Terrorisme, ekstremisme og rasisme

Arbeiderpartiets vil bekjempe ekstremisme, terrorisme og rasisme - både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeiderpartiets politikk mot terror, ekstremisme og rasisme:

  • Vi har opprettet en ekstremismekommisjon for å gå dypere inn i hvordan ekstremismen oppstår og lære mer om hvilke tiltak som fungerer, for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme.
  • Satse på forskning, kompetanseutvikling og studietilbud om ekstremisme og forebygging av radikalisering og ekstremisme.
  • Øke bevisstheten om ekstremisme og radikalisering ved å sørge for at terrorangrepet 22. juli og politisk ekstremisme blir viet oppmerksomhet i skolen og trappe opp finansieringen til de nasjonale og regionale freds- og menneskerettighetssentrene.
  • Videreføre nasjonale handlingsplaner for arbeidet mot antisemittisme, mot muslimhat og mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Følge opp en ny handlingsplan mot rasisme med konkrete tiltak.
  • Styrke samarbeidet og samhandlingen mellom kommunene og politiet om forebyggende tiltak mot radikalisering og ekstremisme, inkludert revidering av hjemmelsgrunnlaget for taushetsplikt og informasjonsutveksling mellom politi, kommune og andre offentlige etater i saker om radikalisering og voldelig ekstremisme.
  • Sørge for et tettere samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten for å forebygge og forhindre terrorangrep.
  • Styrke politiets ressurser og kompetanse innen forebygging og straffeforfølgning av hatkriminalitet og hatefulle ytringer på internett. Politisk styring er nødvendig for at politiet skal få økt kompetanse på dette området.
  • Utrede og iverksette nye virkemidler i møte med falske nyheter, hatefulle ytringer og andre ulovlige ytringer på nett.
  • Frata statsstøtten til organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering, og vi har allerede fjernet støtten til Human Rights Service.

Rasistiske og ekstremistiske holdninger finnes også i Norge. Holdningene, høyreekstremisme eller ekstrem islamisme oppstår ikke av seg selv. Vi trenger mer kunnskap om radikaliseringsprosessene og hvilke tiltak fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. 

Ekstremismen må bekjempes før den får fotfeste. Kampen mot fremmedfrykt, konspirasjonsteorier og rasisme må kjempes i skolegården, på arbeidsplassen, på sosiale medier og rundt middags bordet. Vårt viktigste forsvarsverk mot ekstremismen er tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, fellesskapet, en sterk velferdsstat og et inkluderende samfunn – fundamentet for et samfunn med små forskjeller og like muligheter.

Den norske samfunnsmodellen med høy tillit og en sterk offentlig sektor danner et godt utgangspunkt for å gjøre beredskapen bedre. Samtidig er et sterkt politi og effektive sikkerhetstjenester avgjørende for å bekjempe voldelig ekstremisme. Beredskapsarbeidet må bygge på helhet og samhandling, samtidig som beredskapen lokalt alltid vil være en viktig bærebjelke når situasjoner oppstår.

Terrorisme

På kort sikt er det viktig å forhindre planlagte terrorhandlinger gjennom aktiv innsats fra politiet og forsvaret, og ved at vi styrker sikkerheten og beredskapen.

På lang sikt må vi fokusere på det som får enkelte mennesker til å velge terror som virkemiddel. 

Internasjonalt skal vi møte ustabilitet og terrorisme med virkemidler som bygging av retts- og politivesen, utvikling av sivile samfunn, demokratisering, humanitær innsats, langsiktig bistand og militære midler.

Norges arbeid med fredsprosesser, demokratisering og utvikling er derfor viktige bidrag til den overordnede kampen mot internasjonal terrorisme, og gjennom internasjonalt samarbeid blant annet knyttet til politi, sikkerhet og etterretning.

Terror rammer hardest sivile. Terroranslag er ofte rettet mot uskyldige. Målet er å skape frykt og undergrave noen av våre viktigste samfunnsverdier; menneskerettigheter, demokrati, toleranse og ytringsfrihet. 

22. juli 2011 ble vår egen bevegelse offer for et politisk motivert terrorangrep. I etterkant ble det tatt et tydelig oppgjør med handlingene, men ikke i stor nok grad med holdningene. Ord betyr noe, og ekstreme holdninger kan bli til ekstreme handlinger. 

Vi må ha en sterk beredskap for å avverge terror og drap av uskyldige. Men for å bekjempe ekstremisme må vår innsats også rettes mot grobunnen som gir næring til radikalisering. Kampen må tas mot de ekstreme holdningene, vi må sikre at barn får en god og trygg oppvekst, og at vi møter fellesskap tidlig i livet.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Terrorisme, ekstremisme og rasisme?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker