EUs tredje energimarkedspakke (ACER)

Sikrer eierskap til vannkraftressursene

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for alle sine krav i behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke:

  • Det skal være nasjonal og samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal fortsatt være offentlig eid.
  • Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.
  • Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
  • Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.
  • Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres.
  • Staten, ved Statnett, skal eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler. Dette tas inn i Energiloven.
  • Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene, så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.
  • Den nye reguleringsmyndighetens (RME) oppgaver avgrenses til å oppfylle direktivets minimumskrav. Den overordnede myndigheten til å utforme og vedta forskrifter og utarbeide lover skal fortsatt ligge i departementet (OED) og direktoratet (NVE).

Norge er en stor energinasjon, og vårt kraftmarked har i flere tiår vært del av et fellesnordisk marked som nå integreres i Europa. Som stor eksportør av gass er det viktig for Norge å ha ryddige markedsforhold og like konkurransevilkår.

Med den brede avtalen om EUs tredje energimarkedspakke Arbeiderpartiet inngikk med Høyre, Frp, Venstre og MDG ble norsk energipolitikk flyttet i en sosialdemokratisk retning.

Sikrer framtidig energipolitikk 

Det vi fikk flertall for på Stortinget vil ligge til grunn for Norges syn ved eventuelle fremtidige endringer i EUs energipolitikk.

For Arbeiderpartiet var det i behandlingen svært viktig å slå fast at eierskapet skal ligge fast, at det er vi som selv skal ta beslutningene, og at det er Statnett skal eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser. Avtalen sikrer i praksis at det ikke blir private kraftkabler ut av Norge og at alle utenlandskabler skal eies og driftes av Statnett. Avtalen slår også fast at det skal innhentes god kunnskap om konsekvensene fra de to kablene som nå bygges før det eventuelt gis konsesjon til nye utenlandskabler. Dersom nye kabler skal bygges skal de være samfunnsøkonomiske lønnsomme.

Saken var vanskelig fordi mange i partiet og i fagbevegelsen var bekymret for om en tilslutning til EUs energimarkedspakke ville få betydning for eierskapet til vår felles vannkraftsressurser og at vi selv skal bestemme over energipolitikken, inkludert beslutninger om bygging og eierskap av utenlandskabler. Derfor stilte Arbeiderpartiets stortingsgruppe klare krav, slik også landsstyret gjorde i sitt vedtak.

Arbeiderpartiet ville aldri inngått en avtale uten gjennomslag for våre krav.

Utenlandskabler / NorthConnect

Arbeiderpartiet sier nei til utbyggingen av NorthConnect. Vi mener det ikke skal bygges nye utenlandskabler før vi har høstet erfaringer med de som allerede er under bygging. Vannkraften, det norske arvesølvet, skal aldri ha «private» kabler eller kabler eid av andre enn staten ut av Norge. 

Om energisamarbeidet i Europa

Europa er vår viktigste handelspartner, også når det gjelder kraft. EUs klima- og energipolitikk er viktig for Norge og vil bli enda viktigere når EUs energiunion kommer på plass, fordi dagens energisamarbeid med Danmark, Sverige og Finland da innlemmes i EUs arbeid på dette området.

Gjennom EØS-avtalen har Norge vært en integrert del av EUs energipolitikk i over 20 år, og vårt energimarked er en del av et fellesnordisk marked. Vi sluttet oss til første energimarkedspakke i 1996 og den andre i 2003. Den tredje pakken viderefører mange av de samme prinsippene, men etablerer også et samarbeidsorgan mellom landenes reguleringsmyndigheter (ACER).

Eksport av gass til Europa er en svært viktig inntektskilde for Norge, om lag 50% av all eksport fra petroleumssektoren er gass, og det forventes at dette vil øke i årene som kommer. Økt samarbeid er også viktig for å oppfylle klimamålene i Paris-avtalen gjennom å fremme overgangen fra fossil til fornybar energi.

