Fraværsregler

Vi vil erstatte dagens fraværsgrense med nye fraværsregler, som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene, og bidrar til at flere fullfører videregående skole.

Dette ønsker vi med fraværsreglene:

  • Erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement for nærvær som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring i videregående skole.
  • Si nei til fraværsgrense i ungdomsskolen.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget om fravær i skolen.
  • At skolene setter inn tiltak mot fravær fra første stund, med større tiltak dersom en elevs fravær øker.
  • Sørge for bedre oppfølging av elever med særskilte utfordringer som risikerer stort fravær.

Dagens fraværsgrense er rigid og byråkratisk. Regelverket høyreregjering innførte, der 9,9 prosent fravær er helt greit, og 10,1 prosent fravær fører til at du mister karakteren og hele skoleåret i et fag, er et dårlig regelverk. 

Arbeiderpartiet vil ha et mer rettferdig fraværsreglement som legger opp til økt gjennomføring blant elevene. I dag bruker fastleger mye tid på å attestere skoleelevers fravær. Et ekspertutvalg for fastlegeordningen konkluderte i vår med at dagens ordning tar mye av fastlegenes tid, og at det ikke finnes noen medisinske grunner som tilsier at fastlegenes tid skal brukes på å attestere fravær i skolen.

Nye fraværsregler må lages basert på oppdatert kunnskap. Kunnskapsminister Tonje Brenna har derfor bestilt et kunnskapsgrunnlag av Utdanningsdirektoratet som kommer til høsten. Vi vil også sende forslagene på høring, slik at alle som ønsker, får mulighet til å uttale seg. 

Et nytt nasjonalt fraværsregelverk skal utarbeides med involvering fra elever, lærere og de andre som jobber i skolen. Målet er vi alle enige om: at flere elever, både ungdom og voksne, møter opp og gjennomfører skolegangen sin.

Elever med særskilte utfordringer som risikerer stor fravær må få tidlig og bedre oppfølging. Samtaler med eleven, involvering av foresatte, en styrking av skolehelsetjenesten, flere sosialveiledere og en god skole med trivsel og motivasjon er tiltak som vil redusere frafallet og hjelpe flere til å fullføre.

Arbeiderpartiet er opptatt av elevenes tilstedeværelse og nærvær på skolen, fordi man lærer mer når man er til stede i et klassefellesskap sammen med gode lærere og medelever.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fraværsregler?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker