Bompenger og veiprising

Arbeiderpartiet vil fjerne dagens bompenger og erstatte dem med rettferdig veiprising.

Vi vil dette med bompenger/veiprising:

  • Erstatte bompenger med rettferdig veiprising. Veiprising kan baseres på hvor langt, når på døgnet og hvor du kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser.
  • At bilistene er med på å betale slik at veier og kollektivtilbud kan bygges ut og forbedres raskere enn hva som ellers ville vært mulig, og at klimautslipp og forurensing fra biltrafikken reduseres.
  • At staten bør dekke enda mer av kollektivutbyggingen i de fire store byområdene. Vi vil øke bidraget til opptil 70 prosent.

Frustrasjon mot bompenger

Vi forstår at folk blir frustrerte når bompengene øker på toppen av at høyreregjeringen har gitt folk med lavest inntekt dårligere råd gjennom dyrere barnehage, strøm, pendling, og kutt i arbeidsavklaringspengene. 

Samtidig som dette skjer har høyreregjeringen kuttet over 8 milliarder i skattene til dem med mest. At bompengene rammer urettferdig er et resultat av høyreregjeringens urettferdige fordelingspolitikk. 

Veiprising

Arbeiderpartiet vil jobbe for en ordning med rettferdig veiprising som erstatning for bompengeordningen. GPS-teknologien har gjort tiden moden for å starte utprøving.

Med veiprising er det mulig å regulere trafikken gjennom at trafikantene betaler for å benytte bestemte deler av veinettet til bestemte tider. Inntektene kan gå til vei, kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak i området det kjøres i.

Hvorfor erstatte bompenger med veiprising?

Arbeiderpartiet er for at bilistene er med på å betale for veiutbygging og bedre kollektivtilbud. Men bompenger slår ulikt ut for ulike bilister. Noen betaler mye, mens andre betaler ingenting. Særlig i byområdene er bompengene nå på et nivå som slår sosialt skjevt ut. Dette er et sosialt problem vi vil løse. Vi vil unngå at enkeltpersoner får urettferdig høye kostnader bare fordi de for eksempel bor på «feil side» av bommen, eller får barnehageplass på andre siden av byen.  

Arbeiderpartiet er for et nytt og rettferdig system som fordeler kostnadene mellom alle som bruker veien, ikke bare de som tilfeldigvis passerer en bom. Vi er også for at de som kjører elbil skal være med på spleiselaget. 

Lokal tilslutning

Ingen bompengeprosjekter gjennomføres uten at det er lokal tilslutning i form av kommunestyrevedtak og fylkestingsvedtak. Endelig beslutning skjer i Stortinget.   

Pengene samles inn fra bilister ved hver passering og administreres av et bompengeselskap.  

Brukerfinanisering av vei handler også om trygg økonomisk styring

Bedre veier og god kollektivtrafikk er i seg selv viktig både for folk flest og for næringslivet. Men det er også en del av Arbeiderpartiets garanti om trygg økonomisk styring. 

Bruker vi for mye penger over statsbudsjettet, rammer vi nemlig det konkurranseutsatte næringslivet med stigende rente og kronekurs. Det er derfor man ikke kan innfri alle krav om veiutbygging, rassikring, tunneler, bruer, gang- og sykkelstier, dobbeltspor, havner, farleder osv. over ett eller to statsbudsjett.  

Når dette delvis finansieres med brukerbetaling er det altså en raskere måte å få gjennomført viktige prosjekter på, samtidig som vi sikrer næringsliv og arbeidsplasser.

Bompenger og FrP

Før valget i 2013, lovte FrP at samferdselsbevilgningene skulle bli dobbelt så høye som de har blitt, samtidig som alle bomstasjoner skulle fjernes. Det siste skulle ikke være forhandlingstema, Bompenger var tvert i mot forutsetning for FrPs regjeringsdeltakelse.  

I stedet satte regjeringen, der FrP hadde både finansminister og samferdselsminister, tidenes bompengerekord med innkreving av 29,6 millioner kroner hver dag (TV2 16. oktober 2018).

Det er snakk om et gigantisk løftebrudd fra FrP, på noe som er svært viktig for mange av deres velgere. Det er viktig også for mange av Arbeiderpartiets velgere, men i motsetning til FrP er vi ærlige på nødvendigheten av at de som bruker veien også må betale noe for det.

Dette har vi gjort:

  • 2018 - 2019

    Fremmet forslag om å å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter. Forslaget ble nedstemt av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Er du enig med Arbeiderpartiet om Bompenger og veiprising?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker