Utviklingsbistand

Utviklingsarbeid handler ikke bare om pengeoverføringer. Det dreier seg om å bidra til gode politiske løsninger. 

Vi vil gjøre dette med bistanden:

  • Bygge en utviklingspolitikk basert på sosialdemokratiske verdier som frihet, likhet, demokrati og solidaritet. Et sterkt sivilt samfunn, en god fordelingspolitikk, en sterk offentlig sektor og fokus på samarbeid må være bærende for vår politikk.
  • Holde fast ved at bistanden skal utgjøre minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), og rette oppmerksomheten mot effekt og kvalitet på utviklingsbistanden.
  • Fortsette med å målrette bistanden ut ifra hvor vi kan utgjøre en forskjell, hvor vi har særlige fortrinn, og hvor vi gjennom norsk bistandsinnsats kan utløse andre pengestrømmer som bidrar til utvikling. 

Nye globale bærekraftsmål

FNs tusenårsmål har vært styrende for vår bistand. Verden har nådd det kanskje viktigste av dem, å halvere andelen som lever i ekstrem fattigdom. Det viser at det nytter. Når verden går sammen, får vi det til. Framover vil FNs nye bærekraftsmål utgjøre en plattform for vår utviklingspolitikk. 

Vi har tatt et spesielt ansvar for tusenårsmålene om barnedødelighet og mødrehelse. Hvert andre minutt dør en fødende kvinne et sted i verden. Hvert femte sekund dør et barn som kunne vært reddet. Derfor har Norge gjennom mange år vært en pådriver for livsviktige og billige medisiner. Det skal vi fortsette med, for resultatene er svimlende gode. Små sprøytestikk gir millioner av barn hele livet i gave. Et strøk salve kan redde mor. 

Arbeiderpartiet vil at Norge skal bidra til å sikre at alle barn i verden blir vaksinert og får et grunnleggende helsetilbud, og vi vil at Norge skal påta seg en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe HIV/aids. 

Vi vil prioritere kvinners rett til helse, utdanning og politisk deltakelse, og kamp mot overgrep mot kvinner. Derfor vil vi arbeide internasjonalt for å sikre kvinners reproduktive helse, for å avkriminalisere abort og for å styrke det internasjonale arbeidet mot trafficking.

Ikke bare penger

Utviklingsarbeid handler ikke bare om pengeoverføringer. Det dreier seg om å bidra til gode politiske løsninger. Vår utviklingspolitikk må derfor ses i sammenheng med den politikk Norge fører på andre områder, som handel, investeringer, innvandring og klimapolitikk

Det er et mål for oss å øke norske investeringer i sør, både generelt og gjennom Statens pensjonsfonds utenlandsinvesteringer, basert på de prinsippene som ligger til grunn for fondet. 

Arbeiderpartiet er opptatt av statlige og private bedrifters samfunnsansvar. Norge skal være et foregangsland for samfunnsansvar. 

Vi ønsker mer politisk styring med penger som gis gjennom internasjonale organer. Vår internasjonale innsats må i økende grad knyttes opp til respekt for menneskerettigheter, folkeretten, godt styresett, arbeid mot korrupsjon og krav om demokratireformer i mottakerlandene.

Utdanning og demokrati

Utdanning er en forutsetning for utvikling. Fortsatt er det mange barn som ikke har et tilbud om grunnutdanning. Blant dem er det en betydelig overrepresentasjon av jenter. 

Utdanning skal være et prioritert område i norsk utviklingspolitikk. Kampen mot diskriminering og for likestilling må prioriteres. 

Demokratiske rettigheter, aktive borgere og sterke organisasjoner er forutsetninger for bærekraftige demokratier og utvikling. Vi vil at det satses mer på demokratiske partier, partibygging og utvikling av flerpartisystemer. 

Det å sette folk i stand til selv å kunne ta ansvar for egen utvikling, gjennom internasjonal respekt for faglige rettigheter, er et viktig bidrag til veien ut av fattigdom for mange. Sterke faglige organisasjoner bidrar også til en demokratisk utvikling. 

Norsk utviklingspolitikk skal bidra til å bygge velfungerende stater ved å støtte opp under demokratiske krefter og et sterkt sivilt samfunn, blant annet gjennom støtte til kvinneorganisasjoner, fagbevegelser og sosiale bevegelser. 

Vi vil styrke fattige lands evne til å mobilisere egne ressurser til beste for befolkningen. Utviklingspolitikken skal i større grad vektlegge arbeidet med å styrke rettferdig fordeling i fattige land. 

Likestilling

Det mest omfattende mønster av diskriminering og undertrykking globalt er av kvinner. Nær 80% av plassene i nasjonale parlamenter verden over er besatt av menn. Økonomisk diskriminering i form av lønnsforskjeller, arverett og eierforhold er gjennomgående i mange land. Kvinner er også særlig utsatt for vold. 

Det er et problem at budsjettene til FN og internasjonale organisasjoner som jobber for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter kuttes. Arbeiderpartiet vil at Norge går i bresjen for et samarbeid med andre land for å sikre ressursene til disse organisasjonene. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Utviklingsbistand?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker