Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Vi er imot at veiprosjekter finansieres ved lån som belaster framtidige statsbudsjett

OPS (offentlig-privat samarbeid) betyr at staten “låner” penger av private for å bygge vei. Det betyr at staten – med renter – må betale dette tilbake. 

I de aller fleste sammenhenger er det dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant, samt at det offentlige får billigere lån enn private bedrifter. 

I tillegg skal de private OPS-selskapene naturlig nok ha profitt på utbyggingen, noe som fordyrer byggingen ytterligere.

Erfaringene fra andre land som har benyttet seg av OPS, viser at tidligere igangsatte byggeprosjekter nå binder opp en så stor del av statsbudsjettet at dette medfører store økonomiske problemer. 

Flere land har beveget seg bort fra OPS fordi det er en svært dyr måte å finansiere nye veier, sykehus og andre offentlige bygg på.

Arbeiderpartiet mener det er bedre at vi bruker pengene på byggingen av veier og sykehus, fremfor å finne finurlige avbetalingsmetoder som vil gi mindre vei, sykehus og skoler for pengene. 

Ved også å fremover bruke det offentliges penger fornuftig, vil vi ha mulighet til å gjennomføre tidenes samferdselsløft.

Myter og fakta om OPS

Det verserer mange myter om OPS. Her er noen av dem:

Myte 1: "OPS er nødvendig for å sikre rasjonell gjennomføring"

Feil. Det går ikke raskere å bygge en veg fordi den finansieres med lånte penger. Det som sikrer rasjonell gjennomføring, er at vegprosjektene får tilstrekkelig finansiering. Dette oppnår vi like godt gjennom å bevilge pengene over statsbudsjettet. 

Dette krever selvsagt langsiktige og troverdige planer som faktisk oppfylles. Det fikk vil til med Stoltenberg II-regjeringen.

Det har de senere årene vært en større grad av sammenhengende utbygging av lengre strekninger, for eksempel byggingen av E6 mot Hamar. 

I den nasjonale transportplanen lagt fram av Stoltenberg II-regjeringen, la vi opp til nye tiltak som vil bedre effektiviteten både i planleggingen og gjennomføringen av samferdselsprosjekter ytterligere.

Myte 2: "OPS gir større rom for private aktører og gir økt konkurranse"

Feil. Allerede i dag er det private aktører som både bygger og vedlikeholder veger. Bruk av anbud gir konkurranse om oppdragene. 

OPS kan faktisk svekke konkurransen, siden OPS-leverandøren gis monopol på drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden.

Myte 3: "Motstand mot OPS viser manglende vilje til å tenke nytt"

Feil. Vi har hele tiden vært åpne for at det kan være ting å lære fra OPS-prosjekter. For eksempel har Statens vegvesen fått i oppdrag å se på dette. Det vi er imot, er at prosjektene finansieres med lån som belaster framtidige statsbudsjett.

Oppsummert kan de aller fleste fordelene som framheves med OPS-prosjekter oppnås gjennom dagens system. Ved å si nei til nye OPS-prosjekter unngår vi samtidig ulempene ved OPS.

Fakta 1: OPS gjør prosjektene dyrere

Privat lånefinansiering bidrar til å øke kostandene, siden slik finansiering er dyrere enn om staten bevilger pengene direkte. 

Det gir seg selv: Hvis du har penger på bok, er det dumt å betale ekstra for en vare ved å kjøpe den på avbetaling.

Fakta 2: Med OPS sender man regningen videre til neste generasjon

OPS-prosjekter skal også betales av fellesskapet. Men regningen kommer først etter at vegen står ferdig, og vil belaste statsbudsjettene i mange år. Samtidig er det jo nettopp det at man kan skyve på regningen som gjør OPS så fristende. 

Med OPS kan man sette i gang prosjekter man ikke har vært villig til finne plass til på budsjettet.

Fakta 3: OPS "lurer" budsjettet, men ikke virkeligheten

En viktig grunn til at OPS er så forlokkende for enkelte er trolig at en kan omgå handlingsregelen, fordi prosjektene kommer på toppen av alt vi bevilger over statsbudsjettet. 

Hele poenget med handlingsregelen er imidlertid å sette rammer for den totale statlige pengebruken, slik at vi ikke øker byrden for konkurranseutsatte næringer gjennom økt rente og kronekurs.

Selv om utgiftene med OPS føres "utenfor" budsjettet, har de selvsagt samme effekt på realøkonomien. Vegene skal planlegges, bygges og driftes på akkurat samme måte som andre veger. Kreative måter å bokføre utgiftene på gir oss ikke flere ressurser til disposisjon. Det er mulig det går an å lure budsjettet, men det går ikke an å lure virkeligheten.

Fakta 4: Flere land har dårlige erfaringer med OPS

Storbritannia brukte OPS i stor stil på 1990-tallet, og nå sliter dagens britiske politikere med store ubetalte regninger og dyre kontrakter de ikke kommer ut av. Britene har derfor strammet inn på bruken av OPS.

Da den svenske regjeringen strammet inn på sin OPS-bruk var begrunnelsen fra Sveriges finansminister at "det er utvilsomt at kapitalkostnadene for staten vil øke" og at det er "risiko for at budsjettdisiplinen svekkes".

Er du enig med Arbeiderpartiet om Offentlig-privat samarbeid (OPS)?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker