Fagskole

Arbeiderpartiet vil ha flere stolte fagarbeidere, og flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Derfor satser vi på kvalitet og flere studieplasser i fagskolene.

Arbeiderpartiet vil:

 • Gi flere muligheten til å ta en fagskoleutdanning ved å opprette flere studieplasser. Vi vil gjennomføre en forpliktende opptrappingsplan med 1000 nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov. Studieplassene skal komme der næringslivet og kommunene har særlig behov for kompetanse, som industri, helse, maritim, bygg og landbruk.
 • Satser på fagskolene i vår kompetansereform for arbeidslivet. Fagskolene gir kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i arbeidslivet. Vi vil ha flere bransjeprogrammer og etter -og videreutdanningstilbud som tar i bruk fagskolenes kapasitet og kompetanse.
 • Jobbe for flere desentraliserte fagskoletilbud over hele landet som kan kombineres med jobb. Vi vil også gjennomføre en storsatsing på lokale utdanningssentre der universiteter og høyskoler ikke dekker behovene for kompetanse, og her kan også fagskoletilbud inngå. Slik vil vi gi etterspurt kompetanse til vanlige folk der de bor.
 • Gjøre fagskoler til en mer attraktiv karrierevei ved å øke kunnskapen om fagskolesektoren på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Legge til rette for mer internasjonalisering og utveksling i fagskolesektoren.
 • Satse mer på fagskoler av anerkjent og god kvalitet, men ikke gi statsstøtte til for eksempel fagskoler innen astrologi. Vi mener at fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper.
 • Opprette et nasjonalt studentombud for å hjelpe fagskolestudentene i vanskelige saker.

Fagskoleutdanning

Fagskolene skal gi solid høyere yrkesfaglig utdanning og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Fagskolene er arbeidslivets utdanning, de er tett på behovene og gir gode kvalifikasjoner som raskt kan tas i bruk i industrien. Men for få fagskoleplasser og for lite satsing på kvalitet fører til at Norge ikke dekker arbeidslivets behov for kompetanse. Det kan føre til tapt konkurransekraft, dårligere velferdstjenester og mindre innovasjon i næringslivet. 

Det blir stadig vanskeligere å få jobb uten formell utdanning, og Norge trenger flere stolte fagarbeidere og flere karriereveier for de mange med yrkesfaglig bakgrunn. Arbeiderpartiet vil gi fagskolene en viktigere rolle i den livslange læringen i tett samarbeid med partene i arbeidslivet.

Dette skiller oss fra Høyre-FrP-Venstre-regjeringen

 • Studieplasser

  I en tid med høy arbeidsledighet, spesielt blant unge, er det nødvendig med en opptrappingsplan for flere studieplasser hos fagskolene

  Arbeiderpartiet mener at en større del av utdanningsveksten i årene fremover skal komme på fagskolene, og har også foreslått hele 1000 nye studieplasser i våre alternative budsjetter

  Høyre-FrP-Venstre-regjeringen og støttepartiene stemt ned dette forslaget gang etter gang, og det har ikke kommet én eneste ny studieplass til fagskolene i hele perioden FrP og Høyre har styrt. 

Dette har vi gjort:

 • 2005 - 2013

  Stoltenberg II regjeringen utarbeidet en tilstandsrapport for fagskolene. Dette var et viktig bidrag for å tette kunnskapshull og gi fagskolesektoren økt synlighet. Vi startet og finansiert kandidatundersøkelser for å få kunnskap om arbeidsmarkedet og studentenes vurderinger av utdanningen de har tatt. Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF) ble startet opp, og har blitt en viktig aktør for å sikre fagskolestudentenes faglige og politiske interesser. Nasjonalt fagskoleråd ble etablert for å øke nærhet mellom dep. og sektoren og samarbeidet mellom arbeidslivet, fagskolene og myndighetene. Grundt-utvalget ble nedsatt for å gjennomgå fagskolesektoren. Vi mente at mer og bedre kunnskap ville gi et bedre grunnlag for å videreutvikle fagskolene.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Fagskole?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker