Fastlege

Arbeiderpartiet vil fastlegeordningen skal være der for alle, uavhengig av hvor du bor og hvor mye penger du har.

Våre løsninger for fastlegeordningen:

 • Ha stabil legedekning i hele landet.
 • Sikre en god legevakttjeneste i hele landet. Vi vil se på løsninger som tar hensyn til fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret og på legevakt.
 • Det skal være gratis for ungdom å gå til fastlegen ut kalenderåret de fyller 18 år.
 • Sikre rekruttering av fastleger. Vi har økt antallet studieplasser ved landets utdanningsinstitusjoner for profesjonsstudiet medisin.
 • Redusere fastlegens arbeidsbelastning, gjennom bedre oppgavedeling, slik at legene får mer tid til kjerneoppgaver og kan bruke mindre tid på drift og administrasjon. 
 • Sammen med partene i arbeidslivet skal vi følge fastlegeutvalgets anbefalinger og vurdere om det skal bli lettere å være syk fra jobb uten å trenge sykemelding.
 • Holde egenandeler på et lavt nivå.
 • Fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.
 • Bevilget mer penger til utdanningsløpet Allmennleger i spesialisering (ALIS).

Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste

Fastlegeordningen er der alle skal få hjelp, uavhengig av hvor de bor i landet, eller størrelsen på lommeboka. Fastlegene er helsetjenestens førstelinje, de er den som folk flest møter. Fastlegene sender folk til rett oppfølging, enten til spesialisert behandling eller i NAV-systemet, og hjelper folk som lever med kronisk sykdom.

Fastlegeordningen behandler størstedelen av norske pasienter, men koster bare en tiendedel av helsebudsjettet. Ordningen er kostnadseffektiv, i tillegg til at den bidrar til lik tilgang til tjenestene. Derfor er det alvorlig at fastlegeordningen nå er under press. 

Langt over halvparten av landets kommuner sliter med rekrutteringen, og dette tallet har økt drastisk også de senere årene. Distriktskommunene er hardest rammet, men også en del storbyer sliter. For få nyutdannede leger vurderer å bli fastleger, og for mange eksisterende fastleger vurderer å slutte.

Vi ser også at kommersielle aktører benytter situasjonen til å skalere opp virksomheten.

Hva er årsaken til at fastlegeordningen er under press?

En kombinasjon av økt oppgavetilfang, en aldrende befolkning med mer krevende og sammensatte behov i tillegg til ønske om arbeidsforhold som i større grad lar seg kombinere med fritid og familieliv, antas å være årsaker til at fastlegeordningen er under press.

De siste årene har fastlegene fått stadig flere oppgaver. De forventes å gjøre mer og dokumentere mer enn de gjorde tidligere. Overføring av oppgaver fra sykehusene til fastlegene har vært ønskelig, men har ikke vært ledsaget av mer ressurser. Det har også gitt fastlegene oppgaver som strengt tatt ikke burde ligget hos dem, som for eksempel ansvaret for fraværsmeldinger for elever i skolen. 

Vi ser også at det mangler unge leger i ordningen. Det utdannes ikke nok allmennleger, det er for få turnusstillinger og for få plasser på medisinstudiet. Men også nyutdannede leger vegrer seg for å gjøre den store investeringen det er å kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel. Når de i tillegg mangler støtte for å ta den nødvendige spesialiseringen i allmennmedisin, kan veien til å bli fastlege være for krevende.

Hvordan løser vi utfordringene med fastlegeordningen?

Arbeiderpartiet gikk til valg på å ta skikkelige grep for å løse utfordringene fastlegeordningen står overfor. Dette arbeidet er vi godt i gang med og vi skal fortsette å styrke ordningen slik at den forblir levedyktig og bærekraftig også i tiårene som kommer.

På vår vakt har fastlegeordningen blitt styrket med nesten 1 milliard kroner. Basistilskuddet er gjort pasienttilpasset, noe som gjør at leger får mer tid til de pasientene som har størst behov. Vi har i tillegg styrket ordningen Allmennleger i spesialisering (ALIS) for å bedre rekrutteringen til yrket, og antallet studieplasser i medisin er økt. Dette er den største satsingen på ordningen siden den kom i 2001.

Vi fortsetter å jobbe med hvordan fastlegenes kompetanse og kapasitet kan utnyttes best mulig. Vi vil bruke finansieringsordningene for å bidra til økt administrasjonskompetanse på fastlegekontorer for å frigjøre kapasitet hos den enkelte lege. I tillegg vil vi gjøre de ulike takstene profesjonsnøytrale. På denne måten kan annet personell avlaste fastlegene og pasientene få et enda bedre tilbud.

Dette har vi gjort:

 • 2023

  Vi har styrket fastlegeordningen med nesten én milliard millioner kroner. Dette er den største satsingen på ordningen siden den kom i 2001, og et helt nødvendig grep for å ruste fastlegene våre for utfordringene de står overfor.

 • 2023

  Gjort basistilskuddet pasienttilpasset, slik at fastleger med de lengste listene får mer tid til pasienter med størst behov.

 • 2023

  ALIS-ordningen er styrket med 200 millioner kroner for å øke rekrutteringen til allmennlegeyrket, og antallet studieplasser i medisin er økt.

 • 2017

  Fremmet forslag i Stortinget om å bedre rekrutteringen av fastleger. Et flertall bestående av Høyre, FrP og Venstre stemte mot.

 • 2012

  I 2012 fremmet vi en ny Fastlegeforskrift som presiserer hvilke kvalitets- og funksjonskrav samfunnet stiller til fastlegene. Fastlegeforskriften stiller også krav til fastlegenes tilgjengelighet, og gir fastlegen et tydeligere ansvar for å tilby forebyggende tiltak til personer som har påvist risiko for å utvikle sykdom eller funksjonssvikt.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fastlege?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker