Fullføring av videregående opplæring

Manglende basisferdigheter fra de første årene gir et skoleløp med mistrivsel og lite læring, og fører til høyt frafall. 

Dette vil vi gjøre for å få flere til å fullføre sin videregående opplæring:

 • Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging for å få et godt grunnlag for resten av skolegangen. Spesialpedagogiske ressurser må flyttes til de første skoleårene.
 • Styrke kommuneøkonomien
 • Gi praktiske ferdigheter en større plass i alle fag.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • psykisk helse inn i skolehverdagen og gi tid til å snakke om tema som psykisk sykdom, livsmestring og mobbing.
 • Øke bruken av digitale læremidler for bedre læring, styrke tilpasset opplæring og gi lærerne mer tid til oppfølging av hver elev.
 • Åpne for å gi sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i mobbeproblemer, og etablere beredskapsteam i alle kommuner.  
 • Avbyråkratisere skolen ved å innføre færre og tydeligere læringsmål, og fjerne tidstyver for lærerne.
 • Styrke skolene som sliter mest, da noen har større frafall enn andre.  
 • Innføre garanti om læreplass, slik at yrkesfagelever får fullført sitt utdanningsløp.

Det høye frafallet i videregående opplæring gjør at altfor mange faller tidlig utenfor arbeidslivet. 

Hovedårsaken er at manglende basisferdigheter fra de første årene gir et skoleløp med mistrivsel og lite læring.  

Frafall er en stor samfunnsutfordring 

Hver høst begynner 60 000 barn på skolen. Klarer vi ikke snu dagens trend, vil én av fire elever, 15 000 i hvert kull, slutte før de har bestått videregående skole. Det er et langt større problem i dag enn for et par generasjoner siden, fordi det nye arbeidslivet krever mer kompetanse. 

Uten fullført videregående opplæring er faren stor for at man faller utenfor. Kampen mot frafall er derfor blant de viktigste for å sikre et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Elever som er i ferd med å falle fra i videregående opplæring må få rask og tett oppfølging.

Flere fullførte skoleløp betyr en tryggere framtid for hver enkelt og bedre kvalifisert arbeidskraft for samfunnet.  

Lese-, skrive- og regnegaranti 

Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er avgjørende for elevenes læring på tvers av fag og trinn. 

Arbeiderpartiet vil gi elever som står i fare for å gå ut av 2. klasse uten å beherske grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning nødvendig tilrettelegging i en avgrenset periode uten å måtte gå veien om spesialundervisning. I tillegg vil vi bedre skolens evne til å fange opp og følge opp elever som trenger ekstra hjelp og støtte underveis i hele det 13-årige skoleløpet.

Økt lærertetthet, mer tid til kjerneoppgaver, mer spesialisert kompetanse og et mangfold av opplæringsmetoder er viktige tiltak for å forbedre skolens evne til tidlig innsats og tilpasset opplæring. 

Styrke de praktiske ferdighetene 

Skolen har et omfattende samfunnsmandat som krever at skolen har et bredt syn på kunnskap og læring. 

Arbeiderpartiet vil gi sosial og praktisk kompetanse en større plass i skolen og tilpasse skolens innhold til framtidens samfunns- og arbeidsliv. Vi er opptatt av læring som varer, og som er bærekraftig over tid. 

Øke bruken av digitale læremidler 

Med smarte, digitale læremidler blir det mye lettere å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs faglige mestringsevne. 

Undervisning på hver enkelt elevs nivå vil gjøre skolen givende for alle, om man ligger foran eller bak resten av klassen. Det vil forebygge frafall og frigjøre tid til undervisning for lærerne

Bekjempe mobbing og styrke skolehelsetjenesten 

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for god læring. Undersøkelser viser at rundt 9000 elever blir utsatt for langvarig, alvorlig trakassering i skolen, og flere hundre tusen elever opplever psykiske plager eller sosiale problemer. 

For å skape en skole der alle barn kan lykkes, må vi ha trygge elever som opplever både faglig og sosial mestring. 

Arbeiderpartiet vil ha en massiv innsats mot mobbing. Vi må arbeide forebyggende, og vi må stoppe mobbingen når den oppstår. Det krever god skoleledelse, lærere med riktig kompetanse og et bedre lovverk. 

Mobbing er ikke bare et skoleproblem, men et samfunnsproblem. Antimobbearbeidet krever derfor også bedre samarbeid med frivillig sektor og organisasjoner. Det unaturlige skillet mellom fysisk og psykisk helse må bort. 

Kunnskap om psykisk helse må bli naturlig del av skolehverdagen. 

Arbeiderpartiet vil også gi hjelp til dem som sliter. Vi må derfor ha flere helsesøstre og oppruste skolehelsetjenesten

Avbyråkratisering 

Lærerne er skolens viktigste ressurs. Arbeiderpartiet vil gi lærerne tid og tillit til å bruke sin kunnskap og kompetanse til å gi hver enkelt elev den nødvendige oppfølgingen.  

Lærerne må få en mindre byråkratisk arbeidshverdag, med mer tid til elevene og større muligheter til faglig oppdatering og bedre karriereutvikling.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Lærertetthet

  All forskning viser at læreren er skolens viktigste ressurs, og tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole. 

  Arbeiderpartiet vet at flere lærere trengs om tidlig innsats skal bli mer enn fine ord.

  Høyreregjeringen ser ikke at dette er nødvendig for å nå de andre målene, og vil ikke prioritere en norm for lærertetthet. De går så langt som å stemple forslaget som «useriøst».

Dette har vi gjort:

 • 2009 - 2013

  Innførte gratis skolebøker og læremidler i videregående skole.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fullføring av videregående opplæring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker