NAV

NAV skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet

Våre ønsker for NAV:

  • NAV skal komme i tettere kontakt med arbeidsmarkedet.
  • NAV skal selv gjennomføre en vesentlig del av tiltakene som innebærer oppfølging av brukere/arbeidsgivere i ordinært arbeidsliv.
  • Unge mennesker som ikke kan yte for fullt i arbeidslivet, skal møte et NAV med flere ansatte, som oppsøker og hjelper alle unge som trenger det.
  • Legge mer vekt på resultater for brukerne og mindre på telling av gjennomførte aktiviteter.
  • Ha mindre detaljert styring fra sentralt hold og mer myndighet lokalt. 

Vi vil stille krav 

Alle kan bidra. Alle har evner, ferdigheter og muligheter som er verdifulle. Men ikke alle har fått tatt dem i bruk, fordi de ikke har blitt utfordret eller møtt med anerkjennelse eller forventninger. 

Vi vil stille krav om deltakelse og øke bruken av aktivitetsplikt ved offentlig bistand.    

Vi vil stille opp

Enkelte kan trenge rehabilitering, kvalifisering og tilrettelegging. Dette må skreddersys. 

Arbeidsgivere kan trenge veiledning om hvordan de kan tilrettelegge for arbeidstakere som trenger det, for eksempel for uføre og andre med nedsatt funksjonsevne. 

Vi vil ha et serviceinnstilt NAV, som skal støtte og veilede når det er behov for det. De som ikke kan arbeide, skal være trygge på at de får den støtten de trenger og at de sikres tilgang til arenaer som gir fellesskap. 

Vi vil forene alle gode krefter

Frivillige krefter spiller en særlig viktig rolle som supplement til det offentlige velferds- og tjenestetilbud. 

Organisasjoner, ideelle virksomheter og sosiale entreprenører når ut til målgrupper som tradisjonelt ikke oppsøker NAV eller offentlig hjelp, eller som kan oppleve terskelen inn som for høy. Vi vil legge til rette for alle gode krefters bidrag.

Ungdom er en viktig målgruppe

Arbeiderpartiet foreslår et opplegg som fanger opp unge ledige. Alle under 30 år som møter NAV-systemet, skal treffe dedikerte ungdomskonsulenter med kompetanse på ungdommers behov og utfordringer på arbeidsmarkedet. 

Målet er at alle unge skal være ute i jobb eller utdanning innen tre til seks måneder. 

Ungdomskonsulentene skal ha ansvar for å følge opp ungdommene, legge til rette for individuelle løp, ha kortere saksbehandlingstid og gis større handlefrihet ved valg av tiltak – og bruk av skjønn.  

NAV Ung er en videreføring av ungdomsløftet som Arbeiderpartiet lanserte i sitt statsbudsjett for 2013.

Er du enig med Arbeiderpartiet om NAV?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker