Barnevern

Barn som sviktes av sine nærmeste skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for dem

Dette vil vi gjøre med barnevernet:

  • Gjennomføre en kvalitetsreform i barnevernet for å sikre at både barn og familier får riktig og relevant hjelp, samt god saksbehandling. Slik styrkes tilliten til barnevernet.
  • Øremerke midler til barnevernet for å få flere ansatte og sikre barnas rettigheter.
  • Ha lavterskeltilbud i kommunene for familier som sliter.
  • Sikre fosterfamiliene bedre og mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring.
  • Rekruttere flere flerkulturelle fosterfamilier.
  • Sørge for at alle utdanninger til arbeid med barn inneholder opplæring om vold, overgrep og tegn på omsorgssvikt.
  • At barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette presiseres i barnevernloven.

Hvorfor kvalitetsreform i barnevernet?


Målet er et barnevern med høy tillit i befolkningen, og der alle barn skal være sikra tidlig hjelp og kvalitetsmessig god omsorg og beskyttelse når det trengs. 

Barnevernet møter de mest sårbare barn og familier i samfunnet, og ansatte gjør en formidabel jobb. Forebygging krever klokt og godt samarbeid med barnehage, skole, helsesykepleiertjenesten og fastlege. Hjelpetiltak hjemme kan bidra til å hindre alvorlige barnevernssaker. Barns beste må trumfe taushetsbestemmelser, og ansatte som jobber med barn må overholde meldeplikten.

Et godt og framtidsrettet barnevern trenger forskning og metodeutvikling. Vi trenger også flere ansatte med høy barnefaglig og flerkulturell kompetanse. Erfaringene til tidligere barnevernsbarn må benyttes.

For å sikre flere, varige nye gode hjem for barn som trenger det, kreves det bedre vilkår for fosterforeldre. Trygghet i hverdagen er avgjørende for både voksne og barn.


Fredag 1. februar 2019 la vi frem våre forslag for et kvalitetsløft i barnevernet. I filmen over kan du se partileder Jonas Gahr Støre innlede, stortingsrepresentant Kari Henriksen presentere forslagene og en panelsamtale med Kristine Foss (Pressens offentlighetsutvalg), Ingrid Lauvås (Advokatforeningen), Vilde Adolfsen (Landsforeningen for barnevernsbarn), Mona Sandbæk, (Tidligere professor i sosialt arbeid ved OsloMet og forsker ved NOVA) og Christian Wiik Kynsveen (FO).

Tillit og kompetanse

Det er helt avgjørende at barnevernet har høy tillit i hele befolkningen. Barnevernet er et av de mest kompliserte sosiale feltene i samfunnet, og skal løse et bredt spekter av oppgaver på flere fagområder og ofte over lang tid. Det krever ansatte med rett kompetanse og en organisering som sikrer faglighet og nærhet til både barna og familiene. 

Vi vil heve kompetansen til de ansatte og gi bedre faglige verktøy i arbeidet med utsatte barn og familier. En god utdanning og god ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Det er behov for en vurdering av om dagens grunn- og videreutdanninger er tilstrekkelige for å møte barnevernets behov for kompetanse.

Offentlig ansvar

Barnevernet skal være et offentlig ansvar. Der det offentlige må kjøpe tjenester, skal ideelle organisasjoner som hovedregel prioriteres framfor kommersielle. Det skal stilles krav til kvalitet og kompetanse. Ideelle aktører skal gis forutsigbarhet gjennom langsiktige kontrakter. Vi vil bygge opp kompetansen i Bufetat og kommunene slik at de selv kan utføre flere av de nødvendige tiltakene.

Arbeiderpartiet foreslo våren 2018 å utfase kommersielle barnevernsinstitusjoner, til fordel for en gradvis opptrapping av offentlige og ideelt drevne institusjoner.   Videre å få utredet hvordan kommersielle aktører kan fases ut av barnevernet for øvrig, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.  Vi fikk ikke flertall for forslagene som sådan, men med 51 mot 46 stemmer vedtok Stortinget å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

Dette har vi gjort:

  • 2011

    Stoltenberg-regjeringen lanserte «Barnevern-løftet», som har gitt 920 stillinger i det kommunale barnevernet

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barnevern?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker