Fastlege

Trygghet for legehjelp

Dette er vår politikk angående fastleger:

Fastlegene er helsetjenestens grunnmur

Fastlegene er helsetjenestens førstelinje, som folk flest møter. De sender folk til rett oppfølging, enten i NAV-systemet eller til spesialisert behandling. Fastlegene hjelper i tillegg folk å leve med kronisk sykdom. Fastlegeordningen er en vellykket ordning som Arbeiderpartiet ønsker å videreutvikle.

Et eksempel på videreutvikling er å gjøre fastlege gratis for 16- og 17-åringer. Andre viktige momenter er et bedre takstsystem som vektlegger forebygging, tiltak som får ned listelengden og rekrutteringstiltak som vil gjøre at flere unge leger velger å bli fastlege.

Høyreregjeringen har ikke tatt grep for å følge opp utviklingen i fastlegeordningen. Halvpartene av landets kommuner har i 2018 problemer med å rekruttere fastleger. Da vi i 2017 forsøkte å få med oss høyreregjeringen på at ordningen var under press, ville de ikke høre. Det haster nå å sikre rekrutteringen til, og organiseringen av, fastlegeordningen.

Godt fastlegetilbud over hele landet

Arbeiderpartiet tok initiativ til, og har drevet fram fastlegeordningen.

Hovedgrunnen for fastlegereformen var at befolkningen skulle ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg, og at helsepersonell og det offentlige skulle ta ansvar for at pasienten får gode helsetjenester til rett tid.

Vi skal ha et godt fastlegetilbud over hele landet. Ved alvorlig sykdom skal det gis øyeblikkelig hjelp til alle døgnets tider. Samhandlingsreformen forutsetter et godt samspill mellom fastlegene, legevakt og sykehus.

Samhandlingsreformen, der fastlegene har en viktig rolle, trådte i kraft i 2012, men sittende regjering har hatt ansvar for å drive den videre frem.

Fastlegenes deltagelse i legevaktsarbeidet er viktig. Det er i dag en stor variasjon i kvaliteten på legevaktene i Norge. Arbeiderpartiet vil ha en politisk diskusjon om utviklingen av gode legevakter, og gode pasientforløp i akutte situasjoner.

Dette har vi gjort:

  • 2017

    Fremmet forslag i Stortinget om å bedre rekrutteringen av fastleger. Et flertall bestående av Høyre, FrP og Venstre stemte mot.

  • 2012

    I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift som presiserer hvilke kvalitets- og funksjonskrav samfunnet stiller til fastlegene. Fastlegeforskriften stiller også krav til fastlegenes tilgjengelighet, og gir fastlegen et tydeligere ansvar for å tilby forebyggende tiltak til personer som har påvist risiko for å utvikle sykdom eller funksjonssvikt.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fastlege?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!