Skatt

Skattepolitikken skal redusere forskjeller, finansiere velferden og sikre forutsigbarhet for folk og bedrifter.

Dette er vår skattepolitikk:

 • Alle med inntekt under 750 000 kroner får mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 750 000 skal betale mer i skatt. Samlet sett får 8 av 10 mindre skatt.
 • Samlet skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret. Hvis en avgift øker, skal en annen skatt eller avgift settes tilsvarende ned.
 • Ni av ti pensjonister får lavere skatt. En pensjonist med gjennomsnittlig pensjonsinntekt får om lag 2500 kroner mindre i skatt.
 • Vi øker det særskilte inntektsfradraget i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark fra 15 500 til 20 000 kr.
 • Vi har økt beløpsgrensene for jordbruksfradraget, reindriftsfradraget, fiskerfradraget og fradraget for sjøfolk. Det vil øke inntektene for disse gruppene, et viktig bidrag for å sikre sysselsetting og bosetting i distriktene.
 • Vi vil ha en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk som gir økt sysselsetting, mer rettferdig fordeling og bedre langsiktig bærekraft for velferdsstaten.
 • Rettferdighet og omfordeling skal være sentralt i skattepolitikken. De med sterkest rygg skal bære den tyngste børa. 
 • Vi skal ha brede skattegrunnlag som fanger opp faktiske inntekter, formuer og forbruk. Det gjør det mulig å holde skattesatsene lavere enn de ellers måtte vært. 
 • Skattesystemet skal være effektivt, enkelt og forutsigbart for både folk og bedrifter, og det skal bidra til mer effektiv ressursbruk.
 • Vi vil sørge for økte skatteinntekter fra internasjonale selskaper med virksomhet i Norge, i samarbeid med andre land.
 • Bruken av klima- og miljøavgifter skal styrkes, slik at forurenser betaler. Men bilistene skal skjermes. 
 • Arveavgiften skal ikke gjeninnføres.
 • Arbeidet mot svart økonomi skal intensiveres.
 • Selskapsskatten skal ligge i ro på 22 prosent ut stortingsperioden 2021-2025.

Dette er Arbeiderpartiets skatteløfte

Skatte- og avgiftspolitikken til Arbeiderpartiet skal bidra til å redusere forskjeller, finansiere velferden og sikre forutsigbarhet for folk og bedrifter.Koronapandemien har skapt usikkerhet for mange familier, bedrifter og norsk økonomi. Det gjør at det er det viktigere enn på lenge med forutsigbarhet for både folk og bedrifter.Samtidig har forskjellene mellom folk økt over lenger tid. Derfor er det viktig å ha et skatte- og avgiftsopplegg som er rettferdig og omfordelende.Enkelt forklart betyr Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsopplegg at folk med vanlige og lave inntekter må betale mindre i skatt, folk med høye inntekter og formuer må betale mer i skatt, mens bedriftene får samme skatt som i dag. I tillegg vil ingen avgifter gå opp uten at det blir gjort tilsvarende reduksjoner i andre skatter eller avgifter.

Dette har vi gjort:

 • 2016

  Bredt forlik i Stortinget om skattereform. For Arbeiderpartiet var det viktig at skattesystemet skal være effektivt, fremme verdiskaping og arbeidsdeltakelse, og bidra til fordeling.

 • 2011

  Gjennomførte et nytt, enklere og mer rettferdig verdsettingssystem for bolig i formuesskatten. Det var en systematisk skjevhet i det tidligere systemet med ligningsverdier av bolig. Dyre boliger i sentrale strøk hadde før i gjennomsnitt vesentlig lavere ligningsverdier som andel av markedsverdi enn rimelige boliger i distriktene. 

 • 2009

  Under finanskrisen opplevde vi økt ledighet innenfor flere sektorer – som bygge- og anleggssektoren. Da fikk vi ledige hender til å løse andre oppgaver. Derfor la vi opp til økte investeringer i studentboliger, skolebygg, veivedlikehold og jernbane. Fordi vi ikke brukte for mye penger i gode tider, kunne vi bruke det som trengs i motgangstider.

 • 2005 - 2013

  Vår regjering sørget for at formuesskatten ble redusert betydelig for folk flest, mens de med store aksjeinntekter og høy formue måtte betale mer.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Skatt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker