To høye, gule heisekraner sett nedenfra

Vekstplan for Akershus

Seks konkrete satsinger for å få til mer vekst og verdiskaping i Akershus

Akershus har et mangfoldig næringsliv med kompetanse som gir mulighet for vekst og til å ta en lederrolle i det grønne skifte i Norge. Arbeiderpartiet har mål om å mer enn halvere Norges samlede klimagassutslipp, og samtidig øke eksporten utenom olje og gass med femti prosent, innen 2030. For å få dette til trenger Norge en aktiv og sterk stat som ser løsninger og mennesker i sammenheng.

Teknologimiljøene, et mangfoldig næringsliv og innovasjonsklyngene gjør Akershus godt posisjonert til å utvikle nye arbeidsplasser og ny industri for å kutte utslipp og skape nye jobber. Arbeiderpartiet skal ha en aktiv næringspolitikk der staten stiller krav, stiller opp, og bruker den offentlige innkjøpsmakten til å sikre konkurransekraft for bedriftene, stimulere til innovasjon og bidra til å bygge opp nye grønne verdikjeder.

For å få til dette må vi ha et seriøst arbeidsliv og tilgang til arbeidskraft – i både privat og offentlig sektor. Vi skal kutte utslipp og skape jobber gjennom å ta vare på ressursene, og sørge for at nye næringer vokser på skuldrene til eksisterende industri og næringsliv. Da er det behov for mer arbeidskraft. Det må utdannes flere fagarbeidere, og terskelen for å tilegne seg ny kompetanse må bli lavere for alle arbeidstakere.

Etter over ett år med koronapandemi og nedstengingstiltak, står deler av vårt arbeids- og samfunnsliv i en alvorlig situasjon. Selv om vi har et variert og robust næringsliv i Akershus, har krisen rammet en rekke næringer hardt. Næringer som sliter med omstillingen, skal få hjelp av staten så lenge krisen varer og vi vil sette inn kraftfulle tiltak for at ikke den høye ledigheten skal bite seg fast.

I denne vekstplanen peker vi på seks konkrete satsinger for å få til mer vekst og verdiskaping i Akershus:

1.  Styrke forsknings- og teknologimiljøer slik at vi kan  lede an i det grønne skiftet 2. Omstilling for å ta i bruk nye muligheter i næringslivet3. Utvikle grønn energi og grønne transportløsninger4. Et moderne og miljøvennlig landbruk og trygg matproduksjon 5. Skogbruk og bioøkonomi6. Et sterkere reiseliv etter koronakrisen

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!