Organisasjonsutvalget

En moderne og mangfoldig medlemsorganisasjon

Arbeiderpartiets styrke er fellesskapet og medlemmene i organisasjonen. Fundamentet for alt vårt arbeid er en partiorganisasjon der alle medlemmer får mulighet for å bidra med sitt engasjement. Arbeiderpartiets organisasjonsutvalg inviterer derfor til en brei organisasjonsdebatt hvor medlemmene kan diskutere og komme med innspill til hvordan vi kan være en mangfoldig og moderne medlemsorganisasjon.

Arbeiderpartiets organisasjonsutvalg har som mandat å gjennomgå styrker og svakheter ved dagens partiorganisering. Utvalget skal legge særlig vekt på å skape nye arenaer for politikkutvikling, og hvordan vi kan gi medlemskapet i Arbeiderpartiet større verdi.

Organisasjonsutvalget inviterer derfor partiorganisasjonen til debatt og innspill. Det er utarbeidet et debattnotat som er gjort tilgjengelig på MittArbeiderparti. I tillegg stiller gjerne utvalgets medlemmer opp til innledninger, diskusjoner på åpne møter, medlemsmøter eller andre arenaer.

Fristen for å sende tilbakemeldinger på debattnotatet vil være 20.oktober. Innspill kan sendes på epost til organisasjon@arbeiderpartiet.no.

Organisasjonsutvalgets mandat

Organisasjonsutvalgets mandat er gitt av sentralstyret. Gjennom sitt mandat skal organisasjonsutvalget gjennomgå styrker og svakheter ved dagens partiorganisering, samt å foreslå framtidig innretning og strukturelle endringer hva gjelder:

 • Skape nye arenaer for politikkutvikling i hele vår organisasjon.
 • Gi medlemskap i Arbeiderpartiet større verdi, at det oppleves som meningsfylt å delta.
 • Medlemspleie gjennom tilbud til nye medlemmer, skolering av organisasjonen og tilrettelegging av møteplasser.
 • Sikre at Arbeiderpartiet vokser som organisasjon og verver flere medlemmer som speiler bredden i befolkningen, og når målet fra landsmøtet om 65 000 medlemmer innen 2020.
 • Fremme en inkluderende, lyttende og lærende kultur i Arbeiderpartiet, der flere stemmer i organisasjonen blir hørt og vektlagt og hvor vi bruker de ressursene som finnes i partiorganisasjonen.
 • Vurdere hvordan vi kan organisere arbeidet bedre digitalt for å sørge for tettere involvering og mer engasjement for Arbeiderpartiet på nett.
 • Foreta en gjennomgang av partiets vedtekter med særskilt fokus på om eksisterende strukturer er til hinder for aktivitet.

Organisasjonsutvalgets medlemmer

 • Leder: Kjersti Stenseng, partisekretær
 • Øystein Mathisen, Nordland
 • Gunnhild Tettli, Trøndelag
 • Tore Hagebakken, Oppland
 • Hilde Thorkildsen, Akershus
 • Pål Hafstad Thorsen, Hordaland
 • Kari-Anne Opsal, Troms
 • Bjørn Aamodt, Vestfold
 • Farukh Qureshi, Oslo
 • Renate Tårnes, AUF
 • Terje Olsson, LO
 • Jan Juul Christensen, partisekretær Socialdemokratiet
 • Kathrine Hestø Hansen, partikontoret
 • Synnøve Brenden, fylkessekretær
 • Kristian Kirkerud, fylkessekretær