Videregående opplæring

Videregående opplæring skal gi ungdom yrkeskompetansen eller studieforberedelsen de trenger, og alle skal få et tilbud som gir gode muligheter videre. Vi vil legge til rette for at alle elever skal fullføre videregående opplæring.

Arbeiderpartiet vil:

 • Gi ungdom rett til å fullføre videregående opplæring og oppfølgingen de trenger for å kunne gjennomføre, også over i læretiden.
 • Gi ungdom på yrkesfag rett til opplæring frem til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Det betyr at fylkeskommunen plikter å gi elever som ikke får læreplass opplæring.
 • Gi ungdom med svakt faglig eller språklig grunnlag overgangskurs som gir dem oppfølging og grunnlag for å kunne gjennomføre videregående opplæring.
 • Ha tett og tilpasset opplæring for at alle skal få mulighet til å gjennomføre videregående, og få de faglige utfordringene og oppfølgingen hver enkelt har behov for.
 • Ha fraværsregler som sørger for at flere gjennomfører videregående og ikke presser elever som sliter til frafall.
 • Gi lærerne mer tid og tillit. Vi vil avbyråkratisere skolen ved å innføre færre og tydeligere læringsmål, og fjerne tidstyver for lærerne.
 • Øke borteboerstipendet.
 • Øke bruken av digitale læremidler for bedre læring, styrke tilpasset opplæring og gi lærerne mer tid til oppfølging av hver elev. 
 • Innføre garanti om læreplass, slik at yrkesfagelever får fullført sitt utdanningsløp.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Styrke rådgivningen i videregående opplæring.

Nesten alle ungdommer i Norge begynner på videregående, men etter fem år er det 1 av 5 elever som ikke fullført. Selv om andelen som gjennomfører videregående øker jevnt og trutt blir også videregående utdanning stadig mer avgjørende for å få innpass i arbeidslivet og fast jobb. Det har skjedd få store endringer i videregående opplæring de siste 20 årene, til tross for store endringer i arbeidslivet, utdanningssystemet og samfunnet ellers. Derfor tar Arbeiderpartiet flere grep for at alle elever skal fullføre videregående opplæring.

Frafall er en samfunnsutfordring

Det er mange og sammensatte årsaker til at elever ikke gjennomfører videregående. Det blir stadig vanskeligere å henge med på skolen for de som aldri lærte å lese, skrive og regne godt nok i de første skoleårene. Tidlig innsats og tilpasset oppfølging er blant de viktigste grepene for at flere skal gjennomføre videregående. Vi vil også ha mer praktisk læring i grunnskolen for å gi alle elever mulighet til læring og mestring.

Mange elever slutter når de ikke får læreplass til å fortsette utdanningen sin. 

Problemer knyttet til for eksempel helse, rus, økonomi, bosituasjon og hjemmeforhold kan gjøre det vanskelig å lære og takle skolehverdagen. Skolen må sammen med hjemkommunen, helsevesen, NAV – og hvem enn de relevante fagfolkene er – sørge for at elever får oppfølgingen de trenger slik at de er klare for å lære.

Uten fullført videregående opplæring er faren stor for at man faller utenfor. Kampen mot frafall er derfor blant de viktigste for å sikre et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Elever som er i ferd med å falle fra i videregående opplæring må få rask og tett oppfølging.

Flere fullførte skoleløp betyr en tryggere framtid for hver enkelt og bedre kvalifisert arbeidskraft for samfunnet.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Videregående opplæring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker