Fagskole

Fagskoleutdanningene skal gi solid, høyere yrkesfaglig kompetanse, basert på arbeidslivets behov. 

Slik vil vi bedre fagskolen:

 • Opprette 1000 nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.
 • Synliggjøre og styrke fagskolen som grunnlag for en attraktiv karrierevei for alle elever som fullfører videregående skole eller har tilsvarende realkompetanse.
 • Starte en strukturgjennomgang av fagskolesektoren for å sikre god kvalitet og relevans i tilbudene.
 • Finansiering av fagskolene må stå i forhold til de ulike studietilbudene.
 • Utvikle flere innovative læringsmodeller i samarbeid med arbeidslivet.
 • Innføre studiepoeng på fagskolene slik at overganger mellom ulike nivåer i utdanningssystemet kan skje på en mer smidig måte.
 • Innføre et nasjonalt opptakssystem for fagskoleutdanninger og legge frem en opptrappingsplan for nye studieplasser i tråd med arbeidslivets behov.
 • Utvikle gode systemer som kan utvikle og anerkjenne god undervisningskompetanse.
 • Bedre fagskolestudentenes rettigheter og gi mulighet til å søke medlemskap i studentsamskipnadene.
 • Gi tilleggspoeng for fagskoleutdanning ved opptak til universiteter og høyskoler.
 • Sikre at fagskolene tilbyr solide, kvalitetssikrede yrkesutdanninger av høy kvalitet og kan levere etterspurt kompetanse til arbeidslivet.

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er en liten, men viktig del av norsk utdanningssystem ettersom den utdanner spesialiserte yrkesutøvere med høy kompetanse til mange bransjer. Det er et stort behov for personer med fagskoleutdanning, men i dag er det få personer som tar denne utdanningen.

Norge trenger flere fagarbeidere og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. SSBs framskrivninger av kompetansebehov viser at vi vil få en mangel på fagarbeidere, estimert til et underskudd i 2030 på 134 000 fagarbeidere. Det er derfor er behov for å øke utdanningskapasiteten betydelig i årene fremover

Det er derfor viktig å styrke fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning og ivareta og videreutvikle fagskolenes egenart.

Samfunnet har et stort behov for den kompetansen fagskolene tilbyr. Det er derfor viktig med en videreutvikling og opptrapping av fagskolesektoren. Vi trenger ikke vente for å vite at Norge trenger kompetansen som fagskolene tilbyr. Vi har over flere år foreslått en opptrappingsplan mot 1 000 nye fagskoleplasser årlig i våre alternative budsjetter. Vi har også satt av midler til etter- og videreutdanning av fagskolelærere.

Dette skiller oss fra høyreregjeringen

 • Studieplasser

  I en tid med høy arbeidsledighet, spesielt blant unge, er det nødvendig med en opptrappingsplan for flere studieplasser hos fagskolene

  Arbeiderpartiet mener at en større del av utdanningsveksten i årene fremover skal komme på fagskolene, og har også foreslått hele 1000 nye studieplasser i våre alternative budsjetter

  Høyreregjeringen og støttepartiene stemt ned dette forslaget gang etter gang, og det har ikke kommet én eneste ny studieplass til fagskolene i hele perioden FrP og Høyre har styrt. 

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Stoltenberg II regjeringen utarbeidet en tilstandsrapport for fagskolene. Dette var et viktig bidrag for å tette kunnskapshull og gi fagskolesektoren økt synlighet. Vi startet og finansiert kandidatundersøkelser for å få kunnskap om arbeidsmarkedet og studentenes vurderinger av utdanningen de har tatt. Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) ble startet opp, og har blitt en viktig aktør for å sikre fagskolestudentenes faglige og politiske interesser. Nasjonalt fagskoleråd ble etablert for å øke nærhet mellom dep. og sektoren og samarbeidet mellom arbeidslivet, fagskolene og myndighetene. Grundt-utvalget ble nedsatt for å gjennomgå fagskolesektoren. Vi mente at mer og bedre kunnskap ville gi et bedre grunnlag for å videreutvikle fagskolene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fagskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker