Flom, ras og skred

Vi trenger et løft for å sikre oss mot flom, ras og skred.

Arbeiderpartiet vil dette på flom, ras og skred:

  • Satse mer på klimatilpasning for å møte ekstremvær og klimaendringer.
  • Gjennomføre et løft for å sikre fylkes- og riksveier mot flom og ras.
  • Styrke skredsikring i Nasjonal transportplan.

Klimaendringene får konsekvenser for veier og jernbane, og det må sikres mot flere og hyppigere ras. Det må utarbeides en helhetlig plan for dette arbeidet.

Arbeiderpartiet vil at det skal være trygt å kjøre på norske veier og vil sikre næringstrafikken fremkommelighet og gode kjøreforhold.

Vi er kritiske til at høyreregjeringen ikke prioriterer rassikring høyere. Skredsikring av riks- og fylkesveier var en av Arbeiderpartiets hovedprioriteringer i Nasjonal transportplan 2018-2029, og vi ønsker en styrking av dette området. 

Flom og overvann

Med klimaendringene blir flomdemping og evnen til å ta unna overvann stadig viktigere. Dette gjelder spesielt for byer, hvor store deler av arealet gjerne er bebygd med bolig- og næringsbygg, veier, parkeringsplasser osv. Tette overflater som ikke lar vannet nå det underliggende jordsmonnet, men sender det videre langs overflaten, øker faren for flomdannelse. I tillegg tar overflatevannet opp forurensing fra gatene. 

God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidas klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn. 

I dette arbeidet har kommunene et særlig stort ansvar med å tilpasse og forebygge kommunen mot klimaendringer. Arealforandringer, nedbygging av verdifulle naturområder og avskoging påvirker klimaet og har konsekvenser for både naturen og menneskene. Å øke arealet av overflater som lar vann sive igjennom og ned til jorda, øker byens evne til å behandle nedbørsmengder som ellers ville resultert i flom og materielle skader. Trær forsinker vannet ved å fungere som en hindring, og på den måten begrenses hastigheten og dermed flomeffekten. Plener og andre grønne, åpne områder gir vann adgang til det underliggende jordsmonnet, hvor det absorberes og avlaster avløpssystemer.  

Er du enig med Arbeiderpartiet om Flom, ras og skred?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker