Rovdyr

Arbeiderpartiet vil balansere hensynet til rovdyr med hensynet til lokalbefolkning og næringsdrift.

Vår rovdyrpolitikk:

  • Både ha levedyktige rovviltstammer og aktivt beitebruk.
  • Prinsippet om en tydelig soneforvaltning av rovvilt skal legges til grunn i rovviltforvaltningen.
  • At rovdyr og beitedyr skal forvaltes så adskilt som mulig.
  • Presisere at det ved vurdering av uttak av rovvilt også skal legges vekt på om bestandsmål vedtatt i Stortinget er nådd. Dette kommer i tillegg til andre hensyn, som bestandens overlevelse og våre internasjonale forpliktelser.
  • At det skal være lav terskel for felling av rovvilt i beiteprioriterte områder, og det skal være høy terskel for uttak i rovviltprioriterte områder.
  • Ta hensyn til at det å leve med rovvilt tett innpå seg kan medføre en belastning for lokalsamfunnet.
  • At forvaltningen av rovvilt skal etterstrebe å skape tillit og respekt i befolkningen og søke å dempe konfliktnivået.
  • Legge til rette for dialog og lokal involvering både for forvaltningen og berørte interesser, slik at utfordringene enkelte opplever kan løses best mulig.
  • Videreføre en regional forvaltning innenfor rammene av en nasjonal rovviltpolitikk.

Arbeiderpartiet mener vi skal ta vare på rovdyr i norsk natur. Norge har et selvstendig ansvar for å sikre levedyktige rovviltbestander innenfor våre grenser. Rovdyr er en del av vår fauna som vi er forpliktet til å forvalte bærekraftig. 

Vi legger til grunn at rovvilt i Norge skal forvaltes i tråd med rovviltforlikene vedtatt i Stortinget og at forvaltningen av rovvilt gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak om bestandsmål, innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. 

Vi vet at det er store konflikter mellom beitenæringen og rovdyr. Derfor vil Arbeiderpartiet bidra til en løsning som er i tråd med den nødvendige balansegangen mellom ansvar for en bærekraftig rovviltbestand og andre hensyn, slik at konfliktnivået mellom de ulike interessene dempes og at vi kan forvalte ulv og annet rovvilt i tråd med våre forpliktelser.

Vårt mål å dempe et økende konfliktnivå samtidig som vi ivaretar vårt nasjonale ansvar om å opprettholde en bærekraftig ulvestamme i Norge. Forvaltningen av ulv og annet rovvilt i Norge, har de siste årene har vært forankret i brede forlik i Stortinget.

Bernkonvensjonens artikkel 2 om å bevare bestandene ut fra økologiske, vitenskapelige og kulturelle krav skal respekteres.

Ulv

­Arbeiderpartiet mener vi skal ta vare på ulv i norsk natur. Norge har et selvstendig ansvar for å sikre en levedyktig skandinavisk ulvebestand innenfor våre grenser. Vårt mål er å dempe et økende konfliktnivå samtidig som vi ivaretar vårt nasjonale ansvar om å opprettholde en bærekraftig ulvestamme i Norge.

Ulv utenfor ulvesonen som gjør skade skal tas raskt ut. Forvaltningen av ulv skal ikke være til hinder for en aktiv bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn. Ulv skal ha et sterkere vern i enn utenfor ulvesonen, men det skal fortsatt være rom for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter og fritids- og friluftsaktiviteter innenfor ulvesonen, på samme måte som i andre distrikter.

Bestandsmålene er et politisk vedtatt styrende verktøy for forvaltningen og skal sikre bærekraftig forvaltning av rovvilt i Norge. Hvis bestandsmålet er nådd og det ikke truer bestandens overlevelse, kan lisensfelling tillates.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Rovdyr?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker