Ekstremisme og terrorisme

Arbeiderpartiet vil bekjempe ekstremisme og terrorisme - både nasjonalt og internasjonalt.

Slik vil vi bekjempe ekstremisme og terror:

  • Ap/Sp-regjeringen har nedsatt en egen ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme, samtidig som en tar vare på sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet. Kommisjonen skal frambringe ny kunnskap om radikalisering og ekstremisme, og også se den kunnskapen som allerede foreligger i sammenheng.
  • Norge og verdenssamfunnet må reagere og hjelpe sivile som rammes i konfliktsoner verden over. Kamp mot fattigdom og urettferdighet er en viktig del av dette.
  • Norges sikkerhet og beredskap må styrkes. Vi vil sørge for et tettere samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten for å forebygge og forhindre terrorangrep.
  • Sørge for at elever får mer kunnskap og informasjon om hatefulle ytringer og konsekvenser av rasisme gjennom skoleløpet, og jobbe for at så mange norske ungdomsskoleelever som mulig får tilbud om besøk til 22. juli-senteret og/eller til Utøya.
  • Utarbeide en ny handlingsplan mot rasisme, ekstremisme og radikalisering.
  • Satse på forskning, kompetanseutvikling og studietilbud om ekstremisme og forebygging av radikalisering og ekstremisme.
  • Styrke samarbeidet og samhandlingen mellom kommunene og politiet om forebyggende tiltak mot radikalisering og ekstremisme.
  • Styrke politiets ressurser og kompetanse innen forebygging og straffeforfølgning av hatkriminalitet og hatefulle ytringer på internett.
  • Utrede og iverksette nye virkemidler i møte med falske nyheter, hatefulle ytringer og andre ulovlige ytringer på nett. Frata statsstøtten til organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering.

På kort sikt er det viktig å forhindre planlagte terrorhandlinger gjennom aktiv innsats fra politiet og forsvaret, og ved at vi styrker sikkerheten og beredskapen.

På lang sikt må vi fokusere på det som får enkelte mennesker til å velge terror som virkemiddel. 

Internasjonalt skal vi møte ustabilitet og terrorisme med virkemidler som bygging av retts- og politivesen, utvikling av sivile samfunn, demokratisering, humanitær innsats, langsiktig bistand og militære midler.

Norges arbeid med fredsprosesser, demokratisering og utvikling er derfor viktige bidrag til den overordnede kampen mot internasjonal terrorisme, og gjennom internasjonalt samarbeid blant annet knyttet til politi, sikkerhet og etterretning.

Terror rammer hardest sivile. Terroranslag er ofte rettet mot uskyldige. Målet er å skape frykt og undergrave noen av våre viktigste samfunnsverdier; menneskerettigheter, demokrati, toleranse og ytringsfrihet. 

22. juli 2011 ble vår egen bevegelse offer for et politisk motivert terrorangrep. I etterkant ble det tatt et tydelig oppgjør med handlingene, men ikke i stor nok grad med holdningene. Ord betyr noe, og ekstreme holdninger kan bli til ekstreme handlinger. 

Vi må ha en sterk beredskap for å avverge terror og drap av uskyldige. Men for å bekjempe ekstremisme må vår innsats også rettes mot grobunnen som gir næring til radikalisering. Kampen må tas mot de ekstreme holdningene, vi må sikre at barn får en god og trygg oppvekst, og at vi møter fellesskap tidlig i livet.

Arbeiderpartiet vil prioritere arbeidet mot konspirasjonsteorier og ekstremisme høyt.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Ekstremisme og terrorisme?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker