Studenter

Alle studenter skal kunne trives og lykkes i utdanningen. 

Vi gjør dette for studenter:

 • Vi har styrket studentøkonomien: Studenter har fått over 9000 kroner mer i studiestøtte. Fra 1. august 2024 øker vi studiestøtten igjen med 10 prosent. Årlig tilsvarer det til sammen omtrent 23 000 kroner.
 • Bygge 3000 nye studentboliger i året over hele landet.
 • Høyere utdanning i Norge skal være gratis.
 • Legge bedre til rette for heltidsstudenter og muligheten for differensiert finansiering for utdanning på deltid.
 • Gjøre det lettere å få barn i studietiden, blant annet med 12 måneders studiestøtte for studenter med barn.

Styrke studentøkonomien

Det er viktig at studenter over hele landet skal få en tilpasset og rimelig bolig i studietiden. Flere studentboliger vil også kunne bidra til å redusere presset på det private leiemarkedet for studenter. 

Vi vil:

 • Vi har gitt studenter over 9000 kroner mer i studiestøtte, og øker støtten igjen fra 1. august 2024 med 10 prosent.
 • For å få fart på boligbyggingen har regjeringen vedtatt å øke kostnadsrammen for hele landet til 1 450 000 kroner per hybelenhet.
 • Åpne for at studentsamskipnadene kan søke om midler til å rehabilitere gamle studentboliger.

Studenters psykisk helse

Mange studenter kjenner på ensomhet og opplever psykiske plager i studietiden. Utviklingen har gått i negativ retning.

Vi vil:

 • Ha et krafttak for unges psykisk helse: Vi skal styrke tilgangen til lavterskeltilbud i kommunene og til psykisk helsevern, og har et mål om å redusere barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager med 25 prosent i løpet av 10 år. Opptrappingsplanen for psykisk helse styrkes.

Utdanning over hele landet

Utdanning er nøkkelen for å videreutvikle et levedyktig og mangfoldig Norge.

Vi vil:

 • Opprette flere nye studieplasser over hele landet, særlig på områder som er strategisk viktig for norsk arbeidsliv, som lærerutdanning, helse- og sosialfagene, IKT, bærekraft, teknologi og realfag.
 • Ha en storsatsing på desentralisert utdanning, og er i gang med en reform for desentralisert utdanning der vi etablerer utdanningssenter i hele landet der universitetene og høyskolene ikke dekker det lokale og regionale behovet for utdanning.
 • Sikre god og tilgjengelig utdanning for folk.
 • Innføre lokale utdanningssentre i hele landet. Dagens studiesentre fungerer mange steder godt, i tett kontakt med arbeidsliv og andre utdanningsinstitusjoner. Nye utdanningssentre bør etableres der universitet og høgskoler ikke dekker det lokale og regionale behovet.

Fagskolene

Fagskolene skal gi solid høyere yrkesfaglig utdanning og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning.

Vi vil:

 • Opprette flere studieplasser på fagskolene. Vi har gitt fagskolene et betydelig løft i nye studieplasser, og sikret enda flere tilgang til utdanninger skreddersydd til arbeidsmarkedets behov. 
 • Satser på fagskolene i vår kompetansereform for arbeidslivet. Vi vil ha flere bransjeprogrammer og etter -og videreutdanningstilbud som tar i bruk fagskolenes kapasitet og kompetanse.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud som kan kombineres med jobb. Fagskoletilbud kan også mange steder inngå lokale utdanningssentre, som er regjeringens storsatsing der universiteter og høyskoler ikke dekker behovene for kompetanse. Slik vil vi gi etterspurt kompetanse til vanlige folk der de bor.
 • Opprette et nasjonalt studentombud for å hjelpe fagskolestudentene i vanskelige saker. Slik kan flere studenter få hjelpen de trenger og fullføre utdanningen sin.

Studiekvalitet og tilrettelegging

Arbeiderpartiet vil løfte studiekvaliteten gjennom bedre veiledning og oppfølging, mer praksis, bedre digitale løsninger og tilrettelegging ved behov.

Vi vil:

 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning.
 • Satse på fjernundervisning og modulbaserte utdanninger på nett, som kan tas i hele landet og kobles til kommunale praksisplasser, og som hovedregel er åpent for alle.
 • At studenter som er kroniske syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syke under studietiden skal ha tilgang på ordninger som bidrar til gode forutsetninger for gjennomført studie.
 • Gjøre det lettere å få barn i studietiden. Vi vil innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn, for at studentforeldre skal kunne ha sommerferie med barna sine. Vi vil sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon, og at studenter ikke skal miste foreldrestipend når ektefelle eller samboer tar ut foreldrepermisjon.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Studenter?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker