Gustav A. Olsen-Berg †

Typograf Gustav A. Olsen-Berg var Det norske Arbeiderpartis leder fra 1893-1894.

Gustav A. Olsen-Berg ble født i Stokke i Jarlsberg 31. mars 1862. Han var redaktør av "Typografiske Meddelelser" fra 1891. I 1896 ble han valgt til formann i Typografisk forening, men bare noen måneder etterpå, den 19. august 1896, døde han. Olsen-Berg var en fremragende agitator, og ble også hyppig brukt av Arbeiderpartiet i partiets agitasjon de første årene. Den typografiske forening har reist en bautastein på hans grav.

Nittiårene var en vanskelig tid så vel for fagbevegelsen som for den politiske arbeiderbevegelsen i Norge; det gjelder særlig årene 1890 til 1895, med til dels meget dårlige konjunkturer og som politisk blant annet var preget av flere valgnederlag for Det norske Arbeiderparti. Dette var egnet til å skape mismot og pessimisme i rekkene. Det kom også av at man hittil ikke hadde klart å fått samlet fagforeningene i en faglig landsorganisasjon. Fra 1898 av fikk imidlertid de oppadgående konjunkturene stor betydning i positiv retning. I de påfølgende årene fører det til utvidet trykkerivirksomhet både i hovedstaden og i "provinsen", og dermed større etterspørsel etter arbeidskraft. Men, de framskritt som her ble oppnådd opplevde ikke Olsen-Berg.

Olsen-Berg hadde imidlertid atskillig til overs for venstrebevegelsen, men ble senere an avgjort tilhenger av den sosialistiske arbeiderbevegelsen og ble en av dens fremste agitatorer. Han ble ikke bare kjent og anerkjent innen Den typografiske forening i Oslo, men også innen Arbeiderpartiet over hele landet.

Jul-Larsen skriver om Olsen-Berg i Den typografiske forenings 50-årshistorikk i 1922 bl.a. følgende:"Olsen-Berg var en aapen og likefrem karakter, som ikke yndet at gaa omveier. Han heiste helst rent flag, naar det gjaldt om at føre en sak han trodde paa ut i livet. Arbeiderbevægelsen og dens principper - proletariatets kamp for at opnaa bedre livskaar - var for ham et evangelium som han flittig præket for arbeiderne. Han vilde at de skulde lære at forstaa sit eget menneskeværd og indrette sine fordringer derefter; han vilde forsøke at vække arbeiderne av sin lange vintersøvn og bringe dem til at tænke klart over sin stilling, tænke selvstændig og solidærisk træ op og fordre (fremme) sine berettigede krav. Netop derfor var han en kraft, en makt i arbeiderbevægelsen, som længe vil mindes, og hvis tap ikke var let at erstatte.

I styret for Den typografiske forening i Oslo ble Olsen-Berg første gang innvalgt i august 1888, og fratrådte dette tillitsvervet i 1890. I juli 1890 ble han innvalgt i hovedstyret og i januar 1891 i redaksjonen av "Typografiske Meddelelser". Særlig gjennom fagbladet gjorde han en energisk agitatorisk innsats og hans polemiske behandling av så vel saker som personer vakte oppsikt, ikke minst i motstandernes leir. Etter at han hadde vært fratrådt redaksjonen i "Typen" hadde Olsen-Berg ikke noe ledende tillitsverv innen organisasjonen før han våren 1896 ble valgt til formann for Den typografiske forening, hvor han avløste en annen av pionerene, N. Jul-Larsen. Denne stilling kom ikke til å bekle mer enn en ganske kort tid.

Han døde 19. august 1896. Begravelsen foregikk på Den typografiske forenings bekostning.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!