Barn på flukt

Arbeiderpartiet vil ivareta rettighetene til barn på flukt

Vi vil gjøre dette for barn på flukt:

 • Sikre tryggere forhold for barn som er på flukt.
 • Sikre rask og rettssikker behandling av søknader for å avklare om søkeren har rett til opphold i Norge.
 • Ivareta mindreårige på flukt bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene.
 • At det må legge større vekt på sårbarhet når man vurderer hvorvidt enslige mindreårige asylsøkere, som kan sendes tilbake til andre deler av hjemlandet, skal gis opphold på humanitært grunnlag (ordinær tillatelse etterutlendingslovens § 38 ).

Mindreårige på flukt 

Barn på flukt trenger særlig omsorg. Det forutsettes at regler for beskyttelse og opphold i norsk lovgivning og internasjonale konvensjoner blir fulgt ved behandling av barns søknad om opphold i Norge. Det er avgjørende å sikre rask og rettssikker behandling av søknader for å avklare om søkeren har rett til opphold i Norge. 

Mindreårige på flukt må ivaretas bedre når de er i Norge, spesielt i mottak i kommunene. Det må gjennomføres tiltak for å sikre stabilitet med gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak. Mottakene må få styrket barnefaglig kompetanse. De mindreårige bør blant annet sikres en kontaktfamilie, et godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur. 

Trygge forhold

Arbeiderpartiet mener at det ikke er til barnets beste å legge ut på flukt alene. 

Under behandlingen av innstrammingspakken (innstramminger II) på Stortinget våren 2016, gikk Arbeiderpartiet imot regjeringens forslag om ytterligere midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere. Arbeiderpartiet gikk imot disse forslagene fordi dette på ene siden har negative konsekvenser for dem det gjelder, samtidig som innstrammingseffekten var dårlig dokumentert. 

Arbeiderpartiet foreslo i stedet egne forslag som ivaretar barnets interesser og som har bedre effekt på tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere. 

En viktig del av høyreregjeringens begrunnelse for økt bruk av midlertidighet overfor barn, var den såkalte «ankerbarn»-teorien. Denne går ut på at barn sendes til Europa av sine foreldre med den hensikt at de skal få opphold, slik at deres familie kan få opphold gjennom familieforening i neste omgang. Gjennom behandlingen av innstramminger ble det klart at denne teorien ikke har støtte i forskningen.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i 2017

Fra januar til oktober 2017 fikk om lag 42 % prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne som fikk saken sin behandlet, midlertidig opphold. Mellom 2009 og 2015 var andelen kun fire prosent. Det som var en unntaksregel har blitt en hovedregel. Det har gjort at langt flere barn og ungdom får livene sine satt på vent i Norge - for så å sendes tilbake til hjemlandet sitt når de blir 18 år.

Denne utviklingen har vi vært imot. Høyreregjeringen og daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) økte bruken av midlertidighet mer enn det vi og stortingsflertallet ønsket da vi fjernet det såkalte «rimelighetsvilkåret» i 2016. Statsminister Erna Solberg og Sylvi Listhaug forvaltet nok engang enigheten om hovedlinjene på innvandringsområdet på en dårlig måte. Det er uakseptabelt.

Derfor foreslo Arbeiderpartiet og fikk flertall for endringer i regelverket for å endre denne praksisen 14. november 2017:

 • Arbeiderpartiet foreslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på sårbarhet når man vurderer hvorvidt enslige mindreårige asylsøkere, som kan sendes tilbake til andre deler av hjemlandet, skal gis ordinær tillatelse etter utlendingslovens § 38 (opphold på humanitært grunnlag).
 • I tråd med vedtaket på landsmøte til Arbeiderpartiet i vår, foreslår vi at dette gjøres ved at det innføres i vurderingen av opphold et sett egne sårbarhetskriterier for unge mennesker som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.
 • De som har fått sine saker behandlet etter 1. oktober 2016 (fjerning av rimelighetsvilkåret) skal få sine saker behandlet på nytt med sårbarhetskriterier.
 • Personer som får sin søknad vurdert på nytt, bør ikke sendes ut med tvang i den tiden det vil ta for UDI å gjøre en ny vurdering.

Dette har vi gjort:

 • 2017

  Fremmet forslag i Stortinget om innføring av sårbarhetskriterier for mindreårige asylsøkere. Flertall for dette vil bety mindre bruk av midlertidig opphold, ved at barnets beste, herunder barnets sårbarhet, vurderes og vektlegges i større grad.

 • 2016

  Foreslo og fikk gjennomslag for at informasjonsprogrammer i regi av UNICEF må gjenopptas og styrkes for å sørge for at god og hensiktsmessig informasjon om farer barn møter under flukten til Norge og resten av Europa når frem til barna og deres familier. Rettighetsinformasjon bør inngå som en del av dette programmet for å styrke barnets stilling i avsenderlandene.

 • 2016

  Foreslo og fikk gjennomslag for at det må arbeides videre med etablering av mottaks- og omsorgssentre i de viktigste avsenderlandene for enslige mindreårige asylsøkere.

 • 2005 - 2013

  Stoltenberg II-regjeringen innførte midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som ikke har annet opphold for grunnlag i Norge enn at de mangler forsvarlig omsorg ved retur til hjemlandet. 

Er du enig med Arbeiderpartiet om Barn på flukt?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker