Tannhelse og tannlegeutgifter

Arbeiderpartiet jobber for at tannlege skal bli billigere for de som trenger det mest.

Vi vil forbedre tannhelsen ved å:

  • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
  • Innføre gratis offentlig tannhelsetjeneste opp til du er 21 år, og halv pris til du er 25 år.
  • Styrke og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft.
  • Utvide refusjonsordningene for folk med dårlig råd.
  • Arbeiderpartiet har mål om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, og vil særlig skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse for store tannlegeutgifter.                                        

God tannhelse er god folkehelse. De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Likevel er dårlig tannhelse fortsatt et betydelig helseproblem i Norge.

Siden 2005 har flere sårbare grupper fått gratis eller billigere tannbehandling. Det er store kostnader knyttet til videre utvidelser. For å styrke rettighetene på dette feltet er det nødvendig å gå gradvis frem. Særlige sårbare grupper skal prioriteres.

Flere unge skal få rabatt på tannlege

I dag er tannlege gratis for dem under 18 år, mens de mellom 18 og 20 år får rabatt. Arbeiderpartiet ønsker å gjøre det gratis også for de mellom 18 og 20 år.

Vi ønsker økt støtte til tannhelse for dem med svak økonomi og dårlig tannhelse. Vi vil fortsette arbeidet med å sørge for at flere skal få refusjon på tannhelseutgifter gjennom Folketrygden.

Styrket forebygging

God tannhelse henger nøye sammen med resten av folkehelsen, og det må derfor legges til rette for god kontakt mellom tannlegene og resten av helsetjenesten. 

Tannlidelser er, i likhet med øvrige helseproblemer, sosialt skjevt fordelt.

Finne en bærekraftig modell for støtte til tannhelse

Den store utfordringen er å lage en ordning med støtte til tannhelseutgifter som treffer de som har størst behov.

Det er i hovedsak to mulige løsninger: støtte basert på diagnoser og andre klart definerte kriterier, eller at man setter en maksgrense for hvor mye en person skal betale (såkalt egenandelstak).

Finansdepartementet har anslått at det norske folk i 2015 betalte omtrent 12,3 milliarder kroner til tannhelsetjenester i egenandel. Når mer av dette skal betales av Folketrygden, betyr det økte offentlige kostnader. 

Om for eksempel alle kostnader over 1000 kroner skal dekkes, vil det øke de offentlige kostnadene med 11,3 milliarder kroner. Dekker man utgiftene over 10 000 kroner, er anslaget at offentlige kostnader vil øke med 5,9 milliarder.

Med så store summer er det viktig at pengene går til de som trenger det mest. Med tanke på kostnadene er det uansett naturlig med en gradvis opptrapping av støtten.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Tannhelse og tannlegeutgifter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker