Landbruk

Vi skal ha verdens beste og tryggeste mat   

Arbeiderpartiets politikk for norsk landbruk:

 • Vi vil forsterke grunnlaget for arbeidsplasser over hele Norge i jordbruket og næringsmiddelindustrien.
 • Vi vil ha et landbruk som er bærekraftig og klimavennlig, og som sikrer god dyrevelferd, mattrygghet og sikker matforsyning.
 • Redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket og andre i samfunnet.
 • I jordbruksforhandlingene 2022 inngikk vi en avtale med Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner.
 • I tilleggsforhandlignene 2021 fikk bøndene 754 millioner kroner i kompensasjon som følge av den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel og bygningsmaterialer.
 • Vi har kompensert landbruket for de høye strømutgiftene etter samme modell som for private husholdninger, med en maksgrense på 20 000 kWt/mnd.
 • Norsk mat og fôr skal produseres på norske ressurser.
 • Sette mål for selvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.
 • Sørge for trygg mat av topp kvalitet, biologisk mangfold, levende bygder og kulturlandskap.
 • Sikre et jordbruk med variert bruksstruktur som er tilpasset de mer marginale områdene i distrikts-Norge.
 • 200 millioner ekstra i investeringsstøtte for 2022 som blant annet går til små- og mellomstore melkebruk for å følge opp løsdriftskravet innen storfeproduksjon.
 • Være verdensledende på dyrevelferd og laveste antibiotikabruk.
 • Jordvernet skal styrkes og være et overordnet hensyn i arealforvaltningen.
 • Ap/Sp-regjeringen la frem en ny jordvernstartegi der vi setter som mål at årlig omdisponering av jord ikke skal overstige 2000 dekar, og målet skal være nådd innen 2030. For å klare det skal blant annet jordvern styrkes i Nasjonal Transportplan og i nasjonale føringer for planlegging etter plan- og bygningsloven.
 • For å få en bedre oversikt over omfang og utfordringer vil vi etablere systematisk rapportering av faktisk nedbygging av jordbruksareal, som inkluderer landbrukets egne nedbygging.
 • Sikre en stabil matproduksjon i Norge.
 • Stimulere til økt produksjon og omsetning av lokalmat og -drikke og økologisk mat.
 • Sikre nasjonalt og lokalt eierskap til jord- og skogeiedommer.
 • Håndheve priskontroll, personlig boplikt og driveplikt.
 • Sikre importvernet for norsk jordbruk, blant annet gjennom valg mellom prosent- og kronetoll, og sørge for at importvernet ikke blir svekket, når det inngås nye handelsavtaler.
 • Etablere beredskapslager for korn.
 • Senke kvotetakene for melkeproduksjonen for kumelk ned mot 500 000 liter. De som har tilpasset seg det høye nivået, kan beholde kvotene eller selge overskytende kvoter tilbake til staten til avtalt pris.
 • Gjennomgå og forbedre landbruksutdanningene på alle nivå.

Arbeiderpartiets plan for jordbruket

Vi må sørge for at matjorda i Norge blir best mulig tilpasset klimaendringene, med villere, våtere men også tørrere klima. Vi vil øke kvaliteten og mengden av korn, grovfôr, grønnsaker, frukt og bær som vi kan produsere på våre egne arealer.

Når produksjonsgrunnlaget er rustet opp, vil vi ha satt Norge i stand til å kunne øke selvforsyningsgraden av korn, frukt og grønnsaker, ha verdensledende melke- og kjøttproduksjon med tanke på kvalitet, dyrevelferd og ressursmessig bærekraft. Mest mulig av fôret skal være norsk og ikke importert.

Med de rette virkemidlene kan vi utnytte jorda i hele landet best mulig over tid, produsere riktig mengde mat og dyrke korn og grønnsaker der forholdene ligger best til rette for dette og utnytte arealene ellers til grasproduksjon. Levende bygder og et åpent kulturlandskap gir også grunnlag for bosetting og turisme i hele landet.

Samfunnsoppdraget til jordbruket er å produsere nok og trygg mat på norske ressurser som bidrar til arbeid, god ernæring og helse. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Landbruk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker