Landskap med stein, rødlig himmel og fyrtårn i bakgrunnen. Foto: Hasse Lossius (Unsplash)

Vekstplan for Trøndelag

Ny vekst i Trøndelag

Ressursene fra havet, elvene, jorda, skogen og fjellet gir grunnlag for bærekraftig verdiskaping og spredt bosetting i Trøndelag. Kombinert med forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse har Trøndelag unike muligheter til å lede an i det grønne skiftet. Trøndelag fylke sitt mål er å bli klimanøytrale innen 2030 gjennom å utvikle nye arbeidsplasser, øke verdiskapingen og opprettholde bosetting i hele fylket. 

Men ingenting av dette blir mulig uten et seriøst arbeidsliv og tilgang til nok arbeidskraft – i både privat og offentlig sektor. Behovet for mer arbeidskraft i nye grønne næringer er økende. En ny start for Trøndelag betyr å komme ut av pandemien og inn gjennom det grønne skiftet med økt grønn verdiskaping, mens vi opprettholde bosetting og blir flere trøndere. Vi skal kutte utslipp og skape jobber gjennom å ta vare på ressursene, og sørge for at nye næringer vokser på skuldrene til eksisterende industri og næringsliv. Det må utdannes flere fagarbeidere, og terskelen for  å tilegne seg ny kompetanse må bli lavere for alle arbeidstakere. Vi skal legge til rette for det. 

Teknologimiljøene, havkompetansen, et mangfoldig næringsliv og innovasjonsklyngene gjør Trøndelag godt posisjonert som en testarena og laboratorium for grønn teknologi og industri. Arbeiderpartiet skal ha en aktiv næringspolitikk der staten stiller krav, stiller opp, og bruker den offentlige innkjøpsmakten vil sikre konkurransekraft for bedriftene, stimulere til innovasjon og bidra til å bygge opp nye grønne verdikjeder. Vi trenger i tillegg effektive løsninger for vare- og persontransport på veg, skinner, til havs og i lufta.

EØS-avtalen sikrer Norge markedsadgang og mindre byråkrati for eksportvarer fra trønderske bedrifter og tilgang til EUs enorme forskningsprogram Horizon Europe. NTNU og SINTEF har alene hentet over 2 mrd fra Horizon-programmene. Arbeiderpartiet vil ikke risikere Norges posisjon til våre viktigste markeder og forskningssamarbeidet ved å undergrave EØS-avtalen.

Arbeiderpartiets landsmøte satte et mål om å mer enn halvere Norges samlede klimagassutslipp, og samtidig øke eksporten utenom olje og gass med femti prosent, innen 2030. For å få dette til trenger Norge en aktiv og sterk stat som ser løsninger og mennesker i sammenheng. Vårt mål er å få alle med på ny-industrialiseringen der vi bygger opp bærekraftige næringer og robuste samfunn. Vi skal utvikle dagens industrier, sette vanlige arbeidsfolk i front og sørge for at ingen går ut på dato.  Ny vekst i TrøndelagNæringer som sliter med omstillingen, skal få hjelp av staten gjennom forpliktende klimapartnerskap. 

Koblingen mellom bærekraftig ressursbruk og verdensledende kompetansemiljøer er nøkkelen til den nye veksten i Trøndelag. Men for å utløse vekstpotensialet trenger vi en ny, Arbeiderpartiledet regjering. Ny vekst i Trøndelag handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid. 

Vi har følgende fem ambisjoner for Trøndelag fram mot 2030:

• Bli klimanøytrale ved å skape nye arbeidsplasser, øke verdiskapingen og opprettholde bosetting.• Være en global testarena og laboratorium for utvikling av grønn teknologi og industri.• Øke FoU kraftig for trønderske bedrifter og kommuner gjennom Horizon Europe, Norges Forskningsråd og Regionalt forskningsfond.• Sikre nok arbeidskraft, bidra til å skape flere læreplasser og sørge for at ingen arbeidstakere går ut på dato.• Legge til rette for et seriøst arbeidsliv både innen offentlig og privat sektor sammen med partene i arbeidslivet.

I denne vekstplanen peker vi på ti konkrete satsinger for å få dette til:

1. Kunnskap og innovasjon i verdensklasse2. Omstilling og nye muligheter for næringslivet3. Sirkulærøkonomi4. Bærekraftig havbruk- og fiskerinæring5. Trøndelag som jordbruksfylke og sentral matregion6. Skogen som basis for grønn klimaindustri7. Bioøkonomi8. Grønn energi og transport9. Mineralnæring for framtidas teknologi og samfunn10. Bærekraftig reiseliv

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!