Spørsmål og svar om EUs tredje energimarkedspakke

Vil tilslutning til EUs 3. energimarkedspakke medføre at Norge gir fra seg suvereniteten over energipolitikken i Norge?

Eierskapet til norske vannkraftressurser skal ligge fast. Norge skal fortsatt ha suverenitet over disponeringen av energiressursene og energipolitikken for øvrig. Tilslutning til energimarkedspakken vil ikke rokke ved dette.

NVE vil fortsatt være reguleringsmyndighet overfor norsk energiproduksjon.

Vil Norge fortsatt kunne bruke flaskehalsinntektene til å redusere nettariffene og til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet?

Ja, dette er ivaretatt i forordningene som etablerer tredje energimarkedspakke og er også gjeldende praksis i Europa i dag. Dertil vedtok Europaparlamentets energi- og industrikomité senest den 22. februar i år at retten til å bruke flaskehalsinntekter til å redusere nettleie nasjonalt skal bestå.

Vil ACER kunne pålegge Norge å bygge nye utelandskabler?

Nei, EU vil ikke kunne pålegge Norge dette. Norske myndigheter bestemmer selv om vi skal bygge nye utenlandskabler gjennom nasjonal konsesjon. I tillegg skal Statnett eie og drifte alle framtidige mellomlandsforbindelser.

Hva vil EUs 3. energimarkedspakke bety for norske kraftforedlende industribedrifter og kraftprodusentene?

Norsk industri vil være tjent med et mer effektivt kraftmarked, forutsigbare rammebetingelser og god forsyningssikkerhet. Dette er et viktig bidrag for å sikre konkurransekraften for industrien.

Hva ville skjedd hvis Norge sa nei til EUs 3. energimarkedspakke?

Med et nei ville vi i praksis gå ut av et samarbeid vi har deltatt i i mer enn 20 år og bli en ekstern partner der vi tidligere har vært på innsiden. Siden energi er et viktig felt for forholdet mellom Norge og resten av Europa, ville EU kunne treffe mottiltak på andre områder. Norges ønske om å oppfylle Paris-avtalen gjennom EUs kvotesystem kan komme i spill. I ytterste konsekvens kan dette legge store utslippsforpliktelser på norsk industri. Beslutningen ville også kunne komplisere det nordiske kraftsamarbeidet ettersom de andre nordiske landene vil inngå i EUs energisamarbeid.

Kan EU pålegge oss andre lover og regler på et senere tidspunkt med et ja til EUs 3. energimarkedspakke?

Tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke betyr ikke at Norge automatisk sier ja til framtidige endringer som kan komme på energifeltet. Likevel ønsker vi å sikre oss i den videre behandlingen at grunnprinsippene i energipolitikken som omtalt over skal ligge til grunn også i det framtidige samarbeidet mellom EU og Norge gjennom EØS.

Hvorfor trengte ikke Stortinget stemme over saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 om suverenitetsavståelse? 

Beslutninger som medfører vesentlig avgivelse av myndighet i Grunnlovens forstand skal behandles etter paragraf 115 med tre fjerdedels flertall. Beslutninger som innebærer ingen eller lite inngripende avståelse av myndighet skal behandles etter paragraf 26. Justisdepartementets lovavdeling har nå gjort en egen vurdering av om opprettelsen av reguleringsmyndigheten for energi (RME) innebærer myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. I vurderingen heter det at en myndighetsoverføring slik regjeringen legger opp til, er «lite inngripende», og at en avtale med EU om tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke derfor kan inngås uten grunnlovsbehandling av spørsmålet.

Vil tilslutning til energimarkedspakken påvirke den norske strømprisen?

Energimarkedspakken vil ha ingen eller minimal innvirkning på norsk strømpris. Strømprisen påvirkes av mange ulike faktorer og kan variere stort gjennom døgnet. Dette avhenger av hvor mye strøm som brukes, vær og temperatur, kapasiteten i vannmagasiner og strømprisen i andre land.

Er du enig med Arbeiderpartiet om EUs tredje energimarkedspakke (ACER)?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!