Støres tale til landsstyret 25. september 2023

Samfunnssalen, Oslo

Kontrolleres mot fremføring

Gode venner, kjære alle sammen!

Velkommen til landsstyremøte i Arbeiderpartiet.

Først av alt: La meg starte med en takk – til hver og en av dere – for innsatsen i valgkampen:

 • I møte med velgere på stand og husbesøk
 • I media og på sosiale medier  
 • Og i møte med partiledelsen, de nye nestlederne og meg – tusen takk!

Og bak alt dette:

 • Programprosess
 • Nominasjonsprosess
 • Organisering av valgkamp

Vi har vervet over 4000 nye medlemmer i år.

Stilt lister i flere kommuner enn noe annet parti.

Vi har satt dagsorden, mobilisert – og vokst gjennom en intensiv valgkamp.  

Og dere, sammen takker vi alle som stemte Arbeiderpartiet ved årets valg!  

*

Vår plan, som vi forankret sammen på landsmøtet i mai, var å gjøre dette valget til nettopp det det var: Et lokalvalg, der de lokale sakene og lokale kandidatene skulle få dominere.

På reise rundt om i landet har jeg møtt kommunepartier som har løftet ulike saker ut fra hva som er vært viktig lokalt. Men alle har satt valgkampen i sammenheng med våre verdier – «trygghet», «muligheter» og «fellesskap».

I Troms, Innlandet og Trøndelag gjør vi gode valg og går frem.

Forhandling og konstituering har så langt gitt oss godt over 100 ordførere.

Flere steder får vi ordføreren i kommuner vi ikke har styrt før.

Og jeg vil, på vegne av landsstyret, gratulere alle som er valgt inn for Arbeiderpartiet i kommunestyrer og fylkesting over hele landet! 

Så vil jeg være helt ærlig og si: Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar.

Resultatet stod ikke til ambisjonene vi hadde.

Vi ble ikke største parti, og vi taper makten mange steder.

Jeg forstår at mange kaller det en krise.

Jeg erkjenner også at situasjonen er alvorlig.

Det er for å forstå hvorfor valget gikk slik det – at vi er samlet i dag.

Det er en alvorlig situasjon vi er i.

Og det gjør vondt å miste tilliten fra velgere – og flertallet som gir oss ordførere og byrådsledere:

Det gjør vi særlig byene.

I befolkningsrike områder rundt byene.

Og langs kysten.

Også i kommuner vi har styrt lenge.

Men når vi skal motivere hverandre, er det mulighetene jeg vil se på: I store og små partilag, i politikkutvikling, i regjering.

*

Jeg kan ikke stå her i dag uten å understreke at habilitetssakene har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere.

Forventingene til oss som forvalter ansvar, myndigheter og ressurser på vegne av fellesskapet er høye – og skal være høye.

Vi er avhengige av tillit.

Og vi skal alltid vite at tillit ikke er noe vi oppnår en gang for alle.

Den må vinnes hele tiden – og den svekkes når formelle regler og krav ikke etterleves.

Når politikere ikke utviser godt skjønn og aktsomhet.

Derfor har jeg vært opptatt av å ta disse sakene på største alvor, å få avklart og grundig opplyst de sakene som har berørt arbeidet i regjering, og så ta konsekvensen og trekke nødvendige konklusjoner.

Det har vært krevende og noen ganger vondt. Men det er helt nødvendig.

For dette skjer mot et bakteppe jeg så tydelig da jeg var i FN forrige uke: Tillit til politikere er under press mange steder.

Da er det ekstra viktig at vi klarer å ta vare på noe av det viktigste vi har i Norge: demokratiet.

Folk skal ha tillit til at demokratisk valgte politikere tar beslutninger til det beste for de som har valgt dem.

Det er for tidlig å si hva habilitetssakene hadde å si for valgresultatet. Men det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet sett bidro til å svekke oss.

*

Gode partifeller,

Viktige oppgaver venter alle de steder der Arbeiderpartiet har og tar ansvar. Men som jeg sa: Vi skal ikke bare gå videre etter et dårlig valgresultat.

Vi er samlet til landsstyremøte for å stoppe opp, forstå og lære – som en del av den evalueringen vi nå er i gang med – så vi igjen kan løfte oss og bli en bedre utgave av oss selv.

Vi er allerede i gang med en bred evaluering som skal nå alle lag av Arbeiderpartiet.

Innholdet kommer fra velgerne og partiorganisasjonen:

 • For det første gjennomfører vi grundige velgerundersøkelser for å høre med velgerne om hvordan de oppfatter Arbeiderpartiet og hva som er viktigst for dem nå. Undersøkelsene startet allerede valgnatten.
 • For det andre skal partiorganisasjonen ha sin egen evaluering: Vi inviterer alle medlemmer, fylkespartier, kommunepartier, partiavdelinger og AUF – til å gi ærlige og åpne vurderinger. Det gjør vi gjennom:
  • En spørreundersøkelse til alle medlemmer
  • En egen undersøkelse til kandidater, ordførere, gruppeledere, fylkesstyrer og andre sentrale politikere i kommunene.
  • Vi har en egen undersøkelse av prosjektene vi hadde i valgkampen
  • En egen undersøkelse av hvordan Youngstorget og valgkampsentralen fungerte
  • I tillegg lager vi et eget verktøy for evaluering i hvert enkelt kommuneparti

I erkjennelsen av at vi gjorde et altfor dårlig, skal vi være selvkritiske og selvransakende.

Vi skal la alle komme til orde – og bruke de ordene de mener er riktig for å beskrive situasjonen etter valget og situasjonen for sosialdemokratiet i vår tid.

Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort.

Evalueringen vil pågå frem til slutten av november. Da vi vil vi invitere til en strategisamling for landsstyret og andre, der vi oppsummerer evalueringen og legger en plan for veien videre.

Jeg understreker «veien videre» for alt vi gjør i denne gjennomgangen skal ha dette som mål: Hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Og dermed at vi skal komme ut av denne evalueringen med en klar forståelse av hva vi må gjøre for å vinne de neste valgene – i 2025 og 2027.

Det har vi gjort før.

Og sammen kan vi gjøre det igjen:

Vi kan snu nederlag i ett valg til seier i det neste! 

*

La meg på vei inn i diskusjonen dele noen refleksjoner med dere.

For det første: 

Det sies ofte at valg avgjøres i den intense valgkampen, men vinnes i den lange. 

Når vi vinner valg, har vi stort sett også vunnet den lange valgkampen. 

Det gjorde vi ikke i år, og jeg tror det er en av årsakene til at vi gjorde et dårlig valg.

I den intense valgkampen klarte vi å løfte oss, mange steder ganske betydelig.

Det høyeste nivået nådde vi på valgdagen.

Vi klarte å mobilisere kjernevelgere og få velgere ned fra gjerdet.

Det gjorde vi gjennom grasrotkampanjen.

Ved å få frem klare skillelinjer.

Og ved å være synlige og lansere viktige saker i innspurten av valgkampen, som lavere barnehagepris og bygging av sykehjemsplasser.

Men veksten kom for sent – og utgangspunktet var for lavt.

Det kan handle om at flere forhåndsstemmer.

At halvparten av velgerne er i bevegelse.

Men viktigst: at vår oppgave i valgkamp ikke bare er å mobilisere rett før valget, men også klare å overbevise i god tid før valget.

Med andre ord: Vi må vinne den lange valgkampen.

*

For det andre: 

Måten vi vinner valg på – både den lange og intensive valgkampen – er å ha de beste svarene.

At vi kjenner tiden folk lever i, og at vi har en politikk folk tror på.

Det skal ikke komme overraskende på oss hva velgerne tenker, mener og føler.

Vår oppgave er å fange det opp tidlig – og å følge det opp med gode sosialdemokratiske svar – nettopp for trygghet, muligheter og fellesskap.

Vi må ha et felles budskap for hele partiet.

Vi må stå i og stå for det vi mener over tid.

Vi må ha løsninger som folk tror på, som virker og som gir resultater.

Og dere, vi må aldri å sette politikkutviklingen på pause – alltid være kreativ og søkende på vegne av de vi representerer.

Vi ser det på så mange hold – fra holdningsundersøkelser til samtaler med alle de vi møter: Mange velgere er enige i våre grunnverdier.

Trygghet, muligheter og fellesskap. 

Skape og dele. 

Gjør din plikt, krev din rett – i den rekkefølgen. 

Men i folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar.

Dette valget skjedde i skyggen av en økonomisk krise for mange.

Vi har allerede svarene fra ettervalgsundersøkelsen vår – og her sier 8 av 10 at de mener den økonomiske situasjonen er verre enn for ett år side. 6 av 10 mener den personlige økonomien er verre enn for ett år siden.

Det siste året har vi opplevd kraftig prisvekst og uro i internasjonal økonomi. Alle land rundt oss opplever det, jeg møter kolleger i Europa som kan fortelle ganske likt som det vi opplever.

Prisveksten svekker kjøpekraft for husholdninger, offentlige budsjetter og handlingsrommet til private virksomheter. Derfor har vi sagt at trygg økonomisk styring er det viktigste for oss: å få ned prisstigningen og passere rentetoppen.

Dette får vi ikke til på noen måneder.

Vi må bruke tiden det tar.

Vi har solide institusjoner for å få bukt med prisveksten i Norge:

 • Norges Bank skal bidra til lav og stabil inflasjon.
 • Partene i arbeidslivet skal redusere risikoen for lønns- og prisspiraler gjennom frontfagsmodellen.
 • Og regjeringen skal trekke i samme retning gjennom trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk.

Regjeringen, og kommunene vi styrer, iverksetter mange tiltak for å skape økt trygghet for folk i den urolige tiden:

 • Skattesystemet har blitt mer omfordelende – 8 av 10 har fått lik eller lavere skatt.
 • Velferden bygges ut.
 • Og vi får et sterkere sikkerhetsnett for de som står utenfor utdanning og arbeid.

Når økonomi er den viktigste saken blant velgerne, er det viktig, ja det er avgjørende at vi har rekordmange i jobb: 180.000 nye i jobb siden vi kom i regjering

Det er avgjørende at vi har rekordhøye investeringer i næringslivet og bedrifter som setter eksportrekorder.

Men den trygge økonomiske styringen må også merkes helt ned i lommeboka.

Derfor må trygg økonomisk styring fortsette å være en hovedsak for oss.

De siste månedene har prisveksten falt. Det gir håp om at tiden med høy prisvekst kan være i ferd med å gå mot slutten, at politikken virker – at resultatene kommer.

Og dere, vi har levert bra politikk – listen er lang og vi skal snakke om det vi får til med engasjement.

Men vi er ikke fornøyde, vi skal videre.

Det forventer velgerne av oss – og det er også vår forventing til oss selv! 

*

For det tredje: 

Arbeiderpartiet skal være partiet som best representerer det norske folk. 

Som er nærmest folks liv og hverdag.

Vi er ikke partiet for en gruppe.

For en enkeltsak, for by eller for bygd.

Vi er partiet for det brede laget av befolkningen. Det er en stor kvalitet ved sosialdemokratiet.

Vi skal både være gjenkjennelige for folk som ofte har stemt på oss. Og samtidig være relevante for nye velgere.

Etter dette valget, må vi bli bedre kjent med de velgerne – som deler de sosialdemokratiske verdiene med oss – men som ikke valgte oss.

Det kan være unge menn. Familier som sliter med økonomien. Velgere langs kysten. Storbyvelgere. Og de som pendler inn til storbyene.

Til dere som har forlatt oss vil jeg si:

Vi vil høre hva som er viktig for dere.

Vi vil jobbe for å gjøre politikk ut av deres frustrasjoner og deres drømmer.

For sammen kan vi gjøre hverdagen bedre.

Fremtiden tryggere.

Og fellesskapet sterkere!

Så skal vi ta tak i noe som bekymrer oss alle:

Det største «partiet» ved dette valget fikk 37,6 prosent oppslutning.

Jeg snakker da om 1,6 millioner av våre medmennesker som ikke stemte.

Denne gruppen er større enn de fire største partiene til sammen.

De kalles ofte sofavelgere – og la meg si i dag: Det skal vi slutte å kalle dem!

Jeg tror veldig mange av dem har meninger om politikk – og som alle andre: de trenger politikk, og de trenger noen som representerer dem i politikken.

En av de største velgergruppene som ikke stemmer, er de unge.

Vi vet at valgdeltakelsen går opp med alder og utdanningsnivå.

Men dere, man skal ikke trenge å …

 • Ha femårig høyere utdanning
 • Etablere seg med samboer og leilighet
 • Være etnisk norsk
 • Og gå gjennom et helt yrkesliv

… for å bruke stemmeretten i Norge – og i alle fall ikke for å stemme Arbeiderpartiet!

En hovedoppgave for oss fremover er å mobilisere nye velgere.

Unge er underrepresentert i norsk politikk og vårt eget parti.

Det fører til at perspektivene til nye generasjoner får mindre plass.

Og dere, sammen med AUF skal vi gi dem mer plass! 

*

Kjære alle sammen,

Nå gleder jeg meg til å høre deres meninger, tanker og erfaring.

Sammen skal vi gå tilbake og lære, og igjen – med det målet som alltid må være vårt; sammen skal vi se fremover for å bli en bedre versjon av oss selv.

Sammen kan vi snu nederlag i dette valget til seier i det neste.

Det har vi gjort før:

I posisjon – fra kommunevalget i 2007 til stortingsvalget i 2009.

I opposisjon – fra kommunevalget i 2019 til stortingsvalget i 2021.

Og svarene til hvordan vi kan gjøre det, ligger i denne salen – og ute i landet.

Så tror jeg vi har mye å lære fra de kommunene der vi gjorde gode valg.

I Stavanger gikk Arbeiderpartiet og Kari frem 6,7 prosent til 32,1 prosent, og ble største parti. En fantastisk prestasjon, som viser hva som er mulig når vi har en kandidat folk identifiserer seg med, i kombinasjon med å ha saker det er lett å forstå og lett å kommunisere – som gratis kollektivtransport.

Hanne-Berit, fylkesleder i Møre og Romsdal – og medlem av landsstyret – har blitt gjenvalgt som ordfører i Aure. Opp 17,9 prosent til 50,6 oppslutning. Gratulerer!

I Tromsø er det ingen tvil om at det er Gunnar folk vil ha som ordfører.

Tvil er det heller ikke i Arendal der Robert er gjenvalgt med 30,7 prosent oppslutning.

I Hvaler er Mona gjenvalg som ordfører med 38,1 prosent oppslutning.

I Jevnaker har Morten, tidligere politimann, blitt gjenvalgt med nesten rent flertall.

For første gang på 30 år er vi over 50 prosent i Grue – og Rune, med bakgrunn fra både industri og revy, er gjenvalgt som ordfører.

I den nye kommunen Heim i Trøndelag har Arbeiderpartiet fått flest stemmer (36,7 prosent). Så nå kan vår ordførerkandidat Marit, med bakgrunn fra PP-tjenesten, bokstavelig talt ta ordførerkjedet «heim».

En annen ny, ung politiker fra Arbeiderpartiet – Kjell, med bakgrunn som butikkmedarbeider, har løftet partiet med 14,2 prosentpoeng til 40,2 prosent. Han er Aurlands nye ordfører.

Når vi kan oppnå så gode resultater.

I veldig ulike kommuner, over hele landet.

Så sier det til meg: Valgene i 2025 og 2027.

De kan vinnes. 

De må vinnes.

Og de skal vinnes!

Tusen takk for oppmerksomheten!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!