Fraværsregler

Arbeiderpartiet vil beholde det som fungerer med fraværsreglene, men rette opp svakhetene

Dette ønsker vi med fraværsreglene:

  • Fraværsreglene skal være tilpasset den situasjonen vi er i. Under koronapandemien skal ikke elever med milde symptomer føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær, og behøver derfor heller ikke dra til fastlegen for å dokumentere fraværet når de har symptomer. Dette gjelder skoleåret 21/22.
  • Å ha et tydelig og klart nasjonalt regelverk mot fravær i videregående opplæring.
  • Å gjennomføre en evaluering av dagens regelverk.
  • Lage et nytt nasjonalt regelverk på bakgrunn av evalueringen, beholde det som fungerer godt og endre det som fungerer dårlig.
  • Forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring.
  • At skolene setter inn tiltak mot fravær fra første stund, med større tiltak dersom en elevs fravær øker.
  • Sørge for bedre oppfølging av elever med særskilte utfordringer som risikerer stort fravær.

Det er gledelig at fraværet på mange skoler har gått ned etter at de nye reglene kom. Det viser at et nasjonalt regelverk er viktig. Samtidig har regelverket store svakheter, og kan i verste fall øke frafallet. Elever som kommer over grensa i løpet av skoleåret, vil kunne miste motivasjon til å møte opp i timene, siden de uansett ikke vil kunne få karakter. Deres fravær vil da gå kraftig opp, og de vil i verste fall bli ett år forsinket med hele skolegangen. Dersom fraværet minker, men flere elever slutter, gir regelverket uakseptabelt store konsekvenser. 

Arbeiderpartiet har hele tiden vært for et nasjonalt regelverk, men er kritisk til måten regjeringen har gjennomført dette på. Et regelverk der 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag, er et dårlig regelverk.

Vi vil ha reaksjoner som settes inn mye tidligere og sørge for bedre oppfølging av elever med særskilte utfordringer som risikerer stort fravær. Skolen skal reagere på  ugyldig fravær med flere verktøy. Samtaler med eleven, involvering av foresatte, en kraftig styrking av skolehelsetjenesten, flere sosialveiledere og en god skole med trivsel og motivasjon er tiltak som vil redusere frafallet og hjelpe flere til å fullføre.

Allmennlegeforeningen har kritisert at legekontorene fylles opp av forkjølte ungdommer. Andre mener man må justere hva som gir gyldig fravær, eller at rektors mulighet til å utøve skjønn burde vært større. Detaljene i et nytt regelverk vil vi utforme på bakgrunn av elevenes, lærernes og skolenes erfaringer, vi vil beholde det som fungerer bra og endre det som fungerer dårlig. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fraværsregler?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker