Helseforetak

Vi vil beholde dagens modell og fortsette med politisk styring av helseforetak

Vi vil dette med helseforetak:

  • Investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus i løpet av de neste fire årene.
  • Forbedre helseforetaksmodellen og bygge videre på en regionalisert spesialisthelsetjeneste med styring på tre nivåer. 
  • Vurdere en deling av Helse Sør-Øst med bakgrunn i muligheten for bedre styring og drift.
  • Sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten.

Helsepolitikk er politisk styring

Helsepolitikk er politisk styring av helsevesenet. Enkelte mener helseforetaksmodellen er å ikke ha politisk styring over sykehusene, som om helseforetakene nærmest opererer på egen hånd. 

Det som er riktig er at vi aldri har hatt mer politisk styring enn i dag. Statlig eierskap sikrer en helhetstenking, og helseministeren har ansvaret for all virksomhet i sykehusene.

At staten overtok ansvaret for sykehusene har vært svært vellykket. Vi har fått en formidabel økning i behandling av pasienter og en bedre arbeidsdeling med bedre resultater, hvor flere overlever. I dag er det derfor liten grunn til å ville tilbake til å ha 20 forskjellige sykehuseiere i Norge.

Helseforetak - modell som trenger forbedring?

En eventuell strukturendring i spesialisthelsetjenesten vil være svært ressurskrevende. Det eksisterer i dag ingen forslag til endring som med stor sannsynlighet vil gi en gevinst som forsvarer en omorganisering av sykehusene.

Modellen med helseforetak har medført at man har fått mer forutsigbarhet i drift og investeringer i sykehus

Modellen har fått mye kritikk, og Arbeiderpartiet vil se på muligheter for å forbedre modellen slik at den ivaretar pasientbehandling på en god måte.

Inndeling i regioner har vist seg hensiktsmessig, i hovedsak vil Arbeiderpartiet beholde regionene som i dag, eventuelt med mindre endringer.

Andre deler av kritikken er kommer av at man mener det bevilges for lite penger til sykehusene eller at sykehuset delvis finansieres etter hvor mange de behandler.

Vi mener at sykehusene har fått for lite bevilgninger de siste årene og vi har derfor foreslått 1,5 milliarder mer til sykehusene i 2017 enn Høyre/FrP-regjeringen.

Vi mener også at for mye av finansieringen av sykehusene skjer i form av innsatsstyrt finansiering (ISF) og vi foreslår andelen ISF redusert fra 50% til 40%.

Ny struktur?

Høyre/FrP-regjeringen har nylig fått utarbeidet en NOU om organisering av spesialisthelsetjenesten med tanke på å avvikle helseforetakene. 

Utvalget konkluderte med at man bør beholde inndeling i regioner, og beholde foretaksmodellen i en modifisert form. 

Utvalget kom ikke med en tydelig anbefaling og vi mener derfor det er grunn til å forbedre dagens modell heller enn å skape en fullstendig ny struktur.

Dette har vi gjort:

  • 2002

    Helseforetaksreformen innføres

Er du enig med Arbeiderpartiet om Helseforetak?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!