Tillitsreform

Arbeiderpartiet ønsker en tillitsreform i offentlig sektor.

Slik vil vi gi ansatte i offentlig sektor mer tid og tillit til å utføre jobben de er satt til:

  • Vi har startet arbeidet med en tillitsreform som skal involvere og forplikte alle deler av offentlig sektor.
  • Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller–utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.
  • Ta brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område.
  • Sørge for at storting, regjering og departementene i samarbeid med partene styrer offentlig sektor basert på færre og bedre kvalitetsmål.
  • Heve terskelen for å innføre nye brukerrettigheter som fører med seg økte krav til dokumentasjon og rapportering.
  • Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene. Partssamarbeid skal bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.
  • Endre tilsynet med offentlige virksomheter med større vekt på læring i tett dialog med ansatte og brukere. Mandatet til Riksrevisjonen og andre kontrollmyndigheter skal endres i tråd med dette.
  • Sikre betingelsene for god tillitsstyring er til stede, blant annet gjennom «stedlig ledelse», som gir nærhet mellom ansatte og ledelse, og gjennom å satse på hele, faste stillinger i velferdstjenestene.
  • Bruke digital teknologi som verktøy for tillitsstyring og sørge for at store IKT- prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre måte basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse iegen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester.
  • Bidra til å få på plass lederutdanninger i offentlig sektor basert på den norske arbeidslivsmodellen.

Arbeiderpartiet vil styre offentlig sektor basert på norske, sosialdemokratiske verdier som tillit, åpenhet og samarbeid.

Vi vil ha slutt på at vår felles velferdsstat styres basert på markedsmekanismer som ikke passer i offentlig sektor.Vi vil bort fra et samfunn som setter folk i system og behandler alle likt, uavhengig av behov, og hvor det som kan telles, er det eneste som teller.

En tillitsreform innebærer at ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen sin selv. Kort sagt betyr det at fagfolk skal bruke mindre tid på rapportering og firkanta systemer, og mer tid på faget sitt. Det er bra for de ansatte, og det er bra for brukerne som får mer tilpassede tjenester.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tillitsreform?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker