Bratteli-seminaret 2015

Ekstremisme - hvordan svarer Norge?

Raymond Johansen på Bratteli-seminaret

Kanskje kan Trygve Brattelis livsfortelling gi oss en bakgrunn for å bedre forstå ekstremismen som fenomen og ikke minst gi oss noen føringer for hvordan vi kan bekjempe og forebygge denne nedbrytende kraften i samfunnet, sa Jonas Gahr Støre på Bratteli-seminaret.

Se Bratteli-Seminaret 2015

Trygve Bratteli var selv offer for ekstremisme, og satt i to konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig. Kampen mot totalitære krefter preget hele hans liv. I dag har kampen mot ekstremisme andre former enn den gang, i en verden hvor både høyreekstreme og radikale islamistiske krefter anerkjenner vold som virkemiddel.

Å bekjempe ekstremisme vil kreve både økt bevisstgjøring og konkret handling av oss som samfunn og nasjon. Samtidig er vi er avhengig av bred internasjonal innsats. 

Bratteli-seminaret setter i 2015 søkelyset på hvordan vi best bidrar til å bekjempe og motvirke ekstremisme; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Erfaringene fra mellomkrigstiden viser at det ikke er nok å vinne kampen mot ekstremisme i ett land. Datidens sosialdemokrati lyktes best i å bekjempe ekstremismen der det klarte å levere håndfaste svar på konkrete problemer; arbeid, velferd, rettferdighet, sagt med vår egen tids språk: Vellykket integrering, sa Støre.

Beredskap til selvforsvar

Ekstremismen slår rot og får vokse der mange nok opplever at det politiske systemet ikke klarer å løse hverdagens utfordringer.

Støre trakk frem at det ikke er nok å vinne kampen mot ekstremismen verken med argumenter eller med god økonomisk og sosial politikk alene. Viljen til vold krever at beredskapen ikke bare er ideologisk og politisk – den må også være en beredskap til selvforsvar.

– I Brattelis unge år vant en ekstrem politisk bevegelse frem gjennom vilje til å bruke vold. Ingen skal kunne tvinge sitt syn på flertallet ved bruk av vold. De som krysser dette vannskillet skal bekjempes og straffeforfølges.

– Brattelis generasjon podet i oss at landet vårt skal ha et troverdig forsvar. Demokratiet skal ha et sterkt politi og en kompetent sikkerhetstjeneste, som skal beskytte befolkningen og bekjempe og begrense trusler om alvorlig kriminalitet, som bruk av vold og terror. Også i samfunn som det norske vil demokrati, velferd og samfunnstillit bli satt på prøve. 

– Vi skal mestre et ganske annet mangfold sammenliknet med det Norge Trygve Brattelis generasjon utviklet. En av de store oppgavene vi har som fellesskap er å gjøre mangfold til en styrke, og ikke en kilde til uforsonlige motsetninger.

– Her er ytringsfriheten vår mulighet, fordi den som en bærebjelke i vår kultur lar ideer, meninger, drømmer og kritikk komme til uttrykk, den er selve hovedressursen til å mestre mangfoldet. Ytringsfriheten er forutsetningen.

Ytringsfriheten er forutsetningen

I en tid der tegnere og journalister trues i religionens navn minnet Støre om at ytringsfrihet og religionsfrihet er noe vi har sammen, og at friheten gjelder alle.

– Ytringsfriheten er en forutsetning for religionsfriheten. Forsøk på å innskrenke ytringsfriheten av hensyn til religioners anseelse må avvises. Menneskerettighetene skal beskytte mennesker, ikke guder.Støre minnet om at de som skjøt og drepte i Paris ønsker å fordype konflikten mellom Europas muslimer og samfunnene de lever i.

– Vi skal møte volden, truslene og de hatefulle ytringene deres med argumenter, satire, kunnskap og makt, som enkeltpersoner og som samfunn. De skal ikke få diktere hvordan vi bruker ytringsfriheten vår, eller presse oss til å skape mer lukkede eller intolerante samfunn.

 Vi må bekjempe ekstremismen i alle dens former, og vi må forebygge for å hindre at den får grobunn. Da er vi på hele arenaen av politikk for integrering, deltakelse og den avgjørende opplevelsen av å bli hørt, sett og ha medansvar.

– Å lykkes med dette er et sosialdemokratisk samfunnsprosjekt for vår tid. Vi skal ha tidlig innsats, og fellesskapets støtte til at vi kan bli frie og skapende mennesker, tilhørende et samfunn med plikter og rettigheter.

Sosialdemokratiet skal stå fremst

Støre understreket at vi må evne å formidle hva demokrati er, særlig til de yngre.

– Vi må bygge opp under vår evne til å leve med ulike religioner og trosretninger, og ikke minst styrke evnen til kritisk tenkning. Det gjelder i møte med konspirasjonsteorier og generaliseringer om andres tro eller tilhørighet, og i forhold til religiøse og politiske ledere.

– Til det trenger vi en levende dialog, som norm i samfunnet 

– stimulert, aktivert og noen ganger provosert av en fri presse. Igjen, til dette er ytringsfriheten vår viktigste ressurs, og vi må bruke den til fulle nå, i Norge, i Europa.

Avslutningsvis minnet Støre om at Trygve Bratteli og sosialdemokratiet sto fremst i kampen mot både fascismen, nazismen og kommunismen. 

– Sosialdemokratiet vil også denne gangen stå fremst i kampen mot vår tids totalitære ideologier, mot ekstremisme og vold, i kamp for demokrati, frihet og ideen om alle menneskers likeverd.

Program

09.00: Kulturinnslag

09.10: Åpning v/ Raymond Johansen

09.15: Å bekjempe ekstremisme – et sosialdemokratisk svar v/ Jonas Gahr Støre

09.35: Høyreekstremismen i Europa v/ Øyvind Strømmen, frilansjournalist og forfatter 

09.50: Hatprat: Fra ord til handling v/ Anne Birgitta Nilsen, forfatter og førsteamanuensis ved HiOA 

10.00: Internasjonale trender v/ Peter Neumann, Director of the International Centre for the Study of Radicalisation

10.20: Samtale på scenen. Med Peter Neumann og Ayesha Wolasmal

10.35: Ansikt til ansikt v/ Yousef Assidiq, Prosjektkoordinator i Minotenk

10.50: Panelsamtale 

Hadia Tajik, leder av Stortingets Justiskomite

Shoaib Sultan, rådgiver ved Antirasistisk senter 

Anne Birgitta Nilsen, forfatter og førsteamanuensis

11.30:Slutt

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!