem forutsigbare over tid. Slik vil også markedet for utstyr og entreprenørtjenester til dette formålet kunne bygges opp og gi muligheter for arbeid.


Framtidsrettede investeringer for klimatilpasning og utslippskutt 


Våtere vær gjør innhøsting mer krevende. Arbeiderpartiet vil legge til rette for investering i og fornying av korntørker og lagerkapasitet på kornbrukene. Dette vil ikke bare øke forsyningssikkerheten for mat, men også gjøre det mer attraktivt for nye generasjoner å starte med kornproduksjon.

Samtidig må det legges til rette for investeringer i utstyr og anlegg for vanning på gårdene, for bedre å ruste landbruket for lange perioder med tørke.

Vi vil legge til rette for forskning som gir kunnskap om valg av sorter frukt, bær og korn som er best mulig tilpasset til klimaet.


Arbeiderpartiet vil øke bruken av tre som byggemateriale for å kutte klimautslipp. Derfor vil vi etablere et utviklingsprogram for trebygg i norsk landbruk. Samtidig vil vi at nye investeringer i landbruket skal skje basert på fornybar energi og ved utfasing av fossil energi.


Del 2: Forsterking og forbedring av virkemidlene for norsk mat produsert på norske ressurser


Arbeiderpartiet ser mulighetene i framtidsrettede investeringer og fornyelse av norsk jordbruk uten at det behøver å føre til ubalanse. Vi vil eksempelvis forbedre dyrevelferden, ruste opp mindre og mellomstore melkebruk for kombinert melke- og kjøttproduksjon og sørge for bedre ivaretakelse av grovfôr.


For å sikre arbeidsplasser innen matproduksjon i hele landet vil Arbeiderpartiet:


- Benytte kanaliseringspolitikken som et viktig virkemiddel for å sikre kornproduksjonen.


- Vektlegge tilskudd som øker produktiviteten i jorda, og som sikrer god agronomi og bruk av lokale ressurser.


- Finne ut hvordan driftsvansker kan utjevnes ved hjelp av gode digitale kartverk.


- Styrke mindre og mellomstore bruk og regioner med stort arealfall.


Struktur


Innenfor husdyrproduksjonene vil vi bruke bredden av virkemidler for å unngå ubalanse, sentralisering og uønsket gjeldsvekst. Tilskuddsfordeling – og tak, kvoter og konsesjoner må innrettes slik at det kan drives jordbruk i hele Norge med grunnlag i de norske arealressursene. Politikken skal sørge for at det er framtidsutsikter for jordbruk i samsvar med ressursgrunnlaget i hele landet og at vi unngår økt import av fôr. 


Grovfôr


Arbeiderpartiet vil øke kunnskapen om grovfôrkvalitet med bruk av fôrprøver og kartlegging av potensial på det enkelte bruk. Slik kan vi legge til rette for bedre agronomi, økt verdiskaping og utslippskutt.

Vi vil opprettholde antall mordyr innen melkeproduksjon for bærekraftig, klimavennlig og fleksibel produksjon av melk og kjøtt.

For å høyne produktiviteten i grasproduksjonen vil vi stimulere til hyppigere omlegging av engareal.

Korn


Arbeiderpartiet vil videreføre kanaliseringspolitikken. Vi har et mål om å øke kornproduksjonen og forbedre beredskapen også gjennom muligheter for tørking og lagring av korn på de enkelte brukene. 


Norske proteiner

Arbeiderpartiet vil øke produksjonen av proteinrike planter i Norge og har ambisjoner om å redusere soyaimporten. Derfor vil vi stimulere til vekselbruk med erter og åkerbønner, rybs og raps. Belgvekster som erter og åkerbønner bidrar også til nitrogenbinding og økt produktivitet i jorda.


Frukt og grønt


For å øke forbruket av norsk frukt, bær og grønnsaker må produktene kunne lagres over lengre tid. Arbeiderpartiet vil legge til rette for regionale samarbeids- og samvirkeløsninger for kjølelager og pakking. Flere kjølelagre trenger oppgradering med ny kjøleteknologi. Vi vil støtte forskning på valg av sorter av frukt, bær og grønnsaker som tåler lagring bedre og er best klimatilpasset. Tollvernet må utnyttes for størst mulig samlet verdiskaping i grøntsektoren.


Gjødsling


Nok og optimal gjødsling er en forutsetning for best mulig arealproduktivitet og reduserte klimautslipp. Arbeiderpartiet vil stimulere til bruk av beste gjødselteknologi.


Beite

Beitebruk er positivt for dyrevelferden og ressursutnyttelsen. Dyr på beite gir økt karbonbinding gjennom gjødsling, større plantevekst og rotutvikling. Arbeiderpartiet vil legge til rette for større bruk av beiteressursene og bruk ny beiteteknologi som blant annet kan lette sanking, bidra til mindre tap og bedre ressursbruken. Forvaltningen av den vedtatte rovdyrpolitikken må bidra til at beiteressursene i større grad kan utnyttes.

Medisinbruk


Arbeiderpartiet vil forsterke arbeidet mot antibiotikaresistens. Vi ønsker at Norge skal ha verdens laveste antibiotikabruk i husdyrholdet.


Velferdsordninger 


Arbeiderpartiet støtter ferie-, fritids-, og sykeordninger i landbruket. Arbeid skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil bekjempe sosial dumping i landbrukssektoren, blant annet gjennom å prioritere en lærlingeordning innen grøntproduksjon.


Resultatet av gjennomføring av planen innen 2025: Verdens beste og tryggeste mat i tråd med det forbrukerne etterspør, framtidsrettet, bærekraftig produksjon, beredskap og arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker