Barn på flukt

Arbeiderpartiet vil ivareta rettighetene til barn på flukt.

Vi vil gjøre dette for barn på flukt:

 • Prioritere barnefamilier gjennom FNs kvoteflyktningordning.
 • Sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i behandlingen av asylsaker som berører barn.
 • Prioritere mindreårige asylsøkere i saksbehandlingen.
 • Ha en gjennomgang av utlendingsmyndighetenes praksis når det gjelder vurderinger av barnests beste i utlendingssaker.
 • Utrede mulighet for å ersatatte bruk av utvisning av innreiseforbud med et bredere sett av reaksjonsformer når særlig forhold tilsier det.
 • Plassere familier med små barn på desentraliserte mottak, ikke på asylmottak, slik at de lever så normale liv som mulig mens de venter på integrering i Norge eller retur til hjemlandet.
 • Ivareta mindreårige på flukt bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene.
 • Opprette trygge omsorgssentre i hjemlandet som brukes der det kan dokumenteres at enslige mindreårige har en sterkere tilknytning til hjemlandet, som alternativ til midlertidighet i Norge. Kortvarig plassering på slike omsorgssentre kan også bidra til raskere oppsporing av den enslige mindreåriges familie.
 • Bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner for å bedre forholdene for mennesker på flukt og lokalsamfunnene som mottar flyktninger.

Mindreårige på flukt

Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe, og skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov. Saker som omfatter barn bør prioriteres høyt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker om omfatter barn. Det er viktig å sikre en rask og effektiv saksbehandling som ivaretar rettsikkerheten og unngår å sette barn og unge sine liv på vent.

Mindreårige på flukt må ivaretas bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene. Det må gjennomføres tiltak for å sikre at alle enslige mindreårige asylsøkere får et forsvarlig omsorgstilbud på bakgrunn av barnefaglige vurderinger. 

Sårbarhetskriterier

Fra januar til oktober 2017 fikk om lag 42 % prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som fikk saken sin behandlet, midlertidig opphold frem til de ble 18 år. Mellom 2009 og 2015 var andelen kun fire prosent. Det som var en unntaksregel har blitt en hovedregel. Det gjorde at langt flere barn og ungdom får livene sine satt på vent i Norge. 

Denne utviklingen har vi vært imot. Høyreregjeringen og daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) økte bruken av midlertidighet mer enn det vi og stortingsflertallet ønsket da vi fjernet det såkalte «rimelighetsvilkåret» i 2016. Statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug forvaltet nok engang enigheten om hovedlinjene på innvandringsområdet på en dårlig måte. Det er uakseptabelt.

Derfor foreslo Arbeiderpartiet, og fikk flertall for endringer i regelverket for å endre denne praksisen 14. november 2017:

- Arbeiderpartiet foreslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på sårbarhet når man vurderer hvorvidt enslige mindreårige asylsøkere, som kan sendes tilbake til andre deler av hjemlandet, skal gis ordinær tillatelse etter utlendingslovens § 38 (opphold på humanitært grunnlag).

- I tråd med vedtaket på landsmøte til Arbeiderpartiet i vår, foreslår vi at dette gjøres ved at det innføres i vurderingen av opphold et sett egne sårbarhetskriterier for unge mennesker som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.

- De som har fått sine saker behandlet etter 1. oktober 2016 (fjerning av rimelighetsvilkåret) skal få sine saker behandlet på nytt med sårbarhetskriterier.

- Personer som får sin søknad vurdert på nytt, bør ikke sendes ut med tvang i den tiden det vil ta for UDI å gjøre en ny vurdering.

Dette har vi gjort:

 • 2021

  Fremmet forslag i Stortinget at enslige mindreårige asylsøkere under offentlig omsorg må sikres et forsvarlig omsorgstilbud på bakgrunn av barnefaglige vurderinger.

 • 2021

  Fremmet forslag i Stortinget der vi ber regjeringen gjennomføre en gjennomgang av barnets beste i utlendingssaker. Hensikten med gjennomgangen er å belyse om det faktisk gjøres en konkret og individuell vurdering av barnets beste i hver enkelt sak, og om vurderingene i tilstrekkelig grad synliggjøres i vedtakene.

 • 2016

  Foreslo og fikk gjennomslag for at det må arbeides videre med etablering av mottaks- og omsorgssentre i de viktigste avsenderlandene for enslige mindreårige asylsøkere.

 • 2016

  Foreslo og fikk gjennomslag for at informasjonsprogrammer i regi av UNICEF må gjenopptas og styrkes for å sørge for at god og hensiktsmessig informasjon om farer barn møter under flukten til Norge og resten av Europa når frem til barna og deres familier. Rettighetsinformasjon bør inngå som en del av dette programmet for å styrke barnets stilling i avsenderlandene.

 • 2005 - 2013

  Stoltenberg II-regjeringen innførte midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke har annet opphold for grunnlag i Norge enn at de mangler forsvarlig omsorg ved retur til hjemlandet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barn på flukt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker