Bratteli-seminaret 2016

Det neste kapitlet i fortellingen om Norge

Bratteli-seminaret 2016 - Jonas Gahr Støre på scenen og publikum

Hvilke verdier skal vi legge til grunn i møte med vår tids største utfordringer; arbeid til alle, en grønnere industri og et mer mangfoldig Norge? 

Dette var spørsmål det ble satt søkelys på da årets Bratteli-seminar markerte starten på Arbeiderpartiets programprosess.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, åpnet det femte Bratteli-seminaret i rekken med ord fra Trygve Bratteli selv, og viste til hvordan på tross av at utfordringene og samfunnet ser annerledes ut enn det gjorde på hans tid, er vi nødt til å svare med de samme verdiene.

– Veivalgene vi tar, meisler ut retningen for framtida. Trygve Bratteli forsto at han ledet partiet og Norge i en brytningstid. Med stigende ledighet, en økonomi i omstilling og en internasjonal flyktningesituasjon vi vet vil kreve mye av oss, er vi nå på ny nødt til å legge de samme verdiene til grunn og ta viktige valg for framtiden, sa Stenseng.

Neste kapittel i fortellingen om Norge

I sin innledning sa nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, som skal lede programarbeidet som ligger til grunn for den politikken Arbeiderpartiet skal gå til valg på i 2017, at programprosessen i Arbeiderpartiet er et av de største politiske verkstedene her til lands.  

– Fra i dag, og ett år fremover, skal vi utforme Arbeiderpartiets politikk for framtida. Vi skal skrive det neste kapittelet i fortellingen om Norge. Og det skjer i tett samarbeid med våre egne politikere, våre medlemmer, fagforeninger, men også med næringsliv, fagmiljøer, og andre som ønsker å være med å løse landets utfordringer, og stake ut retningen, sa Tajik.

Mennesker, miljø og arbeid

Til Bratteli-seminaret kom også en rekke forskere og samfunnsdebattanter for å belyse ulike utfordringer som preger vår tid. 

Marianne Tønnessen fra SSB, snakket om de demografiske linjene som vil prege Norge i tiden framover. 

En av faktorene Tønnessen trakk fram, var hvordan innvandring vil prege befolkningssammensetningen. 

Deretter fortalte Cecilie Hellestveit fra ILPI, hvordan det kan knyttes utfordringer til at mennesker som kommer til Norge ikke har samme tillit til staten som det vi har.

Jan-Gunnar Winther fra Norsk Polarinstitutt innledet om hvilke klimamuligheter som finnes i tiden framover. Der norsk vannkraft og satsing på hav, vil stå sentralt. 

Han stilte spørsmål ved hvordan vi kan utnytte havet på en bedre måte enn vi gjør i dag, blant annet for å produsere mer mat.

Knut Røed fra Frischsenteret, snakket om framtiden i norsk arbeidsliv, og hvordan vi er nødt til å tenke nytt for å bedre utnytte et uforløst potensial i arbeidsstokken. 

Røed var opptatt av at vi må tilrettelegge for at alle har noe å bidra med, også de som i faser av livet har redusert mulighet til å jobbe.

Framtidens generasjoner

VG-journalist og forfatter, Guro Hoftun Gjestad, fortalte om boken hun har skrevet «Storbarnsliv», som handler om det globale samfunnet ungdom vokser opp i – og det presset de møter på andre arenaer enn tidligere. 

Hun fortalte om viktigheten av at unge møter virkelige voksne som ser dem, når de trer ut av sin verden bak pc-en på barnerommet, og hvor viktig det er at vi skaper skoler som legger til rette for den enkeltes ferdigheter, og måler alle etter samme skala.

Læring gjennom livet, var også et av temaene da partileder, Jonas Gahr Støre, snakket om «Våre barn», og det han anser som de fire sosialdemokratiske spor, på vei mot det Arbeiderpartiets partiprogram.

– Vi trenger satsingen på kunnskap, kvalitet i undervisningen, samt gode og kvalifiserte lærere. Vi trenger en skole tettere koplet til det samfunn og arbeidsliv vi har. Vi vil ha behov for mastere, men også mestere i framtiden, sa Støre, og trakk også fram viktigheten at vi klarer å skape en trygg og god barndom for våre barn.

I tillegg var Støre opptatt av mulighetene som ligger i det mangfoldet Norge vil preges av i tiden som kommer, og sa at vi ikke kan programfeste hvordan framtiden vil se ut.

– Det norske fundamentet er at Norge har demokrati, rettsstat, universelle menneskerettigheter, likestilling og likeverd. Dette er et fundament som gjelder for alle som tar del i flokken Norge. Det er en sikkerhet. Det gir plikter og det utløser rettigheter.Til sist trakk han fram viktigheten av at vi skaper et samfunn der folk kan se meningen med å skape og dele.

– Alle ser at du må skape for å ha noe å dele. Vi er i utallige debatter med høyresiden der de minner om dette, og budskapet derfra er at skattene må ned, arbeidslivet må bli mer fleksibelt – les; dårligere sikkerhet for de som jobber der, mer må sentraliseres, ulikhetene gjerne øke – nettopp for at de som skaper skal få armslag til å skape. Så kan vi dele etterpå. Mitt poeng er at vi må stå imot trykket som trekker mot større ulikhet. Det er å erkjenne at det faktisk kreves politikk for å bekjempe denne trenden – det skjer ikke av seg selv, avsluttet Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!