Fastlege

Trygghet for legehjelp

Dette er vår politikk angående fastleger:

  • Vi vil gjennomgå organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen.
  • Vi ønsker å prioritere utdanningsstillinger og sikre god rekruttering av fastleger i hele landet.

Lett tilgjengelig helsehjelp

Fastlegene utgjør en viktig og helt sentral del av norsk primærhelsetjeneste. Fastlegene gjør helsehjelp lett tilgjengelig for folk, og sikrer kontinuitet i tjenesten til befolkningen. Fastlegeordningen er en vellykket ordning som Arbeiderpartiet vil videreføre og videreutvikle. Og vi må ta grep nå. Før det er for sent.

Fastlegenes deltagelse i legevaktsarbeidet er viktig. Det er i dag en stor variasjon i kvaliteten på legevaktene i Norge. Arbeiderpartiet vil ha en politisk diskusjon om utviklingen av gode legevakter, og gode pasientforløp i akutte situasjoner.

Bakgrunn

Arbeiderpartiet tok initiativ til, og har drevet fram fastlegeordningen.

Hovedgrunnen for fastlegereformen var at befolkningen skulle ha trygghet for legehjelp når behovet melder seg, og at helsepersonell og det offentlige skulle ta ansvar for at pasienten får gode helsetjenester til rett tid.

Vi skal ha et godt fastlegetilbud over hele landet. Ved alvorlig sykdom skal det gis øyeblikkelig hjelp til alle døgnets tider. Samhandlingsreformen forutsetter et godt samspill mellom fastlegene, legevakt og sykehus.

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, og sittende regjering har hatt et stort ansvar for å drive den videre frem. Det har vi ikke sett i denne stortingsperioden.

Fastlegeforskrift

I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift som presiserer hvilke kvalitets- og funksjonskrav samfunnet stiller til fastlegene. Denne stiller også krav til fastlegenes tilgjengelighet.

Fastlegen har også fått et tydeligere ansvar for å tilby forebyggende tiltak til personer som har påvist risiko for å utvikle sykdom eller funksjonssvikt.

Dette har vi gjort:

  • 2012

    I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fastlege?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!