Bilavgifter

Arbeiderpartiet vil ha rettferdige og miljøvennlige bilavgifter

Dette mener vi om bilavgifter:

 • Effekten med økt CO2-avgift på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.
 • Fortsette den grønne omleggingen av engangsavgiften. Vi vil sørge for mer klima- og miljøvennlige valg gjennom å øke CO2- og NOx-komponentene.
 • Merverdiavgift på luksus-elbiler. Vi ilegger merverdiavgift på elbiler med et fradrag på 600 000 kroner. Du betaler bare moms for beløpet over dette. En bil som i dag koster 700 000 kroner vil altså få ilagt moms for 100 000 kroner, slik at den nye kostnaden på bilen blir 725 000 kroner. Samtidig øker vi engangsavgiften for fossildrevne biler slik at konkurransefordelen til elbiler opprettholdes.
 • Alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Det krever kraftige virkemidler som favoriserer nullutslippskjøretøy i avgiftssystemet og en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenfyllestasjoner.
 • Fjerne veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet.
 • Utrede bruk av fleksibel veibruksavgift som varierer med geografisk plassering og utslippsintensiteten i drivstoffet.

Velge miljøvennlig

Valg av bil låser oss til teknologi og utslippsnivå i mange år fremover, og det er derfor viktig å gjøre grep som sørger for at folk velger å kjøpe miljøvennlige biler i dag.

Dieselbiler og bilavgifter

Vi må ta de negative effektene dieselbiler har på byluften på alvor. Dieselmotorer har lavere CO2-utslipp enn bensinmotorer, men forurenser mer lokalt.

Dieselbiler slipper ut opptil 40 ganger mer NO2-gass enn bensinbiler, en gass som kan være svært helseskadelig. Dette berører særlig astmatikere, men også andre i de mest belastede byene som lider av høy luftforurensing.

Arbeiderpartiet har aldri anbefalt noen å kjøpe dieselbiler. Endringene i bilavgiftene vi gjorde i regjering var en generell ordning for å stimulere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp uavhengig av drivstoff. Denne ordningen gjaldt heller ikke dieselbiler spesielt. 

Dette har vi gjort:

 • 2013

  Norge var i verdenstoppen i kjøp av el- og hybridbiler som følge av gode rammevilkår og avgiftslettelser

 • 2012 - 2013

  Reduserte omregistreringsavgiften, spesielt for næringskjøretøy. Dette var viktig for blant annet lastebilnæringen.

 • 2008

  Midlertidig forhøyet vrakpant for kjøretøyene med høyest utslipp av NOx og partikler. Dette gjaldt i hovedsak eldre dieselbiler.

 • 2007

  Begynte endringer i engangsavgiften slik at den la mer vekt på bilens miljøegenskaper og mindre vekt på motoreffekt. Biler med lave utslipp men sprek motor kom noe bedre ut, mens en bil med høye utslipp og svak motor fikk noe høyere engangsavgift.

 • 2006 - 2013

  CO2-utslippene fra nye biler ble redusert med om lag 30 prosent. Blant annet som følge av at vi endret bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Også utslippene av partikler og NOx fra bilparken var på vei nedover.

 • 2005 - 2013

  Satte ned engangsavgiften (kjøpsavgift) per bil med rundt 40 000 kroner.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bilavgifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker