Vold i nære relasjoner

Arbeiderpartiet er opptatt av å bekjempe vold.

Vi vil gjøre dette for å bekjempe vold:

  • Legge frem en ny opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner.
  • Innføre undervisning i grensesetting i barnehage, grunn- og videregående skoler. 
  • Styrke krisesentertilbudet og -tilsynet, samt utrede behovet for overgangsboliger til voldsutsatte etter opphold på krisesenter.
  • Legge til rette for økt bruk av voldsalarm og gjennomgå ordningen med besøksforbud.
  • Øke kompetansen om vold og overgrep hos alle som jobber med barn for i større grad å kunne avdekke og forebygge vold og overgrep.
  • Jobbe for et døgntilgjengelig tilbud for barn utsatt for overgrep.
  • Legge til rette for bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold og overgrep, revidere og samordne regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, samt reglene om samtykke. 
  • Iverksette en omfangsundersøkelse av voldsutsatte barn og forske mer på kostnader og konsekvenser av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn.
  • Innføre krav om at alle kommuner skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Alvorlig og skjult kriminalitet

Arbeiderpartiet vil forsterke innsatsen mot vold som særlig rammer kvinner og barn. Politiet må prioritere arbeidet mot voldtekt og vold i nære relasjoner, innsats må intensiveres og kompetansen heves.

Mye av volden foregår i hjemmet og i det skjulte, mot barn eller kvinner. Vold i hjemmet er et offentlig ansvar. Arbeiderpartiet vil derfor ha fokus på denne typen voldssaker. 

Samarbeid mot vold

God samhandling på tvers av tjenester og tradisjonelle etatsgrenser er nødvendig for at den som er utsatt for vold skal bli møtt på en god måte og få den hjelpen det er behov for.

Kommunene skal i større grad trekkes inn i arbeidet for å sikre ofrene nødvendig hjelp og beskyttelse. Krisesenterloven forplikter kommunene både når det gjelder krisesentertilbudets innhold og kvalitet og samarbeidet mellom ulike instanser.

Det er viktig å bekjempe vold i nære relasjoner for å skape et likestilt samfunn med fravær av diskriminering, tvang og vold. For å sikre at barn får hjelp har vi sørget for at Alarmtelefonen for barn og unge har blitt en varig ordning.

Økt kompetanse

For å styrke barns oppvekstvilkår, sørget vi i regjering for å øke kompetansen om vold i nære relasjoner i barnevernet, helsetjenestene og domstolene. 

Skolen må også engasjere seg i arbeidet mot vold i nære relasjoner generelt, og vold mot barn spesielt. Tydeligere mål i læreplaner skal øke elevenes kompetanse om vold, krenkelser, grensesetting og seksualitet.

Vold i nære relasjoner er svært alvorlig kriminalitet, og et stort og omfattende kriminalitetsproblem. 

Vi vil jobbe for at innsatsen mot volden som rammer kvinner og barn skal fortsette, forsterkes og forbedres.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold og overgrep, revidere og samordne regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett, samt reglene om samtykke.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Vold i nære relasjoner?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker