NAV

NAV skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Dette vil vi med NAV:

  • Gjøre NAV mer tilgjengelig både fysisk og digitalt, og styrke førstelinjen i NAV slik at den enkelte saksbehandler bedre kan iverksette tiltak basert på brukerens behov.
  • Styrke arbeidslivskompetansen i NAV og NAVs rolle som arbeidsformidler. NAV skal komme i tettere kontakt med arbeidsmarkedet.
  • Sørge for en bedre samordning mellom NAVs ulike oppdrag som arbeidsformidler, trygdeyter og sosialhjelper.
  • Styrke inkluderingskompetansen både i tiltaksbedrifter og i NAV for å øke likestillingen og inkluderingen i arbeidslivet.
  • Legge mer vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.
  • Ha mindre detaljert styring fra sentralt hold og mer myndighet lokalt. 

Vi vil stille krav

Alle kan bidra. Alle har evner, ferdigheter og muligheter som er verdifulle. Men ikke alle har fått tatt dem i bruk, fordi de ikke har blitt utfordret eller blitt møtt med anerkjennelse eller forventninger. 

Vi vil stille krav om deltakelse og aktivitet ved offentlig bistand.    

Vi vil stille opp

Med Arbeiderpartiet i regjering har NAV fått styrket sine ressurser for å møte brukerne på en god måte og sikre at folk får den hjelpen de trenger. NAV-kontorene har også fått større mulighet til å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger.

Enkelte kan trenge rehabilitering, kvalifisering og tilrettelegging. Dette må skreddersys. 

Arbeidsgivere kan trenge veiledning om hvordan de kan tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det, for eksempel for uføre og andre med nedsatt funksjonsevne. 

Vi vil ha et serviceinnstilt NAV, som skal støtte og veilede når det er behov for det. De som ikke kan arbeide, skal være trygge på at de får den støtten de trenger og at de sikres tilgang til arenaer som gir fellesskap. 

Vi vil forene alle gode krefter

Frivillige krefter spiller en særlig viktig rolle som supplement til det offentlige velferds- og tjenestetilbud. 

Organisasjoner, ideelle virksomheter og sosiale entreprenører når ut til målgrupper som tradisjonelt ikke oppsøker NAV eller offentlig hjelp, eller som kan oppleve terskelen inn som for høy. Vi vil legge til rette for alle gode krefters bidrag.

Ungdom er en viktig målgruppe

Arbeiderpartiet har startet opp arbeidet med ungdomsgarantien som skal sikre flere dedikerte veiledere for å styrke oppfølgingen av ungdom som står utenfor arbeid og utdanning. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om NAV?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker