Fastlege

Arbeiderpartiet vil redde fastlegeordningen, som gir alle en personlig lege.

Aps løsninger for fastlegeordningen:

 • Styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, blant annet gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler.
 • Korte ned listelengden til fastlegene, blant annet ved å bevilge mer penger til ny tilskuddsordning for legevakt, og øke basistilskuddet per innbygger.
 • Bevilge mer penger til Allmennleger i spesialisering (ALIS).
 • Innføre ordninger som gjør det lettere for fastlegene å styrke sin kompetanse, som for eksempel praksiskompensasjon ved kompetanseheving.
 • Sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og utrede løsninger som hensyntar fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret og på legevakt.
 • Øke antall studieplasser ved landets utdanningsinstitusjoner for profesjonsstudiet medisin.
 • Sikre at det er gratis for ungdom å gå til fastlegen ut kalenderåret man fyller 18 år.

Grunnmuren i vår felles helsetjeneste

Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste, der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet, eller tykkelsen på lommeboka. Fastlegene er helsetjenestens førstelinje, som folk flest møter. De sender folk til rett oppfølging, enten i NAV-systemet eller til spesialisert behandling. Fastlegene hjelper i tillegg folk å leve med kronisk sykdom.

Fastlegeordningen behandler størstedelen av norske pasienter, men koster bare en tiendedel av helsebudsjettet. Ordningen er kostnadseffektiv, i tillegg til at den bidrar til lik tilgang til tjenestene. Derfor er det alvorlig at fastlegeordningen nå er i krise. Langt over halvparten av landets kommuner sliter med rekrutteringen, og dette tallet har økt drastisk også de senere årene. Distriktskommunene er hardest rammet, men også en del storbyer sliter. For få nyutdannede leger vurderer å bli fastleger, og for mange eksisterende fastleger vurderer å slutte. En overbelastningskrise og en rekrutteringskrise rammer på én og samme tid den ordningen som er helt avgjørende for at helsetjenesten og velferdsstaten skal fungere. Vi ser at kommersielle aktører benytter situasjonen til å skalere opp virksomheten.

For det første har vi sett en storstilt oppgaveoverføring til fastlegene. De forventes å gjøre mer og dokumentere mer enn de gjorde tidligere. Overføring av oppgaver fra sykehusene til fastlegene har vært ønskelig, men har ikke vært ledsaget av mer ressurser. Det har også gitt fastlegene oppgaver som strengt tatt ikke burde ligget hos dem, som for eksempel ansvaret for fraværsmeldinger for elever i skolen. 

For det andre ser vi at det mangler unge leger i ordningen. Det utdannes ikke nok allmennleger, det er for få turnusstillinger og for få plasser på medisinstudiet. Men også nyutdannede leger vegrer seg for å gjøre den store investeringen det er å kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel. Når de i tillegg mangler støtte for å ta den nødvendige spesialiseringen i allmennmedisin, kan veien til å bli fastlege være for krevende.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Fremmet forslag i Stortinget om å bedre rekrutteringen av fastleger. Et flertall bestående av Høyre, FrP og Venstre stemte mot.

 • 2012

  I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift som presiserer hvilke kvalitets- og funksjonskrav samfunnet stiller til fastlegene. Fastlegeforskriften stiller også krav til fastlegenes tilgjengelighet, og gir fastlegen et tydeligere ansvar for å tilby forebyggende tiltak til personer som har påvist risiko for å utvikle sykdom eller funksjonssvikt.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fastlege?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker