Barnevern

Barn som sviktes av sine nærmeste skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for dem.

Dette vil vi gjøre med barnevernet:

 • Vi har startet arbeidet med en kvalitetsreform for barnevernet, som sikrer alle barn tidlig og kvalitetsmessig god hjelp, og god omsorg og beskyttelse når det trengs.
 • Gjennomføre en tillitsreform i barnevernet.
 • Sikre at barneverntjenesten tar i bruk et bredt spekter av virkemidler, samarbeider på tvers av fagområder og har tilstrekkelig kompetanse og nok ansatte til å løse oppgavene.
 • Kommersielt barnevern bør utfases. Hvert barn og familie er unike, og barnevern er ikke egnet for stykkpris, anbud, kommersiell drift og fortjenestemotiver.
 • Vi vil utvide ettervernet frem til fylte 25 år.
 • Vi vil ha god kommuneøkonomi sammen med øremerking av flere stillinger i det kommunale barnevernet, for å sikre lavterskeltilbud og et faglig sterkt barnevern i kommunene.
 • Sikre at en helhetlig vurdering av barns situasjon inkluderer helsekartlegging.                                                                                    
 • Styrke og innføre ordninger med brukermedvirkning i alle ledd.
 • Sørge for at tjenestene til barn, unge og familier er samlokaliserte lavterskeltiltak og har tverrfaglig kompetanse.
 • Sikre at tilbud om faglig veiledning og etterutdanning er tilgjengelig for alle ansatte.
 • Sikre at informasjon om utsatte barn overføres mellom barnevern ved flytting mellom kommuner.
 • Sikre at kommunene samordner egne tiltak for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn, og inkluderer tiltak i ideell regi.

Hvorfor kvalitetsreform i barnevernet?

Kritiske rapporter, offentlige utredninger, Helsetilsynet og Riksrevisjonen har de senere år påvist alvorlig svikt i barnevernet. Dette viser at barns beste ikke tas med tilstrekkelig alvor. Ansattes organisasjoner og kampanjen #heiErna har vist til stor gjennomtrekk blant ansatte, og behov for flere til å ta seg av stadig flere utsatte barn og forhold med stadig større alvor. Både rettssikkerhet og tillit er utfordret.  

Private kommersielle tilbydere og anbud har fått en stadig større del av virksomheten i barnevernet. Ideelle virksomheter presses ut, og samspillet og fleksibiliteten rundt det enkelte barn og familie forvitrer. Dagens barnevern er i det hele tatt for fragmentert. Samarbeidet på tvers av etater er ikke godt nok, og privatisering og oppstykking gjør at ansvar pulveriseres og blir uklart. De som betaler prisen, er barn, unge og deres familier.

Målet er et barnevern med høy tillit i befolkningen, og der alle barn skal være sikra tidlig hjelp og kvalitetsmessig god omsorg og beskyttelse når det trengs. Barnevernet møter de mest sårbare barna og familiene i samfunnet, og de ansatte gjør en formidabel jobb. Forebygging krever klokt og godt samarbeid med barnehage, skole, helsesykepleiertjenesten og fastlege. Hjelpetiltak hjemme kan bidra til å hindre alvorlige barnevernssaker. Barns beste må trumfe taushetsbestemmelser, og ansatte som jobber med barn må overholde meldeplikten.

Et godt og framtidsrettet barnevern trenger forskning og metodeutvikling. Vi trenger også flere ansatte med høy barnefaglig og flerkulturell kompetanse. Erfaringene til tidligere barnevernsbarn må benyttes.

For å sikre flere, varige nye gode hjem for barn som trenger det, kreves det bedre vilkår for fosterforeldre. Trygghet i hverdagen er avgjørende for både voksne og barn.

Fredag 1. februar 2019 la vi frem våre forslag for et kvalitetsløft i barnevernet. I filmen over kan du se partileder Jonas Gahr Støre innlede, stortingsrepresentant Kari Henriksen presentere forslagene samt en panelsamtale med Kristine Foss (Pressens offentlighetsutvalg), Ingrid Lauvås (Advokatforeningen), Vilde Adolfsen (Landsforeningen for barnevernsbarn), Mona Sandbæk, (Tidligere professor i sosialt arbeid ved OsloMet og forsker ved NOVA) og Christian Wiik Kynsveen (FO).

Tillit og kompetanse

Det er helt avgjørende at barnevernet har høy tillit i hele befolkningen. Barnevernet er et av de mest kompliserte sosiale feltene i samfunnet, og skal løse et bredt spekter av oppgaver på flere fagområder og ofte over lang tid. Det krever ansatte med rett kompetanse og en organisering som sikrer faglighet og nærhet til både barna og familiene. 

Vi vil heve kompetansen til de ansatte og gi bedre faglige verktøy i arbeidet med utsatte barn og familier. En god utdanning og god ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Det er behov for en vurdering av om dagens grunn- og videreutdanninger er tilstrekkelige for å møte barnevernets behov for kompetanse.

Offentlig ansvar

Barnevernet skal være et offentlig ansvar. Der det offentlige må kjøpe tjenester, skal ideelle organisasjoner som hovedregel prioriteres framfor kommersielle. Det skal stilles krav til kvalitet og kompetanse. Ideelle aktører skal gis forutsigbarhet gjennom langsiktige kontrakter. Vi vil bygge opp kompetansen i Bufetat og kommunene slik at de selv kan utføre flere av de nødvendige tiltakene.

Arbeiderpartiet foreslo våren 2018 å utfase kommersielle barnevernsinstitusjoner, til fordel for en gradvis opptrapping av offentlige og ideelt drevne institusjoner.   Videre å få utredet hvordan kommersielle aktører kan fases ut av barnevernet for øvrig, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.  Vi fikk ikke flertall for forslagene som sådan, men med 51 mot 46 stemmer vedtok Stortinget å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

Dette har vi gjort:

 • 2011

  Stoltenberg-regjeringen lanserte «Barnevern-løftet», som har gitt 920 stillinger i det kommunale barnevernet

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnevern?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker