Landbruk

Arbeiderpartiet vil ha økt matproduksjon over hele landet   

Dette er våre ønsker for landbruket:

 • Å øke matproduksjonen basert på norske ressurser.
 • Snu utviklingen der stadig mer av matproduksjonen baseres på importert kraftfôr.
 • Å øke selvforsyningsgraden.
 • Legge til rette for en variert bruksstruktur over hele landet.
 • Legge til rette for økt lønnsomhet i hele verdikjeden for norsk mat.
 • Redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet.
 • Bygge videre på jordbruksavtalen og eiendomslovgivningen med odelslov, konsesjonslov, prisregulering og bo- og driveplikt.
 • Videreføre kanaliseringspolitikken og den geografiske produksjonsfordelingen, for å utnytte ressurser over hele landet til matproduksjon.
 • Bedre lønnsomheten i kornproduksjonen. Pris, grøftetilskudd, prisnedskriving og øvrige tilskudd er viktig for å bidra til dette.
 • Sikre produksjon av trygg og god mat som forbrukerne etterspør. Dette ved hjelp av konsesjonsordninger, kompetanse, god dyrevelferd og strenge krav til hygiene. Lav bruk av antibiotika, merking av mat, sporbarhet, samt etablering av ordninger for god beredskap.
 • Gjennom differensierte virkemidler legge til rette for lønnsom, småskala matproduksjon i marginale områder. Samtidig som det legges til rette for volumproduksjon som sikrer næringsmiddelindustrien norske råvarer av høy kvalitet.
 • Ivareta samvirkenes rolle som markedsregulator.
 • Beholde et sterkt importvern. Det er både en forutsetning for et landbruk over hele landet, og for å nå målet om økt produksjon med norske ressurser. 
 • Iverksette kompenserende tiltak når eksportstøtten fases ut fram mot 2020. 
 • Sikre norsk matindustri konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser, samt tilgang på råvarer av høy kvalitet. Det må satses på forskning og innovasjon i alle ledd.
 • Bedre konkurransen i dagligvarebransjen og sikre god informasjon til forbrukere som skal gjøre det lettere å gjøre opplyste valg.
 • Bidra til at Stortingets jordvernstrategi følges opp nasjonalt og lokalt.
 • Stimulere til reduserte klimautslipp i norsk landbruk.
 • Videreføre en restriktiv linje når det gjelder GMO (genmodifiserte organismer).
 • Utarbeide en helhetlig plan for økologisk landbruk. 

I den nye bioøkonomien i Arbeiderpartiet har vi høye ambisjoner for norsk jordbruk og skogbruk. 

Den offensive landbruksplattformen «Grønn vekst» var det første dokumentet vi la fram i opposisjon. 

Vi ser landbruket som en viktig del av den nye bioøkonomien: Framtidas næringsliv må være bærekraftig, og norsk landbruk baserer seg på fornybare ressurser i jord, skog og vann.   

En moderne landbrukspolitikk skal bidra til å ta hele landet i bruk. Det handler om hvilket Norge vi vil være.

original
Jonas Gahr Støre

Er du enig med Arbeiderpartiet om Landbruk?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!