Forsvaret

Arbeiderpartiet vil styrke Norges forsvarsevne og samfunnets motstandskraft.

Dette vil vi med forsvaret:

  • Gjennomføre en konkret og ambisiøs opptrappingsplan for å nå NATOs toprosentmål i løpet av 2024.
  • Gjennomgå og følge opp anbefalingene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen og gjennomføre den nødvendige styrkingen.
  • Fortsette med allmenn, kjønnsnøytral verneplikt, og rekruttere flere kvinner til Forsvaret.
  • Prioritere gode rammevilkår for forsvarsansatte og sikre at vernepliktige og ansatte møtes av inkluderende kultur uavhengig av kjønn og legning.
  • Hindre omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner.
  • Legge til rette for økte investeringer i forskning og utvikling for å stimulere til innovasjon og opprettholdelse av våre militær-teknologiske fortrinn.
  • Styrke rekrutteringen til forsvaret gjennom målrettede tiltak for å møte behovet for økt bemanning.
  • Gi våre veteraner støtten, rettighetene og anerkjennelsen de har krav på og fortjener.

Å sikre trygghet og frihet for folket er vår viktigste oppgave. Sikkerhet danner fundamentet alle andre samfunnsoppgaver hviler på. De siste årene har det sikkerhetspolitiske landskapet endret seg. Norge trenger et sterkt forsvar tilpasset den nye situasjonen, moderne utrustet og med høykompetent personell. Arbeiderpartiet har startet arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne og samfunnets motstandskraft. Vi skal sørge for at vi har et sterkt forsvar som vil ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier.

Forverret sikkerhetssituasjon

Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina har gjort det ettertrykkelig klart at vi har et naboland med få skrupler når det gjelder evne og vilje til maktbruk. Den folkerettsstridige invasjonen markerer et varig brudd med Vesten og har tydeliggjort trusselen Russland utgjør mot nabostater og våre allierte. Den forverrede sikkerhetssituasjonen nødvendiggjør et forsvarspolitisk taktskifte. Det betyr at vi må prioritere økte bevilgninger til Forsvaret, selv om det vil kunne ha innvirkning på andre satsningsområder. Vi må styrke Forsvarets evne til å håndheve norsk råderett i hele vårt territorium til lands og til havs.

NATO

I en stadig mer usikker verden, er det viktig at vi bidrar til økt samarbeid og styrket forsvarsevne. NATO er en hjørnestein for norsk sikkerhet, og russisk aggresjon har tydeliggjort betydningen av å være del av en sterk forsvarsallianse. Fellesskap forplikter, ikke minst i sikkerhetspolitikken. Arbeiderpartiet gikk derfor til valg på at vi ville slutte opp om NATOs toprosentmål. Regjeringens konkrete og ambisiøse forpliktelse til at Norge skal innfri NATOs toprosentmål i 2024 innebærer en historisk satsning på Norges forsvar.

Et sterkt forsvar

Arbeiderpartiet har gjennom historien vært opptatt av å modernisere og fornye det norske forsvaret. For oss er det viktig å ha et sterkt forsvar, som er tilstede i hele landet, som kan håndheve norsk suverenitet, ivareta våre allianseforpliktelser og bidra til stabilitet i våre nærområder. Utviklingen innen romvirksomhet knyttet til forsvaret er i rask utvikling. Norge har et viktig fortinn knyttet til kompetansemiljøet på dette i nord. Vi mener at forsvarets i størst mulig grad skal være likt organisert i fred, krise og krig. 

Nordområdene

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde, særlig løftet fram under den rødgrønne regjeringen. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen styrker vårt behov for å være aktivt tilstede i nord. Dette forutsetter at vi sørger for at forsvaret vårt har et sterkt tyngdepunkt i nord, inkludert viktige ledelsesfunksjoner. Beredskapen på politihelikopter må sees i sammenheng med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Vi bidrar til lavspenning i våre nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig og forutsigbart.

Digitalt forsvar

Norge er et langsstrakt land med store land- og havområder. Det gjør det enda viktigere å sikre at vi har et operativt og slagkraftig forsvar med god situasjonsforståelse. Da må vi i tillegg til å styrke land-, luft- og sjødomenene også videreutvikle våre kapasiteter i digitale rom og verdensrommet. 

Verden er inne i en teknologisk revolusjon med store konsekvenser for både vårt eget forsvar og trusselbildet vi står overfor. Norge utsettes allerede for daglige trusler i det digitale rom. Selvstyrte våpen, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen. 

For å kunne håndtere nye og mer sammensatte trusler trenger Norge et mer moderne utrustet forsvar med høykompetent personell.

Bemanning

Menneskene er Forsvarets viktigste kapasitet og ressurs. Det er viktig for Arbeiderpartiet at de forsvarsansatte har gode rammevilkår. Fagforeningene er viktige for å sikre medbestemmelse og gode beslutninger til det beste for både de ansatte og forsvaret. 

Arbeiderpartiet sier nei til omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. Samtidig trenger Forsvaret flere folk. De neste årene er det nødvendig med en betydelig bemanningsøkning i de operative avdelingene for å forbedre Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. 

Arbeiderpartiet ønsker et forsvar basert på verneplikten. For økt beredskap i hele landet vil Arbeiderpartiet styrke Heimvernet med bedre utstyr og mer øving. 

Vi skal anerkjenne våre veteraners innsats for landet i internasjonal tjeneste og sørge for god helsemessig og sosial oppfølging før, under og etter tjeneste.

Vår nasjonale forsvarsevne og allierte

Finsk og svensk NATO-medlemskap vil styrke alliansen og samtidig føre til et sterkere nordisk fotavtrykk i NATO. Et samlet Norden i alliansen vil også føre til en ny epoke i nordisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, muliggjøre et enda tettere forsvarssamarbeid, og heve terskelen for aggresjon på den skandinaviske halvøy.

For å sikre det faglige grunnlag for hvordan Norges forsvarsevne og samfunnets motstandskraft best kan økes, nedsatte regjeringen både en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Det vil være viktig å sørge for at forsvarssektoren får nødvendig forutsigbarhet til å kunne foreta kloke og ressurseffektive investeringer som sikrer balanse mellom ambisjoner, struktur og økonomi. 

For Arbeiderpartiet er det viktig å se sivil infrastruktur og samfunnssikkerhet i sammenheng med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. En utvidelse av NATO med Sverige og Finland, kan åpne for mer forflytning av allierte styrker og materiell mellom de nordiske landene. Derfor må vi sørge for at infrastrukturen vår er dimensjonert for å både yte og motta bistand fra våre NATO-partnere i nord. Dette gjelder både havner, bane og veier.

Norsk forsvarsindustri er av stor betydning for vår nasjonale forsvarsevne og for våre allierte nærmeste samarbeidspartnere. Norsk forsvarsindustri skaper i tillegg arbeidsplasser i hele landet, står for betydelige eksportinntekter, og bidrar til utvikling av avansert teknologi som også andre bransjer drar nytte av. Det er strategisk viktig med statlig eierskap i de store forsvarsbedriftene i Norge.

Veteraner

Vi vil sikre veteranenes rettigheter med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid.

Norge har hatt 120 000 menn og kvinner i utenlandsoppdrag siden andre verdenskrig. De aller fleste har fått verdifull erfaring fra denne deltakelsen, men noen sliter med fysiske og psykiske skader.

Personell i internasjonale operasjoner tjenestegjør på vegne av den norske stat. De gjør en svært viktig jobb under tøffe forhold, og det er samfunnets ansvar og plikt å gi disse den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Forsvaret?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker