Sykehjemsplasser

En eldreomsorg tilpasset morgendagens eldre

Dette vil vi med sykehjemsplasser:

 • Sørge for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det.
 • Videreføre investeringstilskuddet til bygging/renovering av sykehjem og omsorgsboliger.
 • Prøve ut nye boformer, som for eksempel ordninger med studentboliger på sykehjemmene, der studenter kan leie rimelig hybel mot å delta på for eksempel sosiale aktiviteter med beboerne.

Det skal være trygt å bli gammel i Norge. Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset dagens og morgendagens eldre, der stadig flere ønsker å kunne bo trygt hjemme. Tilskuddsordningene må tilpasses deretter.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Investeringstilskuddet

  Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet (bygging/renovering) av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 

  Arbeiderpartiet ønsker at investeringstilskuddet skal omfatte både nybygde og renoverte plasser.

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen ønsker omlegging av investeringstilskuddet til å bare gjelde nybygde plasser, ikke renoverte plasser.

Dette har vi gjort:

 • 2018

  Sørget for at investeringstilskudd for sykehjem og omsorgsboliger likestiller rehabilitering og nybygg, ved å stanse Høyre og Frps forslag om å stoppe tilskuddet til kommuner som vil rehabilitere eldre omsorgsplasser.

 • 2018

  Fikk gjennomslag for at legebemanning og geriatrisk kompetanse på sykehjem må styrkes.

 • 2018

  Sikret flertall for at dagtilbud for personer med demens fikk økt tilskudd, slik at de kan ha en tryggere og mer aktiv hverdag.

 • 2010

  Arbeiderpartiet innførte investeringstilskuddet for bygging/renovering av sykehjemsplasser. Vi økte denne prosentsatsen for tilskudd fra 25 % til 35 %

 • 2008 - 2015

  Det ble ferdigstilt 7 694 nybygde/renoverte sykehjemsplasser i perioden 2008 - 2015. I samme tidsrom, ble det gitt 12 292 tilsagn om plasser.  Aps helsefraksjon har tidligere sagt at vi ikke er fornøyd med antall ferdige plasser, og at vi burde kunne ha fått flere på de syv årene vi har hatt investeringstilskuddet. Men tatt i betraktning at det tar fra 4 til 8 år fra en kommune begynner å planlegge til nøkkelen står i døra, er dette likevel akseptabelt.  Det er bra at antall tilsagn ble over 12 000 i perioden, selv om tilsagn ikke er noen garanti for at man faktisk bygger, eller når det eventuelt bygges. Ser vi nærmere bak tallene, ser vi at nesten alle de 7 694 ferdige plassene ble gitt tilsagn om da vi satt i regjering, før valget 2013. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Sykehjemsplasser?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker