Helseforetak

Vi vil ha økt politisk styring av sykehusene

Vi vil dette med helseforetak:

  • Investere 12 milliarder mer i våre felles sykehus i denne stortingsperioden.
  • Forbedre helseforetaksmodellen og bygge videre på et statlig eierskap av sykehusene, basert på sterk regional styring.
  • Sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med primærhelsetjenesten.
  • Sikre en god balanse mellom innsatsstyrt finansiering og basisbevillinger til helseforetakene, der basisbevillingen utgjør størsteparten.
  • Fjerne innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern og rus.
  • Sørge for at sykehus raskt kan realisere bygg og kjøpe inn medisinsk-teknisk utstyr.
  • Ha som hovedregel om at alle norske sykehus skal ha stedlig ledelse: en plassjef som har vide fullmakter til å lede sitt ansvarsområde.

Helsepolitikk er politisk styring

Helsepolitikk er politisk styring av helsevesenet. Enkelte mener helseforetaksmodellen er å ikke ha politisk styring over sykehusene, som om helseforetakene nærmest opererer på egen hånd. 

Det som er riktig er at statlig eierskap sikrer en helhetstenking, og at helseministeren har ansvaret for all virksomhet i sykehusene. Imidlertid har det mye å si hvem som er helseminister. Under denne regjeringen har vi en helseminister som i svært liten grad er villig til å utøve sitt ansvar, men som skyver helsebyråkratene foran seg.

At staten overtok ansvaret for sykehusene har vært svært vellykket. Vi har fått en formidabel økning i behandling av pasienter og en bedre arbeidsdeling med bedre resultater, hvor flere overlever. I dag er det derfor liten grunn til å ville tilbake til å ha 20 forskjellige sykehuseiere i Norge.

Helseforetak - modell som trenger forbedring?

En eventuell strukturendring i spesialisthelsetjenesten vil være svært ressurskrevende. Det eksisterer i dag ingen forslag til endring som med stor sannsynlighet vil gi en gevinst som forsvarer en omorganisering av sykehusene.

Modellen med helseforetak har medført at man har fått mer forutsigbarhet i drift og investeringer i sykehus.

I flere deler av landet opplever folk effektene av en stram sykehusøkonomi. Det kuttes i psykiatri, i rehabilitering, i akuttmedisin og i fødetilbud. Mange mener at helseforetaket er hovedproblemet. Men den dårlige økonomien skyldes en kronisk underfinansiering fra høyreregjeringen, noe som ville vært en utfordring selv uten helseforetak. 

Med våre budsjetter ville sykehusene hatt 1,65 milliarder mer enn det de fikk med denne regjeringen. Vi har stor forståelse for frustrasjonen folk føler. Arbeiderpartiet mener fortsatt at statlig eierskap av sykehusene, basert på sterk regional styring, er en god modell. 

Økt samarbeid med kommunene

Fram mot valget i 2021 bør vi jobbe for et program som kan videreutvikle helseforetaksmodellen i retning av tydeligere politisk styring og økt samarbeid med kommunene. Da må vi lytte til våre ordførere, til tillitsvalgte i helsetjenesten og til pasient- og brukerorganisasjonene. Så lenge vi er i opposisjon må vår viktigste oppgave være å synliggjøre og kjempe mot de kuttene som kommer i regjeringens helsebudsjetter. Vi må sørge for økt politisk styring av sykehusene og at sykehusene samhandler bedre med kommunene. Den faglige og teknologiske utviklingen går raskt. 

Samtidig som sykehusene kan behandle stadig flere pasienter som før ikke kunne behandles, så vil stadig flere få sin behandling i sin hjemkommune eller hjemme. Det krever at kommunene og deres helsetjeneste settes i stand til å håndtere disse oppgavene. Det krever en sterkere kommuneøkonomi. Og det krever at kommunene får innflytelse på helseforetakenes prioriteringer. 

Dette har vi gjort:

  • 2002

    Helseforetaksreformen innføres

Er du enig med Arbeiderpartiet om Helseforetak?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker