Forsvaret

Arbeiderpartiet vil styrke forsvarsevnen, og sikre forutsigbarhet for Forsvaret

Dette vil vi med forsvaret:

  • Øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.
  • Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for antall ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd.
  • Fortsette moderniseringen av Forsvaret med relevante og gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt og i det digitale rom.
  • Investere i viktige kapasiteter som kampfly, ubåter og overvåkningsfly.
  • Styrke vår forsvarsevne i Nord-Norge. Vi vil beholde egne hær-helikoptre i Nord-Norge og både opprettholde og øke hærens bemanning i Indre Troms. 
  • Sørge for at Heimevernet og Sivilforsvaret tilføres mer ressurser til utstyr og trening.
  • Styrke forsvarssektorens innsats mot trusler fra det digitale rom og sørge for at Forsvaret kan rekruttere og beholde personell med digital kompetanse.
  • Legge til rette for et tettere samarbeid mellom Forsvaret og samfunnet for øvrig for å styrke både forsvarsevnen og vår totale samfunnsberedskap.
  • Ta bedre vare på våre veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende.

De siste årene har det sikkerhetspolitiske landskapet endret seg. Norge trenger et sterkt forsvar tilpasset den nye situasjonen, moderne utrustet og med høykompetent personell.

Forsvaret skal ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Da trenger og fortjener de forutsigbarhet og trygghet.

Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt. Det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss er i endring og har blitt mer uforutsigbart. Samtidig veves de nordiske landene stadig tettere sammen sikkerhetspolitisk. 


Digitalt forsvar

Verden er inne i en teknologisk revolusjon med store konsekvenser for både vårt eget forsvar og trusselbildet vi står overfor. Norge utsettes allerede for daglige trusler i det digitale rom. Selvstyrte våpen, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen. For å kunne håndtere nye og mer sammensatte trusler trenger Norge et sterkt forsvar, moderne utrustet og med høykompetent personell. 


Bemanning

Menneskene er Forsvarets viktigste kapasitet og ressurs. Det er viktig for Arbeiderpartiet at de forsvarsansatte har gode rammevilkår. Samtidig trenger Forsvaret flere folk. De neste årene er det nødvendig med en betydelig bemanningsøkning i de operative avdelingene for å forbedre Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. 


Privatisering av Forsvaret

Arbeiderpartiet sier nei til omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. På enkeltområder kan samarbeid med private aktører være fornuftig, forutsatt at det reelt spares penger, og at samarbeidet ivaretar Forsvarets behov for intern kompetanse og beredskapsevne, spesielt i krise og krig.


Langtidsplanen for forsvaret

Arbeiderpartiet har i enigheten om langtidsplanen for forsvaret, gitt vår tilslutning til grepene vi støtter og fått rettet opp noen av svakhetene i høyreregjeringens langtidsplan.

Arbeiderpartiet har vært opptatt av å styrke forsvarsevnen i Nord-Norge, få mer klarhet om Hæren og Heimevernets framtid og sikre at regningen for å styrke Forsvaret ikke blir skjøvet ut i tid.


Forsvarsplanen om Andøya

For Arbeiderpartiet har det vært veldig viktig å sikre støtte og kompensasjon til Andøya-samfunnet ved tap av arbeidsplasser og andre negative effekter. Storsamfunnet skal stille opp for Andøya.

Vi sikret derfor at forpliktelser i langtidsplanen om at regjeringen må ta et helhetlig ansvar for å ivareta Andøya-samfunnet gjennom at det må legges til rette for ekstraordinær statlig innsats og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer, for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya, slik at kommunen og regionen kan bygge opp en robust og variert næringstruktur.

Vi fikk også inn forpliktende formuleringer i langtidsplanen om at regjeringen må bidra til å legge til rette for en fremtidsrettet videreføring av virksomheten ved Andøya Test Center (ATC) blant annet ved å forlenge forsvarets rammeavtaler, og ved å legge klare føringer om videreføring av den sivile flyplassen.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Forsvaret?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker